Honi Irodalmi Hirdető, 1848 (6. évfolyam, 1-12. szám)

1848-01-01 / 1. szám

IRODALMI HIRDETŐ. 6. Év 1848. 1. szám. KIADJÁK EGGENBERGER J. és FIA тацу. Ind. akadémiai könyvárusok és kiadók Pesten. (Ferenciek térén 413. szám alatt.) | л Q А T)}­Vkok "VÁ T' V XI A nálunk öt év óta megjelenő „Honi irodalmi hirdető“ czélszerünek mind jobban-jobban elismertetik. Ez által felhivatva érezzük magunkat azt ez idén is, még pedig mind eddig, havonként két 8-ad lapokon, s az év végén betűsoros tirtalom-mutatóval adni, ki, felvevén abba, minden irodalmi, s a lehetséghez képest szép­művészeti újdonságokat is Magyarország- és Erdélyből. Ezen hirdető a Magyarországban és Erdélyben megjelent könyvek névjegyzékének alapjául fog szolgálhatni, a miilyen névjegyzékkel könnyű kikeresés yég^tt minden müveit nemzet sokszorosan bir, s milyet mi ekkorig nélkülözünk. Hogy tehát ezen czélt. Hirdetőnkkel törve utat, elvégre elérhessük, ezennel minden könyvkiadó urakat megkérünk, szíves­kedjenek ebben minket saját érdekükből is s^gélni s nyomtatmányaik mindenikéből egy példányt, legott a megjelenés után a Hirdetőbe igtatandás végett ingyen küldeni. Idősb Eggenberger már ól évet meghaladólag a magyar irodalom érdekére mindenkor különös gonddal volt; ezt bizonyítják z általa kiadott könyveknek többször kibocsátott költséges névjegy- ékei és a magyar tudós társaság bizalma, mellynek könyvárusnál zerencsésitteténk. Ezen különös irány és ennek eredménye nógat jennünket, hogy eddigi hatásunkban ne csak ne lankadjunk , ha­nem inkább előre haladjunk és messzebb terjeszkedjünk Hogy pedig könyvárus társaink a Hirdető elterjesztésében annál nagyobb kész­séggel munkálkodjanak s a vevők közt eloszszák, 184*. évre ezen utányos fedtételeket állapítjuk meg: 1 példány 20 kr., 25 példány 4 ft., áO péld. 7 ft., 100 péld. 12 ft. p. pénzben (utóbbit Ön ne­vével) , s reméljük hogy bennünket mihamar megrendelésekkel fognak örvendeztetni. Könyvkedvelőknek a Hirdető egyes számai az alulirttól ingyen kiszolgáltatnak. ív's len, januar 1848. . Y Eggenberger József és Fia, uvisyar lúd. társ. könyvárusok és könyvkiadók.

Next

/
Thumbnails
Contents