Hivatalos Közlöny, 1920 (28. évfolyam, 1-53.szám)

1920-09-16 / 38. szám

318 HIVATALOS KÖZLÖNY. 38. 82. HIRDETÉSEK. Pályázat. A magyarcsanádi gör.-kel. román elemi iskola­szék egy férfi kántortanitói állásra pályázatot hir­det. Javadalma : 1. természetbeni lakás, 2. vete­ményes kert, 3. fizetés az 1018 : VIII. néptörvény szerint, ezen kívül 30 q tűzifa az egyházközség­től. Kellőleg fölszerelt kérvények 1920 szeptember hó 30-ig az iskolaszékhez küldendők. Személyes megjelenés kötelező, útiköltség megtéríttetik. (2972) Felhívás. Salamon Ferencné Váczi Ilona bánkutpuszta-Iászló­majori községi elemi népiskolai tanítónőt a fe­gyelmi szabályzat 87. §-a értelmében felhívjuk, hogy állását ez évi október hó 1-éig foglalja el, vagy ismeretlen tartózkodási helyét jelentse be, mert amennyiben ezen felhívásnak a kitűzött ha­táridőig eleget nem tenne, állása véglag elhagya­tottnak fog tekintetni. Eleken, 1920. évi augusztus hó 20-án. (2950) H. alispán. Pályázati hirdetmény. Dabi (Pest m.) községi tanítói s vele összekötött református kántori állásra pályázatot hirdetek. Tanítói fizetés : államsegélyen, lakáson, 30 K kertváltságon és 3 öl puhafán kívül évi 492 K. Kántori fizetés : ref. egyháztól évi 600 K és stóla Fölszerelt kérvények szeptember hó 30-ig Dab (u. p. Dömsöd) Kerecsényi Zoltán lelkész, iskola­széki elnök címére küldendők. (2982) Pályázat. A battonyai (Csanádm.) áll. s. községi polgári fiúiskolának lemondás folytán megüresedett rajz­tanári állására pályázatot hirdetek. Az állásra se­f édtanár alkalmaztatik, aki egy évi sikeres mű­ödés után rendes tanárrá lép elő. Javadalom: évi 1400 K törzsfizetés, melynek 50%-a államse­gély, évi 400 K lakbér. A törzsfizetéshez járulnak az állam részéről a közalkalmazottakat megillető illetmények (háborús segély, havi drágasági se­gély, családi pótlék). Pályázhatnak rajzra képesí­tett vagy rajztanítást vállalni tudó más tanszakra képesített tanárok. Az életkort, képesítést, az eddigi esetleges szolgálatokat, egészségi, családi állapotot, katonai szolgálati viszonyt, a kommu­nizmus és az ellenséges megszállás ideje alatt tanúsított magatartást igazolo okmányokkal fel­szerelt folyamodványok szept. 28-ig hozzám kül­dendők. Battonya, 1920 szept. 4. (2978) Fodor Manó, a közs. isksz. elnöke. Pályázat kántortanítói állásra. A medinai (Tolnám.) ref. egyház pályázatot hir­det az eltávozás folytán megüresedett kántortaní­tói állásra. Fizetése : a hitközségtől évi 806 korona, 4 hold szántóföld, házi kert, 7 hold lóherés, ken­derföld. Lakás : 2 szoba, konyha, kamara, istálló. Államsegély. Új orgona van, tehát orgonálni tudnia kell a pályázónak. Az iskola hatosztályú osztatlan. Pályázatok szept. 26-ig a ref. iskolaszék elnöké­hez küldendők. (2979) Arany Antal, ref. lelkész. Gróf Andrássy Sándor tiszadobi uradalma pá­lyázatot hirdet a Reje tanyai magánjellegű r. kath. elemi iskolai tanítói állásra. Javadalmazása : évi 600 K, búza 450 kg. rozs 800 kg, árpa 450 kg, fő­zelék 80 kg, só 28 kg. Egy drb tehén, két'drb sertéstartás, 1200 •-öl kukoricaföld bevetve, 200 Ó-öl kerl. háromszobás lakás. Kötelessége a VI elemi osztály kifogástalan tanítása. Pályázat Tisza­dob, Szabolcs m.'küldendők. (2975) A kiskunhalasi r. kath. kántorságra okt. 15-ig pálvázat hirdettetik. Javadalma és kötelességei a szolgálati szabályzatban részletezve vannak. Főbb pontok : 5 szobás lakás, 20 hold föld haszna, mely ez évben 18 mázsa gabona és 18 ezer koronáért, bérbe van adva, 3 öl fa, stóla. Kántori és tanítói oklevél, kommün alatti viselkedésről bizonyítvány megkívántatik. Utazás nem díjaztatik. Gulyás Fe­renc plébános, egyháztanácsi elnök. (2974) A Hivatalos Közlöny augusztus tizenkilencediki számában megjelent, vésztői r. kath. kántortanítói állásra a kérvények beadandók : jelen hirdetmény megjelenése után tizenöt napon belül. (2976) A liajdunállási ref. főgimnázium ig.-tanácsa a magyar-latin (esetleg laiin-történet) és magyar­németszakos helyettestanári állásokra hirdetett pályázatok határidejét f. évi október l-ig meg­hosszabbítja. Hajdúnánás, 1920 szept. 6. Benkő Lajos lelkész, elnök. (2977) A kiskunhalasi r. kath. kántori állásra pályá­zat hirdettetik okt. 15-ig, próbaéneklés és válasz­tás okt. 24-én délelőtt. Javadalma és kötelessége, a főhatóságilag jóváhagyott szolgálati szabályzat­ban részletezve vannalf. Stólán, természetbeni 5 szobás lakáson kívül 20 k. hold föld haszonélvezetei melynek ez évi bérlete 17 80 métermázsa gabona és 18 ezer korona, 3 öl puhafa és apróbb járulé­kok képezik jövedelmét. Kántoriakon kívül az egy­házi adóhivatalban segédkezik s a különféle isko­lák növendékeit heti hat órában éneklésre tanítja. Kántori és tanítói oklevél, mely utóbbit a zene­akadémiának egyévi hallgatását igazoló bizonyít­vány pótolhat, működési bizonyítvány, a próbán személyes megjelenés, a kommün alatti viselke­désről a plébános és községi elöljáróság által ki­állított bizonyítvány megkívántatik. Az utazást nem díjazzuk. Csakis azok kérvénye vétetik figye­lembe, akik a szolgálati szabályzatban foglaltak­nak megfelelnek s azt választás előtt aláírják. Lélekszám 16 ezer. Állás azonnal elfoglalandó. Az egyháztanácshoz intézett kérvények Gulyás Ferenc plébános, elnök címére küldendők. (2981) Ónodi izr. hitközség elemi iskolánknál még­üresedett tanítói állásra pályázatot hirdetünk. Fizetés : a hitközség részérói évi 600 K és lakás, az államtól pedig a törvényes járulékok. Pályázóktól — menekültek előnyben — a val­lásos életmód megköveltetik. Elnökség. (2971)

Next

/
Thumbnails
Contents