Hazai 's Külföldi Tudósítások, 1814. 2. félév (27-52. szám)

1814-10-01 / 27. szám

ségi Véghelyekre is biterjed, e jeles Férfiúnak hirtelen való bálá­ját annál sajnossabban fogja kese­regni , mennél nagyobbak ezen bol- dogúltnak érdemei, mellyeket azon kerületben semmi régiség el nem törülhet. Békesség légyen ham­vainak! — Toroczkán minthogy a' Má­jusi hó tsak Junius végén ment el, tsak Júliusban vethettek tava­szi Búzát, és'Török Búzát, a mél lyek tsak Angüstusban kezdettek virágozni: de a’ mostani hó egé­szen eltemet e , úgy, hogy a’ IN ép végső szükségre fog jutni: ha tsak valamelly különös segedelem nem fogja tágulni a’ szegé m séget. Ezen Septembeii htdeg mindenho­va ki terjedett , azért félő, hogy a’ Tengeri sehol meg nem évik. A Szóllők még tsak felényire semér­tek meg. A-’ mit a’ Toroczkai he­gyekről mondánk, azt kell érteni a’ B. Hunyadi havasokról is. — Tsak nem akar a’ szerentsénk virágozni ! SPANYOL ORSZÁG. A’ Madrátti September első nap­ján költ Újságban elöl van adva a Békesség , me Ilyet Spanyol és Fran- czia Ország kötött egymással, és a’ melly Parisban a’ múlt Julius 20- dik napján ment alá irás által tö- kélletességre. Annak Czikkelyei mindenben meg egygyeznek azon Békességnek Czikkelyeivel, mellyet az Egygyesült Fejedelmek Május 20-dikán kötöttek Franczia Ország­gal. Toldalék Czikkely kettő van: Az egygyik arról szól!, hogy azon Vagyonok, mellyeket a’ Spanyo­lok Franczia Országban bírnak, a’ letartóztatás alól fel szabadíttatván, a’ tulajdonosoknak viszsza adattas- sanak , és meg fordítva , a’ Fran- cziáknak is az övék Spanyol Or­szágban. A’ másik pedig arról, hogy e’ két Hatalmasság egymás­sal végezni fog a’Kereskedésre néz­ve. Még pedig az meg esnék ad­dig légyen úgy a’ kereskedés álla- potja, mint volt 1792-dik eszten­dőben. A U S T R I A. A Bétsi Újság Sept. 26-ik nap­jára szolgáló levelében , melly egy nappal későbben jött ki, illy kör- nyülállásos jelentést tészen : „Az Orosz Tsász. Felség Szent- Pétervárából Béts felé hihetetlen nagy sebességgel útazott. Brün- tö 1 egészen Bétsig Pattantyúsok va­jának kiállítva, hogy Ö Felségé­nek oda érkezését ágyú lövésekkel jelentsék. Ezen ágyúk tegnap reg­vei jelentették О 1 sászári Felségé­nek Brügbe való érkezését, és 11 óra tájban Wolkersdorfba való jö­vetelét. Itten öszve jött Ö Tsá* szári Felsége a’ Burkus Királlyal, a’ki ötét ottan bé várta vala. Mind a’ két Felség egygyütt folytatta út­ját a’ 1 sászari Fő városba. ,,Miként Ö Tsászári Kir. Felsé­ge, a’ Felséges Vendégeknek kö- zelgetéset meg-értette, meg-indúlt az Udvari Várból, és a’ Tsászári I Kir. Fő Herczegektól, és ez egész

Next

/
Thumbnails
Contents