Hazai 's Külföldi Tudósítások, 1817. 2. félév (1-52. szám)

1817-07-02 / 1. szám

HAZ AI ’S К ÜLFÖLIH KOKVAT-Sw jfí&rÜDOSITAS JAKABÜix \ {t.) tejSTYÁftg .»хЪятль^1 \ Pesten , Szerdán , Szent- Jakab Hava 2-ik napján 1817. Már akkor a’ bárdolatlan vad népek a’polgári teinosodáshcz közelgetnek , mi dőn a’ fő emberek alattvalóikat; a’ fő embereket pedig a’ Király bünteti?* igazság’ inegbÁntásáért, Alcinous Királlyal mondatja Homer : Tizenkét derék Fejedelmek parantsolnak a’ népnek, jén pedig magam vagyok a’ tizenhar­madik» Odyss. Vili, k.- fém? —- - «-——-------— . ч MAGYAR, ÉS ERDÉLY- ORSZÁG. F'elséges Urunk Ns. Ung Várme­gyének eddig volt Fő Ispán - Hely­tartóját, MéJtóságos L ó n у a i Gá­bor Urat, Tsász. Kir. Kamarást és Sz, István Rendjének Kis-Keresz­tes Vitézét az 6 megkülömbözte- tett érdemeire nézve ugyan azon IVs. Vármegyének Fő Ispánjává nevezni méltóztatott. INagy Méltóságú Eszterházy Pál Herczeget , Tsászári Kir. Va­lóságos Kamarás Urat, és Belső Titkos Tanátsost, a’ bi a'Britan­niái Udvarnál Austriai Nagy Kö­vetképen szolgál, Sz. István Ma­gyar Király Rendjének Nagy Ke­resztjével tisztelte meg О Tsászá­ri Kir. Felsége. GrófBethlen Imre Tsász. Kir. HamarásUr ? Sz. István Kir. Rend­jének Vitéze, Ns Küküllő Várme­gyének Fő Ispánja, a’ múlt télen az egésség dolgában tett utazásai­ért járó Diurnumait, u. m. 6go forintot, az Erdélyi Invalidusok­nak ajándékozta. (íÖi/. Másod. FélesztendöJ Ő Felsége a' Kolosvári Lyceum- ban üresen lévő Politia, Cameralis Tudományok,Financzia , és a’Sta- tística tanító székére T, Tudós Hu­ber FerenczUrat, Magyar Orszá­gi Felesküdtt Prókátort, az ö je­les tudományára nézve Professor- nak kegyelmesen kinevezni mél­tóztatott. AUSTRIA. Az Austriai Privileg. Nemzeti Bankónak ideig való Igazgatása azt hirdette ki Junius 28-dikán, hogy a’ Dividenda 1816. Julius el­ső napjától a’ f. 1817. Junius vé­géig, bizonyos részt hátra tartóz­tatván a’ jövő osztásokra,most egy Actiától 60 forintra megyen Con- ventios Pénzben Mellyre nézve meg hivja az Actionarius Urakat, hogy a' Capitálisaiknali betétele idejéhez képest Julius i-ső napjá­tól fogva az említett Summát kezd­jék fel venni. Le számlálván a’ f. e. Januarius 1-ső napján kiadott Intereseket. A fizetés az Actiá- kat Beszedő Cassánál történik, nyomtatott nyugtatvány,és a’raeg­)(

Next

/
Thumbnails
Contents