Hazai 's Külföldi Tudósítások, 1817. 2. félév (1-52. szám)

1817-07-02 / 1. szám

bélyegezett Actiák-Czédulája élő- mutatása mellett. (Az aláírattak Gróf Nemes, Hyppenmayér Kon­rad, és Hornbostel György.) PORTUGALLIA és BRAZÍLIA. Egy Lizbonai 29-iki Májusi levél az Anglus Újságokban, az ott világosságra jött öszve eskü- vésröl, a' többek között a' követ- kezendőt foglalja magában: ,, A’ szerentsésen semmivé té­tetett czimborálásnak Feje, Go­me* Freire, a’ 4*|k Franczia Fyalog Regementnek hajdan O- bestere volt, és ótet Junot Fran­czia országba küldvén , a’ háború­nak egész ideje alatt ott maradt, és hihető , hogy ott szívta bé azon veszedelmes véleményeket, mel- lyek utoljára az ő elvesztére szol-, gáltak. Az öszveesküdtek már Tisztségeket ’s Hivatalokat oszto­gattak, és magoknak Hlyen titu­lust adtak: „ A1 Független Por. tugalliának leg főbb Tanátsa. Ezen gyalázatos szándéknak felfö- döztetését egyedül Lord Beres- ford munkásságának dehet kö­szönni» a’ ki úgy látszik , hogy már két hónapnál is régebben volt tudósítva az öszveeshüdteknek minden lépéseikről. Az 6 háló­szobája egy távuldad szárnyában volt annak a’ kastélynak, mel-: lyet az Igazgatószék néki lakásul rendelt. Négy vagy öt ajtók visz­nek azon szobába, az ablakok pe-; d’g egész a’ főidig leérnek és egy kertbe vezetnek. A’ Marsai azo­kat soha sem szokta bezárni, tőt még a* forró napokon nyitva is hagyta, hogy friss levegőég men­jen szobájába. Némelly öszvees­küdtek éjszakának idején oda a- kartak tsúszni a’kerten által, hogy Őtet megöljék. Ezután a’.hadi.és külső dolgokra ügyelő Status Ti- toknokot D о n Miguel For- j a z-t is; 5 utánna pedig minden Portugalliai hivatalokban találtató Angol Tiszteket .rendről rendre megöldösni; a' függetlenség’ zász­lóját ki függeszteni; a’hirdetéseket széllyel ereszgetni, a’ várat,pénz­verő házat, Tárházat, puskaportá-' rat és fegyveres házat szándékoztak az öszveesküdtek elfoglalni. Ha­nem egy okos embernek ügyessé­ge és elméje elegendő volt ennek a’ pokolbeli szándéknak semmivé tételére. — A’ városban tökélletes tsendesség van. “ A’.Londoni Júniusi 10-ik tu­dósítások szerint, az előtt néhány napokkal érkezett oda .Báhiából Mont-allegre hajó , meliy Marti­us 26-dikán indult el. Az igazga­tószék akkor három íj a jónak ki- készíttetésében foglalatoskodott , hogy azokon Pernamöukóba a tá­madóknak letsendeskésekre sere­geket küldjön. Oliyan vigyázat­tal éltek elejéikén , hogy azágyű- zó s mgs hadi szereket, az Euró­paiak védelme alá aunák, Maran

Next

/
Thumbnails
Contents