A Hét, 1917. július (28. évfolyam, 26-27. szám)

1917-07-01 / 26. szám

XXVIII. évfolyam. 1917 26. szám. IE4JELEII MINDEN VASÄRNAP. Előfizetési feltételek : Egész évre ... _ kor. 26.— Félévre ... „ ... „ » 13.— Negyedévre ... _ » 6.50 Egyes szám ára 50 fillér. А НЕТ TÁRSADALMI ÉS IRODALMI SZEMLE. Szerkeszti KISS JÓZSEF. Sreriesztóség és ИаМЫтаШ: BUDAPEST, VIII., Népszinház-utcza 22. sz. Telefonszám »József« 527. Hirdetések felvétele ugyanott —Budapest, julius hó 1. <§Mr— Ama tisztelt előfizetőinket, kiknek előfizetése junius hó végével lejárt, tisztelettel kérjük, hogy előfizetéseiket hovaelőbb megújítani szíveskedjenek. Előfizetési feltételek : Egész évre 26 kor. Félévre 13 kor. Negyedévre 6'So kor. A HÉT kiadóhivatala VIII., kér., Népszinház-utcza 22. szám. Krónika. Csak nyugalom . . . — jun. 29. Esterházy Móricz gróf, a fiatal miniszterelnök, aki egyébként veszedelmesen vigyáz arra, hogy ne mondjon olyasmit, amivel magába láttat, — s ez még akkor is okosság, ha nem kell félnie attól, hogy keve­sebbet mutat, mint amennyi kivánatos — kormányra jutása első ittasan boldog napjaiban igy nyugtatta meg az aggodalmasl odókat : — A frontról jöttem, — mondta — ahol meggyő­ződtem arról, hogy a veszedelmeket nem kell soha túl­ságosan megtaksálni. Csak nyugalom . .. Minden rendbe jön, ha az embernek nincsen éppen különös pechje. Ahány egészséges idegzetű ember járt odakünn a fronton, erre a kijelentésre meglepetten kapta fel a fejét. Nagyon ismerős volt neki : mintha belőle ol­vasta volna ki Esterházy. S ha ezen a nyomon a saját gondolkozásmódjával követte a mágnás-demokrata kormány elnökének eddigi adatait, meglepetve látja, hogy valahogy vezető elve lett Esterházynak, hogy jam alios vidi . . . Korszakos politikai változás ezer elintézetlen kérdése között, amikor a gyűlölet, a hatalomvesztés dühe és a tajtékos kapzsiság halálos küzdelemre készülnek, osztályokról pattannak le a keretek, gazdasági válságok és társadalmi tragédiák sikoltozva követelik a gyors közbelépést, a miniszter­elnök a stoikus bölcsek csodás nyugalmával, bárány- szelid tekintettel történelmi összehasonlításokat keres. Rendszerét egyik támadás a másik után éri, de a gróf ott sincs az ülésteremben. Senki sem tudja, mik a tervei, mire gondol, hol keresi a megoldást ? Mit is akar hát Esterházy ? Mikor kormányt ala­kított, tüntető módon negligálta a munkapártot s inkább kisebbségi kabinet élére állt, mintsem a kon­czen tráczióval próbálkozzék. Mióta azután miniszter­elnök, egyre több szem nézi az ő hívei közül álmélkcdva a rezerváltságát. Szerdán délelőtt hosszú időn át tárgyalt a jobb folyosó egyik ablakában gróf Tisza Istvánnal. Egész szívderítő volt az a szives barátság, amivel a két politikus egymással foglalkozott. Közben minduntalan felbukkant körülöttük egy-egy függet­lenségi vagy néppárti képviselő, hogy nyomban sötét arczczal visszahúzódjék. — Hatvanhetes árulás készül ! — mondták a negyvennyolczas oldalon. Hát ez nem éppen valószínű, és Esterházy ezzel a gyanúval nem is törődik. Neki egyáltalán nem nagyon fontos az alatta nyüzsgő mob véleménye. Irigylésre- méltó önbizalommal megállapítja, hogy mindegy, akármi is történik, a végén mégis neki lesz igaza. Taktikának ez nem rossz, mert fokozza a biztosság érzését maga körül. Egész csomó ember esküszik arra a meggyőződésére, hogy van Esterházynak valami kész, biztos terve, amivel minden nehézséget játszi könnyűséggel fog elintézni. ŐRGRÓF PÁLL A VICINI GYÖRGY, a miniszterelnökség uj államtitkára. (Gaiduschek Erzsi Jelvétele.) I

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents