Híradástechnika, 1978 (29. évfolyam, 1-12. szám)

A HÍRADÁSTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET LAPJA Tartalomjegyzék XXIX. évfolyam (1978) Szám Oldal Dr. Ács Ernő: Címkód (AKS) kapcsoló alkalmazása integrált digitális hír­közlő hálózatokban ............................... 6 166 Bajor András — Farkas Sándor: Galvani­zálás a híradástechnikában ......... 10 313 Balogh Albert—Kauser Dénes —Nándor fi Gijuláné: Beszámoló a ,,4. Megbízha- hatóság az elektronikában” Szimpó­ziumról ....................................; ................ 3 85 Dr. Bokor Árpád— Ipolyi István—Rónai Miklós: A vazelintöltésű telefonká­belek üzemi kapacitásának beállítása 4—5 113 Borsos Károly: A távbeszélő-hálózat táv­lati tervezéséhez a beszélőhely-sűrűség # alakulásának vizsgálata ....................... 8 232 Bölcskei Imre — Búzás Ottó: 50 éves a bu­dapesti automata távbeszélőközpont­hálózat ...................................................... 8 243 Czeiner Antal: A helyközi távbeszélő-há­lózat átviteli útjainak statisztikus jel­lemzői és megfigyelt használhatósága .. 12 369 Dr. Dudásné Pintér Márta: Gáz- és olaj­vezetékek hírközlő rendszerének kábelei 4—5 140 Dutka Tibor—dr. Szabó László — Wollitzer György: Eredmények és feladatok a hib­rid vastagréteg-technikában ............... / 205 Dr. Földvári Rudolf: Hibridintegrált aktív transzformátorok és zajviszonyaik.... 3 89 Dr. Gefferth László: Hibakeresés lineáris áramkörökben két hibás elem esetén 10 303 Dr. Gefferth László — Sieranski Marék: Számítógép programok nagyváltozású érzékenység megállapítására ............... 12 353 Dr. Géher János: Számítógép-programok katalógusa, 1977 .................................... 9 270 Dr. Grad János: A mintavételes fázis­szinkronizáció .......................................... 3 65 Gyárfás András: Az optoelektronikai- eszközökkel megvalósítható jelzésátvi­tel néhány elméleti és gyakorlati kér­dése ............................................................ 1 1 Horváth Gyula: Távbeszélő-központok folyamatábrái .......................................... 2 39 Horváth Imre: A kapcsolástechnika fej­lődési iránya a kyotói ISS tükrében 2 60 Ipolyi István: Vazelintöltésű helyi táv­beszélőkábeleink minősége ....................4—5 98 Ipolyi István —Kálmán-Pikó István — Rónai Miklós: Vazelintöltésű helyi távbeszélőkábelek gyártása a Magyar Kábel Műveknél...................................... 4—5 104 Dr. Jachimovits László: Kétkapu szórás mátrixa elemeinek nagypontosságú mé­rése csomópont eltolásos módszerrel .. 12 365 Jánossy Mihály: Lézer fényforrások ku­tatása és alkalmazása Magyarországon 3 81 Juhász Gábor — Piret Endre: Korrekciós mátrix-kvadrofon átviteli eljárás........ 8 249 Kaczibáné Éberling Gizella: Számítógépes információs rendszerek a híradástechni­kában és a műszeriparban................... 1 20 Körösi András—Dr. Dudásné Pintér Márta: Alumíniumvezetőjű kiskoaxi- ális kábelpár méretezése ....................... 4 — 5 147 Szám Oldal Laczkó Béla—Újvári András —Dávid Béla: Az átmeneti ellenállás változásá­nak mérése — módszer a kötések deg­radációjának vizsgálatára..................... 3 72 Dr. Laczkó Mihály: Az olvasóhoz ........... 4 — 5 97 Masszi Ferenc: MOS/LSI integrált áram­körök számítógépes tervezése: eszköz­és fpnkcionális modellek ..................... 10 297 Dr. Mátrai Géza: A mikroelektronika jö­vője ............................................................. 2 33 Molnár Béla: Amplitúdómodulált adó- berendezések eredő hatásfokának meg­határozása ................................................. 9 274 Nádasi László—Csonka János: SZ —5 tí­pusú kiskoaxiális kábelek műszaki pa­ramétereinek alakulása, a legyártott vonal kábeleinek kiértékelése .............4 — 5 119 Nagy Zoltán — Soltész Ferenc: Hírközlő kábelek vizsgálata, különös tekintettel az automatikus mérésekre......................4—5 129 Ncmesszeghy György — Fiala Tibor: Há­romértékű elektronikus logikai áram­körök ......................................................... 1 13 Percnyi Károly: Habosított polietilén légkábel érszigetelés élettartam-vizs­gálata ......................................................... 10 305 Dr. Planck György: Az osztrák telefon­hálózat tanulmányozása ..................... 12 375 Dr. Prónay Gáborу 1978. évi Európai Hálózatelméleti Konferencia ............... 12 363 Dr. Redl Richard—Novák István: Kap­csolóüzemű stabilizátorok analízise állapotegyenleteik átlagolásával ......... 2 53 Dr. Redl Richard—Novák István: Kap­csoló üzemű feszültségstabilizátorok áramvezérlése, új módszer a szabá­lyozási paraméterek javítására........... 11 321 1VI. Reichl és I. Ruge (München): Kisebb­ségi töltéshordozók élettartamának mé­rése szilíciumban a technológiai folya­matok közben ...................................... 12 359 Rónai Miklós: Falutelefon-kábel ............. 4 — 5 154 Dr. Sallai Gyula: Direkt módszerek véges memóriájú digitális szűrők tervezéséhez 10 289 Solymár László: Vastag hologramok el­mélete és alkalmazásai ................ 7 193 L. Solymár: A tudományos közlemények írásának indítékairól és technikájáról 8 254 Dr. Szabó Csaba: Véletlen hozzáférésű rádiócsatornák alkalmazása számítás­technikai hálózatokban ......................... 7 214 Száraz György — Korzsinek Károly: Egyen- ' feszültségtől 100 MHz-ig 0,5 ohmnál ki­sebb kimenő impedanciájú erősítő ter­vezése ........................................................ 2 47 Szekér Ottó: Mikroprocesszorok utasítás­készletének célszerű táblázatos össze­foglalása ..................................................... 6 189 Dr. Székely Vladimir—Dr. Tarnay Kálmán — Bernus Péter: TRANZ — TRAN 3/D-display üzemű, interaktív áramkörszimulációs-program ............... 9 257 17

Next

/
Thumbnails
Contents