Hegymászó Híradó, 1971. 1-2. szám

1971 / 1. szám

75 ÉVES A TERMÉSZETBARÁT MOZGALOM jtz Osztrák 'l/ernárszetbarátok /TouristenVeyein "Die Naturfreund«"/ 197*3-» sz,pótember 15-iC~án Ünnepelték Becsben a Xermöszetbarat moz­galom 75 étos f ejarjáHását. Erre ausztriai fcartom&iyl Természet­barát Szövetségek, a külföldi Természet Varát egyesületé^ az osztrák; valamint külföldi alpinista klubok kÄptak meghívást-. Ma­gyarországot Székely Miklós az MTSz főtitkára és Nógrády 'Gyula a Magyar Hegymászó Klub elnöke képviselte. , A jnbiláris találkozó kiválóan sikerült. Méltóan juttatta kifeje­zésre a Természetbarát mozgalom munkásmozgalmi.és politikai jelen­tőségét, múltját, fejlődését, jelenét és múltjához hü jövőbeli cél­kitűzéseit e ♦ A rendezvények középpontjában az ünnepi ülés állott» mely a küldöt­tek felszólalárávci kezdődött. Arí ünnepélyen résztv'ett Jonas biro­dalmi elnök, a liajf:.dalmi kancellár, három miniszter és számos tekin­télyes közéleti személyiség. Az osztrák Természetbarátok elnökének megnyitó beszéde után kiviéi fél—fél érás beszédet tartett a birídalmi elnök és a birodalmi^ kancellár. Elmondták* hogy a Természetbarát mozgalom egyik forrfos bá­zisa volt a munkásmozgalomnak, ma is az 6s szükséges, hogy elvhüen, változatlanul az is maradjon. A Természetiarátok megteremtették a le­hetőséget arra, hogy a munkásság kedvezményes feltételekkel mind na­gyobb tömegekben kapcsolódj-n be a természetjárás ágaiba, szabadide­jüket a családdal együtt .egészséges körülmények között a szabadban töltsék. Nem ut Is* sorban emelték ki e mozgalom politikai és erkölcsi nevelőmunkájának fontosságát * Az ünnepélyt műsoros rész zárta Ve, Ez a Term- zetVarátok saját gárdá­jukból állították össze® Az ünnepély szépséget és belső tartalmát fő- képen az adta meg, hogy az összes jelenlevők megnyilvánulásaiból két­ségtelenül érezni lehetett a Természetbarát mozgalom szeretetét és az azzal szembeni támogató készséget. Az ünnepség további rendezvényei a következők voltak? Egy esti rendezvény, melyen B6cs polgármestere egy hosszú és minden tekintetben pozitív jellegű beszédet tartott, A beszédet követően magashegyi veszélyekkel foglalkozó tudományos előadás hangzott el, majd még két filmet vetítettek. #gyik a móoserbodeni iskolában folyó oktatásról, a másik az afrikai vtflkánckra rendezett 197 -es Természet- barát expedícióról szólott. Színvonalas bólyegkiállitást rendeztek, .melynek legérdekesebb darabja Hermann Buhl képeslapja /utolsó írása/ volt a Hiaálajából, majd Becs polgármesterénen díszebéd.j^ következett a Rathauskellerben, utána Saj­tófogadás -

Next

/
Thumbnails
Contents