Hasznos Mulatságok, 1834. 2. félév (1-52. szám)

1834-07-02 / 1. szám

mellén} es ’s fekete nyakkemlős ifjonczaink pezsegteték a' különös ügyességgel csordultig töltögetett champagnit. A’ mulatság vége felé, ama csendes pillantatokban mellyek a’szélvészt meg előzni szokták, a’ vendégeknek egyike, csak kezdő betűjén fogom nevezni, F.báró, hódoltatói tüzében, mulatótársai minden igaz és köl­tött kalandjaikat egy szavával le akarván csepülni, ja­vai latot tőn : fogadjanak véle ezer lajosaranyban, bogy ő azon asszonyt, kit nékiekijelelnek, elcsábítándja; két hónapot kérvén-ki szándéka végrehajtására, és győze- delme’ czáfolhatlan bizonyságául az asszony leveleit ígérvén. Mindnyájan ellenkezőt állítván, a’ fogadás helyben hagyatott, írásban foglaltatott, és részegen ősz ve vissza firkált húsz aláírás borítá a’ különös kö­tést , melly áruba bocsátá egy asszony becsületét... Egy öreg orvosnak szépségéről isméretes nője va- la a* személy, ki méltónak ítéltetett a’ nemes F. báró ügyeimére. Egy illy választás becsületére vált ezen ifjú urak jó ízlésének; de valóban ő még inkább megérdemlő azt. Nem franczia volt; annya tizenhatodik esztende­jében hozá-ki Spanyolországból ’s igen fiatal korában nőül adá M. orvoshoz, ki a’ legbecsületesebb ember ’s a' legjobb férj vala. Mindennél inkább tulajdona vala nékie az az elevenség, melly megifjítja az öreg szívet is: vidámsága, nyájas külseje elfelejteték fejér fürtjeit. Mint atya szerette ifjú hitvesét, a’ legnyájasabban ápol- gatá őt, ’s iránta gondos figyelemmel viseltetett; és ha boldogságnak nevezzük a’ lélek’ nyugalmát ’s az élet csendes egyformaságát, Paquita a’legboldogabb asz- szony vala; körűle olly jó férj, és édesen mosolygó, nyájason hízelgő kisdede; ’s osztán olly kegyes vala ő , ollyan kegyes. Spanyolországban neveltetve — elev en emlékezetében valának még gyermeksége tiszta érzeti, é s vallása mélyen vala szív ébe nyomva.Szerette ő az egyhá­zat. a* csendes ’s ezer oszlopú egyházat, az orgona szomorú hangjait, midőn a’ szent hajlék csaknem üres, s a' boltozatok sötétedni kezdenek; szerette ő a Bol­( 5 )

Next

/
Thumbnails
Contents