Hivatalos Közlöny, 1920 (28. évfolyam, 1-53.szám)

1920-09-16 / 38. szám

316 HIVATALOS KÖZLÖNY. 34. sz. KÖZLEMÉNY. oszone i vénytársaságnak a zirczi községi iparos­A magyar kir. vallás- és közoktatásügyi tanonciskola részére tett 500 koronás ado­miniszter a Zirczvidéki Takarékpénztár Rész- j mányáért köszönetét fejezte ki. E SZEMÉLYI HÍREK. Kinevezések. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter az Országos Gyorsíró Tanács széplrási szakosztályá­nak üresedésben levő két helyére Glock Tivadar ezredest és Jaszenovits Géza miniszteri titkárt, a gépírási szakosztály üresedésben levő két helyére pedig dr. Téglás Dezső országgyűlési gyorsirodai segédtitkárt és Tóth Mariska ígazságügyminiszte­riumi irodaigazgatót tanácstagokká a tanács 1920 július 1-től kezdődőleg hat évre terjedő időtarta­mának hátralevő idejére (1920 szeptember 7— 90532) továbbá: a szépíró-tanító vizsgálóbizottság tagjaivá dr. Kováls J. István államtitkárt és Jasze­novits Géza miniszteri titkárt, a gépíró-tanító vizs­gálóbizottság tagjaivá dr. Téglás Dezső országgyű­lési gyorsirodai segédtitkárt és Tóth Mariska igaz­ságügyi minisztériumi irodaigazgatót (1920 szep­tember 7—92292) ; továbbá Fábián János budapesti lakost a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszteri számvevőséghez a XI. fizetési osztály harmadik fokozatába ideiglenes minőségű miniszteri szám­tisztté (1920 szeptember 6—3402 ein. sz.) kinevezte. Megerősítések. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi mi­niszter dr. Lukinich Imre ny. r. tanárnak az 1920/21. tanévre a pozsonyi m. kir. Er­zsébet tudományegyetem rektorává történt megválasztását jóváhagyólag tudomásul vette és dr. Lukinich Imre ny. r. tanárt rektori tisztségében az 1920/21. tanévre (1920 szep­tember 6—88162) megerősítette. AJm. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. Lénárd Vilmosnak a budapesti tudományegye­tem bakteriológiai tanszéke mellé folyó évi már­cius hó 1-től 1921. évi augusztus 31-ig terjedő időre fizetéstelen tanársegéddé történt megválasz­tását (1920 augusztus 23— 30302) ; — dr. Gózony Lajosnak a budapesti tudományegyetem bakterio­lógiai tanszéke mellé folyó évi március hó 1-től 1921. évi augusztus hó 31-ig terjedő időre fize­téstelen tanársegéddé újból történt megválasztá­sát (1920 augusztus 23—30301(); — Vendl Miklós középiskolai tanárnak a budapesti tudomány­egyetem ásvány és kőzettani tanszéke mellé folyó évi szeptember hó 1-től 1922. évi augusztus hó 31-ig terjedő időre I.-ső tanársegéddé újból történt megválasztását (1920 augusztus 21—61933); — dr. Hainiss Elemérnek a pozsonyi tudományegyetem gyermekgyógyászati tanszéke mellé folyó évi szeptember hó 1-től 1922. évi augusztus hó 31-ig számítandó két év tartamára I.-ső tanársegéddé újból történt megválasztását (1920 augusztus 27— 64352 ; — dr. Rényi Györgynek a pozsonyi tudomány­egyetem szemészeti tanszéke mellé folyó évi május hó 1-től 1922. évi augusztus hó 31-ig terjedő időre fizetéstelen tanársegéddé történt megválasztását (1920 augusztus 28—71561); —dr. Szentpétery Zsig­mond e. ny. rk. tanárnak a kolozsvári tudomány­egyetemen az ásvány és földtani intézet mellé folyó évi szeptemberhó 1-től 1923. évi aug. hó 31-ig terjedő időre 1-ső adjunktussá újból történt megválasztá­sát (1920 augusztus 21—59541); — dr. Schlagetter Nándor a budapesti tudományegyetem II. sz. se­bészeti tanszéke mellé folyó évi március hó 1-től 1921. évi augusztus hó 31-ig terjedő időre díjas műtőnövendékké történt megválasztását (1920 au­gusztus 23—30322) jóváhagyólag tudomásul vette cs nevezetteket ezen minőségükben a mondott idő tartamára megerősítette'. Tud. egyetemi magántanári képesítés meg­vonása. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter a budapesti m. kir. tudományegyetem bölcsészet­tudományi karának azt a határozatát, amellyel dr. Fekete Mihály magántanártól a magántanári képesítést a magántanári képesítő szabályzat 29. §-a alapján megvonta, jóváhagyólag tudomá­sul 'vette és (1920 augusztus 19—77933) megerő­sítette.

Next

/
Thumbnails
Contents