Honi Irodalmi Hirdető, 1845 (3. évfolyam, 1-12. szám)

1845-01-01 / 1. szám

HONI IRODALMI HIRDETŐ. > 3. Év 1S45. 1. szóm KIADJÁK e:uui:msck№i:k j. és fia magy. tnd. akadémiai könyvárusok és kiadók Pesten (Ferenciek térén 413. szám alatt.) A honi irodalmi hirdeti! megjelenik minden hó’ végén egy negyed vagy féliven , és minden a/: iker hazában bármiily nyelven megjelent irodalmi és művészeti tárgyakat a közismertetés végett rendessen felveend, mellynek könnyebb kivihetésre nézve minden kiadók felszó lítatna к : munkáikból e’ hirdető' szerkesztőjéhez Kggenberger J, és fia könyvkereskedésébe egy egy példányt beküldeni—ne sajnálnának. Januárban megjelent könyvek. (Ezüst 'pénzben.) Budapest, a magyarok fővárosa, vagyis ezen testvér-városban létező ^/minden nevezetességek és látni méltó dolgok leírása. Vezéd vidé- kiek és benszülütlek számára. Hat acélmetszettel s a két város alaprajzával. 12r. Pest, 1845. Található minden honi könyvárusnál 16 lap. velinen, bor. fűzve ...................................... 1 for. F uchs Albert., (az eperjesi kir. főtanodának a Mathesis és Természet- /*tan r. oktatója) Természettan elemei. Négy kőremetszett táblával. I NSr. Kassán, 1845. Nyomt. Werfer К. (Pesten, Kilian Gy. és tár­sánál bizománybán) VIII és 221 lap, 4 idomtáblával velinen, b<>r. fűzve.............................................~ . . . 1 V. 45 kr. G yjjrmathy Chr. Ján., (Hittanár sat.) közhasznú műszótár és egyházi tiszti Írásmód. 8r. Budán , 1845. Nyomt. Gyurian és Bagó. XVIII és 3 156 lap 6 táblával, velinen, bor. fűzve .... 1 for. Jósika Miklós, külf. regényei 11. szám: Toussaint. Irta Theodor Mihgge 4dik kötet. 12r. Pesten, 1844. Kiadja Heckenast G. 96 lap, veimen, bor. fűzve .... .... 30kr. Karvasy Ágoston, (Törvénytanár, hites ügyvéd sat.) a politikai tudo­mányok rendszeresen előadva. 1-ső kötet, magában foglaló az al­kotmányi politikát, az általános igazgatási politikát, az igazság-ki­szolgáltatási politikát és a policia-tudományt. Második kiadás. 8r. Győrött, 1845. Özvegy Streibig KI. betűivel (Pesten, Eggenberger J. és fia bizományában) X és 167 lap, velinen, bor. fűzve 1 f. 20 kr.

Next

Sign up   
/
Thumbnails
Contents