Hazai 's Külföldi Tudósítások, 1814. 2. félév (27-52. szám)

1814-10-01 / 27. szám

HAZAI ’S KÜLFÖLDI TUDÓSÍTÁSOK (2 7.) V Pesten Szombaton Mind - Szent Hava í-so napján 1814. Senza satisfare all univarsale non si fece mai alcuna. Republics stabile Mack. MAGYAR ÉS ERDÉLY ORSZÁG. Efzen hónap 25-ik, 26 ik . és 28' dik napján ment által Pesten Ne­mes Benyovszky Regementje Er­délybe az d békességes szállására. Ezen szép és vitéz Regement Olasz Országban tett szolgálatot, és nagy hadi tettei között Alexandriáig e- löre nyomult. Ez vette által a’ Taro vizénél Pármán túl a’ Fran- cziáktól О Szentségét a’Római Pá­pát. Méltó valóban érdemeihez ké­pest, hogy mindenütt, mint eddig , szíves barátsággal fogadtassák. Selmeczről Septem. 22-ik nap­ján 1814. Fő Tisztelendő és IN agy Tudósságú Ns. L у c i R r i s t ó f Ur, az Augustána Vallást tartó Besz- terczei Egyháznak négy ven eszten­dőnél tovább volt nagy érdernü Prédikátora , és azon vallásbéli He­gyi Kerületnek hetedik esztendős példás Superintendense, midőn az Ország Törvénye szerént viselt hi- vataJjából az Egyházakat látogatná , (1814* Másodih Félesztendő.), hogy a’Lelki Tanítóknak erköltsétV és tanítását, az Iskoláknak , Meste­reknek , és a’maga Vallásbéli egész népnek lelki állapotját megvi sgál- ná, e’ folyó esztendőben Nemes Nagy * Hont Vármegyének kebelé ben Sept. íg-ik napján , mellyT ép­pen Vasárnap vala , midőn már az Egyházi áldás által a’ Selmeczi Tót Templomban a’ Visit át jót végezni; akarná, az oltárnál állván , guta ütés által lelkét a’ Mindenhatónak1 viszsza adta , életének 72-ik eszten­dejében. Ezen érdemes Férfiú min­deneknél kedves emlékezetben ma­rad , kik a’ fontos Tudományt,, szeléd erköltsöt, és tettetés nélkül való belső jóságot méltóképpen tudják betsülni. Hideg tetemei il­lendő gyászos tisztelettel Selmecz- ből Beszterczébe vitettek, hogy ott a’ maga, és Nemzetsége számára készíttetett temető boltba eltakarí- tassrmak. Ezen Superintendentia,, melly Zólyom, Bars, Nagy-Hont,, Neográd, Pest, Békés, Csanád , Arad , Temes, és Rács Várme­gyékre, suta’ Bánsági, és Szerem­}(

Next

/
Thumbnails
Contents