Hazai 's Külföldi Tudósítások, 1811. 1. félév (27-52. szám)

1811-04-03 / 27. szám

N T и ' D 6 S ! Т Á S О К. _________________________( 27. ) _______________ Pestről. Szerdán Óz. György hava 3-1 к napján, 1811. HAZAI 'S KÜLFÖLDI . -------' ------ -------£ )----------у * V' ' “ ' Királyi Helytartó Tanáts által a' Ne’ mes Városi Magistratusnak egy ke ­gyelmes Decretum Collaudatoriuroot küldve и a’ TiDteít Prédikátor Üc fzamára, eránta azt rendelte, hogy ezen DiísérÖ Királyi Levél neki a- Sessioból solenniter kiadattafsék. A( melly kegyes rendelés bé is tedycsit. tetett, Bihar Vár megy éhol Tápéról Martius'ban. Az Emberi Dere telnek nemes példái, valóban megérdemlik mind azt, hogy közönségesen esmo- retesek legyenek, mind pedig azt, hogy azok minden jóktól illendő betsben, és tifzieletben tartafsanak. Szépek azok minden kifogás nélkül mindenekben : de különösen midőn a’ Haza nagy méltóságéi Tagjaiban tündöklenek; úgy Ítélem,, hogy azok, az illyen méltósághoz, olly kivált­képpen való difzt és kellemetefséget adnak, mellv által mások azoknak tifzteletére és ízeretetére , a’ mennyi­ben lehet, pedig kövi tésére is hatha­tóson serkentethetnek. Ennek az Embereket fzereto ne­mes fzivnek ritka példáját esmérjük mi a’ rat kegyes földes Urunkban ,. Méltóságos Gróf Sauer Caietan ö Nagyságában, a’kinek jótéteményeit más Helységeinek Lakosai között, a’ Tépeiek is gyakran kóstoljak, és iháládatos örömök között emlegetik. Hanem említeném is miket tseleke­" ........... 1 MAGYAR ÉS ERDÉLY j i ORSZÁG. í Q ' 1 Ozerentsés előmenetellel gyarapö- | dik a’ F'erencz Tsato; náján Batsságban ( való hajózás; mert igio-ikben: < I, 3 18-287} mérő külümbféle Gabona; r 49,831 AkóBor; 301.334 } mázsa Só; t II. 792 f mázsa Ezüst és Réz; 265. 80З4 niázsa Fa ; 102.313 mázsa Liszt Dohány, Epületkövek, Mész, Bor, 1 Gubats öíTzeségesen 1.384,477 J má- 1 zsa vitetett rajta. Ezen terh hordás- ] ra fordíttatott: 698 hajó, melly ek kö- | ztil több hat hét ezer mázsas volt. 1 Egy éppen 7639 mázsa Sóval volt ; inegrakatva. Ezen kívül üresen 367; hajó ereíztetett által. — Komáromból. Mart, 30 ikán. Az Augustana Mállást tartó Evange licusok itt váló Gyülekezetének Pré- diká'ora, Tifzteletes és Tudós Nagy Pál Ur még 1808 » és 1809-ik efz- t emlőben mind a’ Tsáfzári Királyi Reguláris Katonaságnál, mind a’Fel­kelt Nemefcégnél az 6 Hitisorsosi körül buzgó lelki páfztorkodásót ír egkülömbözteleit fáradhatatlanság­gal gyakorolta. Ezen jeles érdemei Ö Felségének, a’ mi Kegyelmes Királyunknak tudtára esvén , О Tsá­fzári Királyi Felsége eránta maga kü­lönös tetfzését kegyelmesen k'jelen-l teni méltóztatott, és a’ Felséges1 /-fő Eélesztendő,

Next

/
Thumbnails
Contents