Hidrológiai Közlöny 1998 (78. évfolyam)

1. szám - Jelenits István: Az ember és a víz – az esztétika nézőpontjából

1 Az ember és a yíz - az esztétika nézőpontjából Jeleníts István Pázmány Péter Katolikus Tudomány Egyetem Esztétika Tanszéke Budapest - Piliscsaba Kivonat: A Magyar Hidrológiai Társaság Hidraulikai és Műszaki Hidrológiai Szakosztálya, a Pázmány Péter Katolikus Tudomány Egyetem Esztétika Tanszéke és a Budapesti Műszaki Egyetem Vízgazdálkodási Tanszéke 1997. április 5-én "Víz és esztéti­ka" címmel közös konferenciát rendezett. A tanulmány a konferencia bevezető előadása. Kulcsszavak. vízépítés, művészet, esztétika. Az esztétika - s mindjárt kérem is, bocsásson meg az Olvasó ezért a hivalkodónak tetsző szóért - azért érdek­lődik az ember és a víz kapcsolata iránt, mert ez a kap­csolat sok esztétikai értékű alkotás ihletője. Hadd idézzek gyors igazolásul egy zsoltárverset, a 63. zsoltár kezdő sorait: Isten, én Istenem, kora hajnalban téged kereslek, rád szomjazik a lelkem, testem érted eped, mint a kiszáradt, aszott pusztaság. Hogy a léleknek Isten utáni vágyakozását szomjúság­nak mondja a zsoltáros, az önmagában is költői erejű nyelvi kép: egyszeriben nyilvánvalóvá teszi ennek a vágynak elementáris hatalmát. De itt ez a kép megkettő­ződik, sőt, megháromszorozódik: a lélek mellett megje­lenik a test, az is Istenért eped, s végül megjelenik előt­tünk a kiszáradt pusztaság, a maga már nem is emberi szomjúságával. Igazi költészet ez, nem cifra beszéd, vagy fölösleges szószaporítás. Ez a két és fél ezer éves fohász három tapasztalatot vonatkoztat egymásra, s az­zal, hogy összemarkolja őket, többet mond ember és Is­ten kapcsolatáról, s egyúttal az embernek a világban va­ló helyéről, mint hosszú vallás-fenomenológiai vagy antropológiai fejtegetések. Lám, az ember úgy igényli Istent, ahogyan a vízre szomjazik, s úgy nézi a kiszik­kadt, megrepedezett földet, hogy saját testi-lelki szomjú­ságára gondol! Megismerésünkben, eszmélésünkben nagyon mélyen összetartozik s konkrét, anyagi valóságra vonatkozó ta­pasztalat, és a lét egyetemesebb titkait fürkésző figye­lem. Nem csak úgy, hogy a tapasztalatainkból elvon­tabb, általánosabb összefüggésekre, tényekre következ­tetünk, hanem úgy is, hogy egy-egy fontos tapasztal­tunknak valami metaforikus áttétel-rendszerben egyete­mesebb jelentést tulajdonítunk. Nemcsak a költészet te­szi ezt, hanem a filozófia is. Ha a vízhez akarunk visz­szakanyarodni, idézzük Hérakleitosz bölcsességét: "Ugyanazokba a folyamokba lépünk, és mégsem ugyan­azokba lépünk; vagyunk is, meg nem is vagyunk". A víz, mint látvány, egészen sajátos: nem hiába ér­zünk késztetést arra, hogy meg-meg álljunk mellette, sőt föl is keressük elidőzzünk a partján, és hosszasan elme­rüljünk a szemléletében. Először is sima: míg a földfel­színt többnyire valami domborzat teszi egyenetlenné, vagy legalább növényzet, épületek emelkednek ki belőle. A víz legfeljebb hullámokat vet, azok játéka, mozgása a változatosság és az állandóság egymásba fonódó hatal­mát tűntetik elénk. Aztán, a víz visszaveri a rávetődő fényt, árnyakat: ha nyugodt a felszíne, tükrözi az eget, a partokat; ha fölé ,hajlunk, az arcunkat, alakunkat is. Az ember legelőször akkor nézett szembe saját tükörképé­vel, amikor a víz fölé hajolt. Milyen sajátos vonatkozás­ban van ez az élmény a dialógussal, amelynek során már ncin a vízben, hanem egy-egy társunk, ellenfelünk, vagy barátunk szemében, viselkedésében "tükröződik" a személyiségünk. Eszünkbejut József Attila sora: "Csak másban moshatod meg arcodat". (Nem én kiáltok) Ennek a modern költői képnek bonyolult vonatkozás­rendszere tulajdonképpen rokon az imént idézett zsoltár versével. Eszünkbe idézi, hogy a víz nemcsak tükrünk, nemcsak eszméltetőnk, hanem tisztulásunk eszköze is, hiszen megmosakodhatunk benne. (Ahogyan - legalább a költő szerint - egymásban is!) De, a víz nemcsak látvány: a patak csobogását, a fo­lyó habjainak zúgását, a tenger hullámverésének mora­ját halljuk is. Nem ok nélkül került Homérosz eposzai­ban a tenger szó mellé állandó jelzőül, hogy soklocsogá­sú (polüfloiszbosz). Kölcsey a Himnuszom a történeti Magyarországot idézi fel két folyó nevével: Merre zúgnak habjai Tiszának, Dunának, Árpád hős magzatjai felvirágozának A víz egyenletes hangja fizikailag érzékelhetővé teszi számunkra az idő múlását, sajátos közegévé válik az emlékezésnek. Ki ne ismerné József Attila versét: A rakodópart alsó kövén ültem, néztem, hogy úszik el a dinnyehéj. Alig hallottam, sorsomba merülten, hogy fecseg a felszín, hallgat a mély. Majd, a vers vége felé:

Next

/
Thumbnails
Contents