A Honismeret Évfordulónaptára, 1990

6^983 J ^ aj A Honismeret évfordulónaptára, 1990. 1565. Kolozsvárott megjelenik Bonfini históriája Mátyás királyról, ugyanott Werbőczi István Tripartituma magyarul, Veres Balázs fordí­tásában: Magyar decretum. 1565. Rafael Hoffhalter vezetésével megkezdi működését az első váradi nyomda. 1590. Megjelent Károli Gáspár fordításában az első teljes magyar nyelvű biblia, az ún. Vizsolyi biblia. 1640. Széna Kertész Ádám vezetésével beindul a váradi református főiskola nyomdája. 1640. Augustini Keresztély Késmárk orvosa, II. és III. Ferdinánd udvari orvosa megkezdte a kárpázi balzsam gyártását, amely 270 esz­tendeig világszerte elterjedt gyógyszer volt. 1665. Debrecenben megjelent Komáromi Csipkés György csillagászati munkája: Az indiciaria astrologiáról és üstökös csillagokról... cím­mel. 1690. Kolozsvárott megjelent Pápai Páriz Ferenc Pax Corporis-a, az első magyar nyelven nyomtatott orvosi könyv. 1715. Dobsinán papírmalom létesült, mely 1840­ig működött. 1715. A király megalapította Erdélyben a fogarasi görög katolikus püspökséget. 1740. Foglár György c. püspök, egri kanonok, Egerben jogi foiskolát alapított. 1765. Fellner Jakab tervei szerint megkezdődött a veszprémi püspöki palota építése. 1790. Megalakul Kelemen László színtársulata Budán. 1790. Elkészült Kempelen Farkas beszélő (hangu­tánzó) gépe. 1790. Kis János megalapította a Soproni Magyar Társasájgot, az első ifjúsági önképzőkört. 1790. Pesten közvilágítást noztak létre. 1790. Megjelent Bessenyei György Egy magyar tudós társaság iránt való Jámbor Szándék című munkája. 1790. Megjelent Báróczi Sándor: Védelmeztetett magyar nyelv, valamint Gvadányi József: Egy falusi nótáriusnak budai utazása című müve. 1790. Megindult Kazinczy Ferenc Orpheus című folyóirata. 1790. Megalakult Kis János kezdeményezésére a Soproni Magyar Társaság. 1815-ben jelent meg Fazekas Mihály. Ludas Matyi című műve Bécsben. 1815. Megkezdődött a Hanság lecsapolása. 1815. Megkezdte működését Neumann Ábrahám pécsi üveghutája. 1840. A Budapesti Szemle megindulása. 1840. Újpesten beindult Wolfner Gyula bőrgyára. 1840. Megalkották az első magyar munkásvédelmi törvényt. 1840. Felépült a Veszprém megyei Tés község szélmalma. 1840. Zsidókórház épült a Gyár (ma VI. ker. Jókai) utcában. 1840. Petzval József elkészítette fényképezőlen­cséjét, az első fényerős objektívet. 1865. Megjelent Frommhold Károly, a Lánchíd­építés orvosának Elektrotherapie... c. mun­kája, amely a magyar elektroterápia megala­pítását jelenti. 1865. Xántus János javaslatára létrejött a budapesti Állatkert. 1890. Megindult az Ethnographia c. folyóirat, a Magyar Néprajzi Társasag értesítője. 1890. Megjelent Csánki Dezső Magyarország tör­téneti földrajza a Hunyadiak korában c. művének első kötete. 1890. Megalakultak az első halászati társulatok. 1890. Megépült a gyulai fehér-kőrösi duzzasztó­gát. 1890. Megszervezték a vízellátással kapcsolatos feladatok ellátására a Közegészségügyi Mér­nöki Szolgálatot. 1890. A pápai Kékfestőüzemben gépesítették a mintázást.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents