Hazai 's Külföldi Tudósítások, 1834. 1. félév (1-52. szám)

1834-01-01 / 1. szám

PESTEN Szerdán Boldog Asszony Hava 1 sd napján 1831. — iiii«—M—W1fT'T~ if—-I ■■irrn 1 r— HanT" -«SÄ*—^ .w MAGYAR- ÉS ERDÉLYORSZÁG. Pozsony. Dec. 28d. Az ünnepek miá fél­beszakadt kerületi tanácskozások tegnap ismét elkezdődtek , és a’ törvényes munkálat Ilid. czik. elsőbb §§ainak szerkeztetése felolvastatott: — Nádorispány Ő Fensége rövid mulatása után innét Dec. 26dikán ismét Becsbe utazott. Ugyan­ez nap a’ hajóhíd középen ketté szakadván , a1 jövetel ’s menetel meggátoltaték; majd a’ hir­telen következhető jégtorlás félelméből, a’ hid szétbontása elkezdetett. (Kir. kam. híradás.) A’ Nag) méltóságú magj ai* kir. udvari Ka­mara Munkácsi sómázsamester P o 1 á n y i Pé­tert Szathmárra ellenőrködő sómázsamestcrré; továbbá Eszéki sómázsás Borkovich Jánost mázsamesterré, sópajtaőr Berti eh Jánost má­zsássá ; végre O Becsei szálmester J a n d a k y Adámot Szegedre hajókészületek felvigyázójá­vá méltóztatolt kinevezni. Apostoli Királyunk 0 cs. kir. Felsége a’ múlt December 13dikán költ legfelsőbb határo­zata által Zágrábi Kanonok, Dubnái czimzetes Püspök ,’s Hétszemélyes táblai közbiró Főtiszt, ’s Méltóságos Barlabasseveczi Osegovich Imre urat Zeng és Modrussa egyesült megyék Püspökévé méltóztatott kegyelmesen kinevezni. A’ T. Könyörülő Szerzetesek egész Austriai birodalomban fenálló 25 kórházaiban (mellyek közt 12 van Magyarországon) 1832. Nov. lső- jétől 1833. Oct. utolsó napjáig, minden vallás­különbség nélkül, mint az emberiség igaz sze- retete kívánja, felvétetett ’s fizetés nélkül ápol- gattatott 17,662 beteg, kik közűi 16,135 élet­ben maradt, és csak 1517 holt-meg. Az öszves számban protestáns vallásu volt 1531, görög nem egyesült 9S ; zsidó 94. A’ Magyarországi kórházak közül legtöbben felvétettek: a’ B u- daiba, (1644, megholt 121); a’ Pozsonyi­ba (1092, megholt 115.) A’ mi különösen ar bu­dai könyörülő Szerzed kórházat illeti: az em­lített betegek száma közt volt 1,453 cathol; Első Félesztendő. 167 protestáns: 17 görög nem egyesült vallási!, és 7 izraelita. Édes érzés foglalja-el az embe­riség barátját , midőn szenvedő embertársait minden rend, osztály, vallás ’slb. különbség nélkül a’ nevezett jóltévó Tiszt. Szerzet által ekképp ápolgattatni látja! Nagy Katán közelébb egy számos tagú Olvasó T ár s aság állott-öszve, melly mind­járt zsengéjében 10 folyóírást rendele-mcg. D. Sz. Mártonban (Erdély) a’ múlt De­cember 9—11 napjain tartaték Nemes Küküíiő Vármegye 1833beli ldik közgyűlése; melly há­lás részvétellel fogadta Ilallerkői Gróf Hall er László Főispány urnák azon tettét, minél fog­va a’ törvény rendszabásának eleget tett, és igy a’ Vármegye Rendéit törvényes jussaik’gya­korlásában megtartotta. Az igaz hazafi föl­di mennyét találja ott, hol a’ Tör­vény tiszteletét látja. E. II. K ru s o v a 11 y á r ó 1 (Bács Vármegye) Dec. 23. Tavaszhoz hasonlító télben élünk. Éjjelre többnyire beborul időnk ’s néha esik az esső; nappalunk pedig tavaszi melegségéi és tiszta. Ha még egy hetünk illy en ; kerteinkben fáink bimbózni fognak. Zöldségünk bővséggel, hól- napos retkünk mint Májusban. AUSTRIA. A’ Courrier Fran$ais Dec. 18. e’czím alatt: „F elelet az Oesterreichischer Be­obachte rnek Törökország elosztásának javal­latára“ következőket mondja: Megengedi, hogy az Oesterreichischer Beobachter szer- keztetője szint’ olly jól lehet tudósítva, mint az ő (Courrier) levelezője; állítja, hogy Austria Oroszországhoz mindent felyülmúló okok által köttetik, mellyek mellett Napkelet’ ügye csak második sorban áll, ’s azon édes erő­szakot fogja magán tenni, hogy" kárpótlásokkal magát egyezésre lépni engedi; az Austriai ka­binéinak tehát csak arról kell gondoskodnia y hogy ezen kárpótlások minél hasznosabban üs- seiiek-ki a’ császári birodalomra nézve, s üsz.­1. Szám. aazäAa >3 z i/i í Lüi tudósítások.

Next

/
Thumbnails
Contents