Hazai 's Külföldi Tudósítások, 1814. 1. félév (1-52. szám)

1814-07-02 / 1. szám

HAZAI ’S KÜLFÖLDI TUD Ó S 1 T A S 0 K. Ш/ 0») ______ Pesten Szombaton Sz. Jakab Hava 2-dik napján 1814. Unter Attila war die Macht der Hunnen in Europa in ihrer furchtba- reften Grosze. Ihm waren die Kaiser von Orient tributbar f er verachtete Sie , als Sklawen ihrer Knechte, liesz jährlich »ich 2100 Pfund Goldes zollen, und gieng in einem leinenen Kleide. Gothen, Gépidén, Alanen , Heruler, Akazi­ren , Thüringer, und Slaven dieneten ihm. Herder. K, MAGYAR, ÉS ERDÉLY ■ ORSZÁG. era egy városnak, hanem Fel­séges Urunknak bóduló minden Nemzeteknek ünnepe volt az , melly Bétsben Jun. 16-iк napján olly nagy ’s oily fényes örvendezéssel tarta­tott. Ezen jeles pompának nagy része édes Nemzetünk, mellynek oda gyűlt tagjai gazdag, nemzeti öl­tözetekkel ’s egyébb fényes készü­letekkel mutatták meg azt az öröm­nek özönét ,»melly minden Magyar­nak szívét elfoglalja Felséges U- runknkk, mint Európa Megbékél- tetÓjének, szerentsés megérkezésé­re. Mintegy Ötvenen, mind Ka­marás kultsal ékeskedő Urak , vol­tak olly szerentsések , hogy egy ne­mes lelkű Nemzetnek képében dí- szeskedhettek. Nem kevéssé nevel­te ezen pompát az is, hogy ezen fényes bemenetelre a’ MagyarTest- örzö Seregnek száma szinte 60-ra szaporíttatott. Ezen pompás bemenetelnek egy része volt az a’ fényes ünnep (1814 Második Félesztendő.} is, melly Jun. 22-dikén tartatott, midőn Felséges Urunk trónusa kö­rül öszve gyüjtvén az atyai uralko­dása alatt boldoguló Nemzeteket, hozzájok azon beszédet mondotta, mellynek Deák és Magyar értel­mét az előbbi Újságunkban volt szerentsénk közleni. Annyi nem­zeteknek olly ritka fényességű egy- gyütt-jelenése , mint a' hívségnek ’s háladatos súgnak ünneplő áldozatja, már“ maga el feledhetetlenné tehe­ti azon napnak emlékezetét: de reánk nézve magas érzésekre fa­kasztó kegyelem az * hogy azon be­széd után más különös palotában a’ Magyar Országi Rendeket mél- tóztatott leg először mága eleiébe botsáfcaniÖ Felségeiknek Szőszól- lójok Nagy Mélt. Fischer István Eg­ri Érsek О Exja nem kevesebb é- kesen szóllással féstétte a’ jelenva­ló !köz örömnek nagyságát, ’s a’ Nemzetnek hívséges háladatosságáf, mint jeles fontossággal elő adta a- zon érdeklő okokat, meílyek min­den Hazafit szívet élfető reménység­re fakaszthatnak. Boldog Fejede­^AG.llJTV.(m К I

Next

/
Thumbnails
Contents