Hazai 's Külföldi Tudósítások, 1816. 2. félév (1-52. szám)

1816-07-03 / 1. szám

HAZAI ’S KÜLFÖLDI TUDÓSÍTÁSOK. o.) интим пи. —MTfwn» .1 * ■ Minw МШГ *wm чд^-| ■ ■ и» ■ ■■■-■■■!■ n I m i.nn ■' —UW Pesten, Szerdán, Szent Jakab - Hava 3-dik napján i8i5'. Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo. MAGYAR, ÉS ERDÉLY- ORSZÁG. í^álunk a’ Pénz eránt kijött Pá­tens, mellynek következései Ha­zánkat igen nagy részben illetik , közönséges megnyugodást szer­zett. Kiki általlátja belőle, hogy Felséges Urunknak bőltsessége, ’s atyai gondoskodása olly utat vá­lasztott , mellyen hív Alattvalói a Papiros Pénznek betstelen terhé­től bizonyosan megmenekednek , és pedig olly módon, hogy abban senki erőltetést ne szenvedjen. — Ezen Felséges Rendelésnek szeren- tsés következései már most is lát­szani kezdenek; mert azok, kik eddig Gabonájokat, Gyapjújokat, Boraikat lerakva tartván erőlte­tett szükséget szerezni igyekeztek, és az illendő nyereSséggel meg nem elégedtek, már most, látván a’ Cur- susnak naponkint való jovulását, és a’ Beváltás által a’ Pénz meg- Szükülésétöl lelvén, ónként kínál- kodnak jószágaikkal. Mellyre néz­ve azon Termékeknek árrok a’ vá­sártól fogva igen nagyon leszál- ( iŐi6. iYláíodik FélesztendőJ / lőtt. És ha még , a’mint az idó mu­tatja , az idén jó termés is lészen, a’ kész fizetésekből élők bizonyosan oltsóságot reményűiéinek. Eperjesen Junius végén temér­dek sok Sáskák jelentek meg, és az egész tájat ellepték. Midőn a’ város felett repülnének , a’ Nap­nak világát egészen elfogták , és a’ városra setét homályt húztak. Ezen veszedelmes vendégek más esetekben nagy szárazság alkalma­tosságával szoktak megjelenni. —■ Mi hozhatta most őket illy esős esztendőben ? AUSTRIA. Az Austriai Privilegiomos Nem­zeti Bankónak ideigvaló Directo- rai azt a’ jelentést teszik , hogy a’ Papiros Pénznek beváltására ren­deltetett Czédula Bankónak mun­kálkodása a’ folyó észt. Jul. í-ső napjan elkezdődik. E’ végre két Cassa nyittatik meg* úgymint a Beadás , és Falváltás Cassája. A' Beadás Cassája által ve­szi a’ Papiros Pénzeket, és azok­)(

Next

/
Thumbnails
Contents