Hivatalos Közlöny, 1920 (28. évfolyam, 1-53.szám)

1920-09-16 / 38. szám

-29—30. sz. HIVATALOS KÖZLÖNY. 2 Duna földvári róm. kath. iskolaszék nyugdíja­zás és elhalálozás folytán megüresedett haro m, illetve négy tanítói állomásra pályázatot hirdet. 1. A belvárosi iskolánál megüresedett tanítói állomás javadalma, mely előléptetéssel lesz be­töltve, a hitközségtől 20 K kertillelménnyel együtt 608 K, szántóföld és rét bérértéke 140 K, 20 köb­méter kemény tűzifa házhoz szállítva, értéke 240 K, bor és kétszeres búza váltságdíja évenkint az egyetem alapítványi uradalomtól 376 K 76 fillér. Fizetésének többi része államsegélyből. Lakbére fizetési fokozatának megfelelő és telerészben a hitközségtől, felerészben pedig az egyetem ala­pítványi uradalomtól jár. Az ezen állomásra elő­léptetettnek kötelessége osztálya vezetésén kívül vasár- és ünnepnapokon a félnyolc, illetve a nyolc órai misén orgonálni; az ezen misékre esedékes stóladíj kizárólagosan őt illeti. 2. A másik három tanítói állomás javadalma egyenkint a hitközségtől 880, 680, illetve 620 K, míg fizetéseiknek kiegészítése államsegélyből tör­ténik. Lakbérök fizetési fokozatuk szerint, kert­illetményük 20 K. A három utóbbi állomás közül egy tanítónővel lesz betöltve. A férfi pályázóknak a kántorságban jártasaknak kell lenni, díjlevéli­leg is kötelesek a kántornak úgy a templomban, mint azon kívül is segítségére lenni, mikor is a stóladíj a segédkezőt illeti. Menekültek, kiutasí­tottak a választáson előnyben részesülnek, azon­ban figyelmezteti az iskolaszék a pályázókat, hogy lakás alig kapható. Szabályszerűen felszerelt kér­vényekhez orvosi bizonyítvány és hatósági bizo­nyítvány a kommün alatti magatartásról mellék­lendő, melyek nélkül a kérvények figyelembe nem vétetnek. A megválasztottak a pécsegyházmegyei róm. kath. tanítóegyesületnek kötelezett tagjai. Határidő a pályázat megjelenése után nyolc nap. Kérvények főtisztelendő dr. Kővágó Péter iskola­széki elnöknél, Dunaföldvár, nyújtandók be. (2983) Mindszent csongrádmegyei nagyközség elöl­járósága r. kath. kántorságra pályázatot hirdet. Jövedelem : szabad lakás, 500 korona évi fizetés, 2 öl fa, 20 kat. hold szántó, tizenkétezer lélek után kötött stóla. Egyéb feltételek, kötelességek díjle­vél szerint. Okleveles r. kath. kántortanítók és kántori oklevéllel pályázók okmányaikat a mind­szenti plébániára küldjék szept. 26-ig. Próbaének­lés és választás szept. 29-én délelőtt 9 órakor kez­dődik. (2980) Állomáshelyéről engedély nélkül távollevő is­meretlen helyen tartózkodó Marliny Gábor torbágyi tanítót felhívom, hogy ezen felhívás megjelenésé­től számított hat napon belül nálam annál is in­kább jelentkezzék, mert ellenkező esetben állásá­ról önként lemondottnak fog tekinteni. Torbágy, 1920 szept. 8. Tornyai Ferenc isk. elnök plébános. (2970) Szakmár (Pest m.) nagyközséghez tartozó : Ke­serűtelek szállási róm. kath. tanítói állásra szep­tember tizenötödikéig pályázat hirdettetik. Java • dalma : községtől évi 800 K készpénz, lakás, házi­kert; a többi államsegély. Kérvények megfelelő okmányokkal a szakmári róm. kath. iskolaszékre címezve: Főt. Kanyó János esperes úrhoz Kis­körösre küldendők. Az állás októner elsején elfog­lalandó. Szakmár, 1920 augusztus 30. Az iskola­szék. (2969) A pusztaföldvári (Békés m.) r. kath. kántor­tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalm t 789 K, többi államsegély, 3'/3 kat. kincstári föld, lakás, stóla, 400 •-öl kert. Választás, kántorpróbu szept. 19. Megjelenés nem díjaztatik. Kérvények szept. 15-ig az iskolaszékhez intézendők. Állás azonnal elfoglalandó. R. kath. iskolaszék. (2968) A püspökladányi áll. s közs. polgári fiúisko­lánál betöltendő egy nyelv-történettudományi se­gédtanári állás. Fizetés a község részérói a törzs­fizetés 50%-a, lakbér korpótlék, az állam részéről a választás miniszteri jóváhagyás esetén a törzs­fizetés 50%-a, háborús, drágasági segély, családi­pótlék. Pályázati határidő 1920 okt. 15. Választás után az állás azonnal elfoglalandó. Szabályszerűen felszerelt kérvények az iskolaszékhez címzendők. Mildner Béla iskolaszéki elnök. (2973) A szekszárdi róm. kath. iskolánál egy tanító­női állásra pályázat hirdettetik. Törvényszerű fizetés részben a hitközségi pénztárból, részben állam­segélyből, lakbér, esetleg természetbeni lakás. Felszerelt kérvények szept. 25-ig a szekszárdi bel­városi plébánia hivatalhoz küldendők. Választá­szept. 26-án. (2967) Franklin-Társulat nyomdája Budapest, 1920.

Next

/
Thumbnails
Contents