Hazai 's Külföldi Tudósítások, 1810. 2. félév (27-52. szám)

1810-04-04 / 27. szám

HAZAI ’S KÜLFÖLDI T U D Ó S I T Á S О К. С 27. ^Г;ц--- ------------------------..................................—.,ww Pestről. Szerdán Szent György hava 4*dik napján. 1810. MAGYAR ÉS ERDÉLY ORSZÁG. 4 9 Pesti Universitasnál az első félefztendei Examenek már végbe mentek, és a’ második Félefztendei Leczkék elkezdődtek. A’ Felse'ges Mennyegző alkalmatosságával Ö Felsége é’ kö- vetkezendő Magyar Urakat Valóságos Tsáfzári Királyi Kamarásokká nevezte: Örményi Ferencz, Sédeni Ambrozy, Gr. Pálfi Fidel, Bu­zim Jeliasich Vincze, Gróf Desöfi Lajos, Ahnásy Aloys, Gróf Feste- tits Albert, Gróf Festetiís Károly, Nagy Kálloj Kállay Péter, Gróf Hadik Fridrik, Sz. Györgyi Horváth Jósef, Gróf Széki Teleki, Gróf Csáky Antal Bruno, Bartsay Láfzló, Szirmay Antal, Gróf Teleki Fe­rencz az öregb, Gróf Sztáray Albert, Gróf Pongrácz Nepomuk, Gr, Nicyky György János, Gróf Hadik Ádám, Gróf Majláth János, Gr. Lázár István, Báró Orczy Láfzló, B. Laffert Vincze, Somogyi Jó­sef, Gróf Bolcza Jósef, Alsó Leloczi Tarnóczy Károly. — Napoleon Tsáfzár a' Betsület Seregének jeléül. 6 nagy czíme- reket küldött О Felségének. Úgymint egyet maga Felséges Szemé­lyének, egyet a’ Korona örökösének, Károly, és János Tsáfzári Fő Herczegnek. Trautmansdorf Herczegnek és Gr. Metternich fzámára. Közönségessé tétetik az, hogy Péts Városa még egy Könyv­nyomtató Műhelyt kíván a’ maga kebelébe, azért a’ kinek kedve vol­na ollyast felállítani, a’ Feltételek eránt és azok mellett a’ Fels. Privi­legium megnyerése erant is az ottani Város Tanátsánál magát jelentse, A U S T R I A. Bets Mart. 31. Múlt tsötörtökön, úgymint 29-diken a’ Fran- czia- Tsáfzár és Tsáfzárné Q Felségüknek fzemélyes öífzeadatások nap­ján az Udvarnál nagy Gálía volt estve 7 órakor. — Mihent setéted- m kezdett, mindjárt fényesen kivilágosíttatott az Udvarnak azon ré- fze, mellyben egykor a’ Német Birodalmi Cancellaria volt helybe^" J-sÓ Félesztendö )(

Next

/
Thumbnails
Contents