Hazai 's Külföldi Tudósítások, 1839. 2. félév (1-51. szám)

1839-07-03 / 1. szám

PEST. Szerda Julius 3án. II I/ VI S KÜLFÖLDI 1839. Második Félév, lső szám. FOGLALAT : Magyarország (ő cs. k. fölségének kézirata Majláth gr. ud. cancellárhoz; megtiszteltetések, előléptetések} a föls. uralkodó pár Pozsonyban mulatásaj Zemplén megye közgyűlési határzatai ; a’ losonczi ref. lyceumj temesvári, libetba- nyai, váczi hirek ’sat.) Spanyolország (Espartero Balmasedába nyomul; isméti gyermekrablas’sat ) Nagybritannia. (par­lamenti ülések, a’ titkos szavazás félrevetve.) Francziaország. (Merilhou a’ titkos társasagokról ’sat ) Németország. Törökország. (Milos szerb fejdelem száműzve; a’ sultán beteg; Syriában az ejőcsapaO)k_inax^J)^ ____ M agyarország. 0 cs. ’s ap. kir. fölsége Majláth Antal gróf m.k.udv. lócancellárhoz a’ kővetkező kegy. kézi­ratot méltózfatott bocsátani: „KedvesMajláth gróf! Pozsony, Mosony, Győr, Komárom és Nyit/a vármegyéken keresztül tett utazásomban az Én Személyemhezi hűségnek és ragaszkodásnak olly jelei nyilványíttattak, hogy indíttatva érzem Ma­gamat, e’ fölötti különös tetszésemet, fejezni ki. On ezt az illető hatóságoknak ’s az Én tartózko­dásom’ intézményeinél ’s ünnepélyeinél foglalkod- tatva volt tisztviselőknek a’ kir. Helytartóság’ ut­ján tudtokra adandja. Pozsony, junius’ 23dikán 1839. Ferdinand s.k.“ o ___ O cs. ’s ap. k. fölsége Zichy József grófot, a' in. k. ud. Cancellaria’ tiszt.- fogalmazóját, kir. kamarássá nevezni kegyelmesen méltóztatott. Öcs.’sáp. k. fölsége f.é. január 26iki határ- zatában rendes előléptetés utján az eperjesi gö­rög egyesült káptalannál Gaganecz József őrka- nonokot és abauj- tornai főesperest, éneklő ka­nonokká ; Jakovics Mihály iskolás kanonokot és zemplényi főesperest pedig őrkanonokká nevezni méltóztatott. 0 cs. ’s ap. kir. fölsége a’ beszterczebányai k. ezüst hutairnoki tisztségre Kolbenheyer János Vilmost, a’ beszterczebányai k. kamra-igazgató­ság’irászát, méltóztatott kegyelmesen kinevezni. Pozsony, jun. 24. 0 felségük’ kegyessége ’s minden szívet lebilincselő nyájas leereszke­dés a’ tegnapi napot a’ pozsonyiakra nézve ö- rökre felejthetlenné tette. Ugyanis alig nyilt-meg a’ legszebb idő’ kedvezése mellett az esti nép­mulatságok órája, mellyekkel egyszersmind a’ felséges uralkodó pár iránti legmélyebben érzett hódolat’ kimutatása vala egybekapcsolandó, ő cs. k. lölségök fényes udvari kiséretökkel együtt legelőször is a’ hidmelletti ligetbe kocsiztak, hol hintáikból kiszállva, a’ hullámzó örömittas nép­tömeg közt ő fölségök az egész liget’minden sé­tányait bejárni kegyeskedtek, megújulván e’köz­ben a’ nép örömének kifakadásai. Innen ő fölsé­gök a’ népnek ingyen bemenet mellett tárt aré­nába mentek ’s itt az egész darabot kivárva mu- ialának, a’ midőn különösen Császárné’s Király­nénk’ vig kedve volt szembetűnő; elmentőkkor majd szűnni nem tudó éljenriadás követte ő föl— ségöket. A’ hídnál két rendbeli hadi zene (a’ Sándor császár’ nevét viselő gyalog- ’s Mengen vasas ezred’ hangászkara) köszöntő ő f. az isme­retes népdallal. Később fölségeink kiséretökkel e- gyütt a’ kaszárnyát látogaták meg, hol az ez­redes Pacassi báró’ felékesített erkélyéről a’ li­getben meggyujtott tüzjátékot szemlélők. Bájoló ’s fenséges volt szemlélni a’ fényesen kivilágí­tott hidat a’ hullámzó néppel felületén; mellynek zajgó örömszózatait csak a’ parton levő gőzös’ taraczkainak durrogása szakasztá félbe. Elmúlván a’ tüzjáték, mellynek minden szakaszai közben a’ két hadi zene játszék, ő fölségök azon rend­ben mint előbb ’s ugyanazon élénkség’ közepette a’ sétatér felé kocsiztak, hol már a’ pompás ki­világítás közbei» játszó zenekar várakozók. Meg­említendő ez alkalommal egy ujinagyar banda, inelly fölségeink’ kocsiját szüntelen’ kisérte, ben­ne lenni vélvén őket; azonban Őfölsége a’ sze­retett népatya már hű népe közt sétála felséges párjával fel ’s alá a’ sétatéren. Hosszabb ideig mulatónak ő fölségök, ’s mindenki szájából csak a’ népszerűség’ legszebb dicsérete ömlött-ki fe­lölök. Ámbár annyi nép volt a’ sétatéren ’s kö­rűié, mennyit Pozsonyban nem is véltünk lakni, mégis a’ színházi előadás is faludásig látogatott volt. Emelé e’ fényes népünnepet a’kedvező idő, melly szinte sejteni látszék ünnepünket. Kegyes uralkodónk megújult harsány kiáltások közt fél­órái mulatós után elhagyó a’ sétatért. A’ zene tizenkét óráig tartott, ’s csak ekkor kezde a’ nép széledni. — Ma reggeli nyolcz és fél órakor ö fölségök a’ sz.-mise’ hallgatása után, szokott kiséretökkel a’ polgári és rendes katonaság’ ’s mindkettő hangászkarának tisztelkedése közben ’s a’ százegy ágyulövés’ durrogásai alatt utjo- kat Bécsnek vevék, miután ittlétük alatt minden nyilványos intézeteket megszemléltek’s a’fejdel- mi ’s atyai bőkezűségnek ragyogó bizonyítvá­nyait adták. A’ szeretetet, mint a’ szivek leg- bensöbb zálogát hagyák hátra.—Ugyancsak va­sárnap, jun. 23án, tartó az itteni ev. lyceumbe- li ifjúság’ magyar literatúrai intézete éveukinti szokott örömünnepét számos, a’ reklenó nyári naphoz ’s a’ terem tágasságához képest talán igeu is számos hallgatóság’jelenlétében. Saját dolgo-

Next

/
Thumbnails
Contents