Hidrológiai Közlöny 1979 (59. évfolyam)

1. szám

HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 0(})HUHajiHbiH opraH BeHrepcKOro fHapojiorHMecKoro OßmecTBa Bulletin de la Société Hidrologieque de la Hongrie Official Journal of the Hungarian Hydrological Society Bolletino della Societa Idrologica Ungherese Offizielles Organ der Ungarischen Hydrologischen Gesellschaft A szerkesztésért felelős: ÖLLÖS GÉZA Szerkesztőség (PeaanuH — Redaktion — Redaction): Magyar Hidrológiai Társaság, Budapest V. ker., Kossuth Lajos tér 7—8., IV. 414. Teleion: 121-470 Kiadja a Lapkiadó Vállalat, 1073 Budapest, Lenin körút9—11. Telefon: 221-293. Levélcím: 1946. Postafiók 393. F. k. Siklósi Norbert igazgató. 79. 1., 534 Révai Nyomda V., Vadász u. 16. F. v.: Bede István. Terjeszti a Magyar Posta. Elő­üzethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Posta K zponti Hírlap Irodánál 1900 KHI (Budapest V., József nádor tér 1.) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI 215—96 162 pénzforgalmi jelző­számára. Előfizetési díj félévre 54,— Ft, egész évre 108,— Ft. Egyes szám ára 9,— Ft. Megjelenik havonként. Külföldön ter­jeszti a „Kultúra" Könyv- és Hírlap Külkereskedelmi Vállalat, H—1389 Budapest, Postafiók: 149. Index: 25 374 TARTALOMJEGYZÉK Dr. Fáy Csaba: A vízellátási szivattyúk fejlődési irányai 1 Dr. Winter János—dr. Wisnovszky Iván: A rövid időtartamú csapadókok területi kiterjedése Ma­gyarországon 8 Benkó B—Kalavszky K—dr. Lelkes J—dr. Marjai Gy—dr. Szitó J: A KÖRÖS —70K járvaüze­melő felületi öntözőgép 12 Dr. Balogh János—Tallér György: Nagyüzemi tar­tályos csepegtető öntözőberendezés 19 Dr. Vágás István: Adatok az 1876—1975-ös időszak tiszavölgyi árvizeiről IV. A Tisza fontosabb ár­hullámai 1912 és 1961 között 27 Dr. Ördög Vince: Szerves foszforsavészter rovarölő­szerek hatása zöldalgatenyészetre 36 Dr. Kocsondi Csaba: A vízügyi műszaki tervezés fo­lyamatvizsgálatának eddigi eredményei 43 Egyesületi és Műszaki Hírek 7, 11, 18, 26, 42, 47 Könyvismertetés 48 Címkép: Balatonakarattyai eleveniszapos szennyvíztisztító telep Fotó: Kotányi Ottó Ha oöAonace: CmaHifua őuoAoeu'iecKoü oiucmKU cmowux eod e eopode BaAamouaKapammba Titelbild: Abwasserkläranlage mit Belebtschlamm in Balatonakarattya Cover: Activated-sludge sewage treatment plant at Balatonakarattya

Next

/
Thumbnails
Contents