Hivatalos Közlöny, 1920 (28. évfolyam, 1-53.szám)

1920-09-16 / 38. szám

38. BZ. xxvm. évfolyam. é szegedi m. kir. Fogymnasium • t. Igazgat - ága. f j i Megjelenik minden héten. Budapest. 1920 szeptember 16. HIVATALOS KÖZLÖNY Kiadja a Magyar Királyi Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium. KIADÓHIVATAL­Franklin-Társulat, Budapest, IY., Egyetem-utca 4. Előfizetési és hirdetési megrendelések ide kttidendők. SZERKESZTŐSÉG: Magyar Királyi Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium. Budapest, V,, Hold-utca 16. szám. ELŐFIZETÉSI ÁR. Egész évre IS borona. — Egyes szám ara minden megkezdett nyom tátott IV utan 20 fillér. Hirdetései! árazaöisa ; A hivatalos pályázati hirdetéseknél minden egyes szóért 40 fillér fizetendő (Rövidített szavak valamint számok egy-egy szónak számltaDdók.) A hirdetési dijak a kiadóhivatalnak előre fizeten­dők es a hirdetések szövege Is oda küldendő. A kiadóhivatalhoz intézendő tolszólaiások csak az illető szám megjelenésétől számított 20 nap aíatt vétetnek tekintetbe. rar latom: fiiudeletek. IUI. A törvényhatóságok intézkedési kirébe utalt r/.raelita anvakünyvi utónév kiigazításoknál megkívánt bizonyí­tékok mérlegelése és a határozatok meghozatala körüli egységesség s a kiigazításra irányuló kérelmek felterjesztése tárgyában. — 102. A mene­kült középiskolai tanulók tandíjmentessége tárgyában. — Közlemény. Köszönetek. — Személyi hírek. Kinevezések. — Megerősítések. — Tud. eg,elemi magántanári képesítés megvonása. — Feltárások. - Pályázatok. — Hirdetések. RENDELETEK. 101. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszternek 1920. évi 39,14811. számú körrendelete a törvényhatóságok intézkedési körébe utalt izraelita anyakönyvi utónév kiigazításoknál megkívánt bizonyítékok mérlegelése és a határozatok meghozatala körüli egységesség s a kiigazításra irányuló kérelmek felter­jesztése tárgyában. Valamennyi törvényhatóságnak. Tapasztaltam, bogy a 6658,1892. sz. a. kelt és az ezt módosító 84561/1912. sz. a. kelt itteni körrendeletekkel a törvényhatóságok intézkedési körébe utalt izraelita anyakönyvi utónév kiigazításoknál megkívánt bizonyíté­kok mérlegelése és a határozatok meghoza­tala körül nincs meg az ily ügyek vitelénél országosan megkívánandó egységesség. Hogy ennek elejét vegyem s ezen ügyek­ben az egységes elbánás elvét érvényesít­hessem, ezennel elrendelem, hogy az izraelita utónevek anyakönyvi kiigazítására irányuló kérelmek ezentúl határozathozatal végett a vezetésem alatt álló minisztériumhoz terjesz­tessenek fel, alirtl is azok az anyakönyvi ki­igazításokra vonatkozólag fenálló szabályok, jelesül a fenthivatkozott körrendeletek alap­ján bíráltainak el. Jelen rendeletem kibocsátásával azonnal hatályba lép s a törvényhatóságoknál folya­matban lévő ily ügyek hozzám haladéktala­nul felterjesztendők. Budapest, 1920 augusztus hó 23-án. 102. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszternek 1920. évi 110,599. V. számú körrendelete a menekült középiskolai tanulók tandíjmen­tessége tárgyában. Valamennyi tank. kir. főigazgatóságnak. fO/ffof Hivatkozással a folyó évi ­4-Ql-, 9 8S: és 106,868. számokra, elrendelem, hogy a me­nekült tanulók, akik vagyontalansági bizo­nyítványt mutatnak fel és tandíjmentességet kérnek, az 1920/21. tanévben is — tekintet nélkül iskolai előmenetelükre %-on felül egész tandíjmentességben részesüljenek. Budapest, 1920. évi szeptember hó 5-én . 56

Next

/
Thumbnails
Contents