Hazai 's Külföldi Tudósítások, 1813. 2. félév (23-52. szám)

1813-09-18 / 23. szám

Aug. 21-ikén kezdett nállunk, és távúi körülöttünk az egész kör­nyékben , dühösködő széllel, és kemény hideggel vegyes záporeső esni, a’ melly 29-ikig egyenlő mér: tékben foly vást dühösködött. Az e gesz idő alatt a Barometruni a’ sok esőt mutató ponton állott. 23-ikben délután 2—3 óra kö­zött, vizoszlopokból álló egész he­gyek szakadtak le a’ leg nagyobb sebességgel a’ Vág folyó vizére, a’ mellyekből a’ mint mondják, igen érezhető, és nagyon büdös kénhő-máj szag emelkedett fel, és terjedett el. A’ hempergő habok ereje, és sebessége kevés órák alatt el borí­totta többnyire a’ közelebb fekvő Helységeket: u. m. Prilecz, Nesz- bud, Lutska, Sztrazon, Felsó- Hrtson, Divinze, Pucho, és sok más Trentsin, és Nyitra Várme­gyékben fekvő Helységeket, és ha a’ tudósításoknak hinni lehet, 100 Helységeknél többet, sok ezer em­berekkel , és még nagyobb számú mindennemű barmokkal együtt a’ főidről el törlött. A’ bizonyos, hogy Trentsin- ben 33 Házakat, minden Tsászári sütő kementzéket, gabonás Tára­kat , gabonával, tzibakkal, lisztéi *s épülettel edjüt el seprett, hason­lóképen a’ Tsászári Só Házakat, Pucho, Nemsová , és Szutsan Helységekben. Sok nevezetes Familiákl a’kik kevés perczentések előtt nagy te- kintetűek, és gazdagok voltak ke­vés szempillantások alatt vagy kól- dus botra jutottak , vagy a’ habok prédáivá lettek. A’ mini mondják az egész Benyovszky Família, A- tya, Anya, Gyermekek, és szol­gák , a’kik a’ Házhéjrá? vonták ma­gokat, a’ vízbe fúladtáíí. A’ pedig bizonyos, hogy Trentsin Várme­gyéi Vice Ispány Tek. Luk áts y Úr nem tsak lakóházától, hanem minden írásaitól , ezüstyeitől, ru­háitól , és valamivel bírt, meg fosz­tatott, hanem maga is az első Vi­ce Ispány Tek. Marczibány Úrral tsak nem mezételen alig sza­badulhatott mese. A mit G. IllyeshazyO Exc. a’ Nyitrai Püspök, ésG.Erdody J ó s e f OExc. és más hatalmasFami- liák, javaikban, embereikben , bar­maikban,gazdasághoz tartozó eszkö­zeikben kárt vallottak, még mind ez ideigs zámba venni tellyes lehetet- lenség. Ama nagy Mező városnak Pöstyénnek,meliynek orvosvizforrá- ! sai sok Millió embereknek égéssé- geket hellyre állították, az Uraság Házát, 2 vendégfogadó Házakat, és három erős épületeket ki vévén , többé nyoma sem látszik. Hét Férfiak a kik sok gazdag­sággal, de mé< több virtussal, és erkóltsi tulajdonságokkal bírnak, a* kik (meg szokván a’tsendességben, és munkásságok határában a’ szeny- védő emberiségre oly sok jókat á- rasztani) épen a’ Ferdoben jelen voltak, Gróf Appony Jósef, és Gróf Hunyady Jósef, egy­mással a szerentsétleneknek. a ve-

Next

/
Thumbnails
Contents