Honismereti Bibliográfia, 1990

3*2> 1990/1 HONISMERET A HAZAFIAS NÉPFRONT FOLYÓKAT* HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA Az agg Kossuth és Napsugár. Szépirodalmi. Bp., 19897160 old. A nyolcvankét esztendős Kossuth Lajos és a tizenkilenc esztendős Zeyk Sarolta levelezése. Antal Károly: Szemelvények a Cserhát-völgyi községek történetéhez, 1265-1985.1. Nyomtatás­ban megjelent források. Kiadja a Cserhát-völgyi Honismereti Kör és a Felsótoldi Községi Tanacs. 1989. 321 old. Az Autóker 40 éve. R-Forma. Bp., 1989. 31 old. Ádám Magda: A Kisantanrés Európa 1920-1929. Akadémiai. Bp., 1989. 284 old. A Duna-medencei utódállamok szövetségének, a Kisantantnak keletkezését, tagjainak egymás­hoz, a többi európai országhoz, elsősorban pedig Magyarországhoz való viszonyát, a térséggel kap­csolatos nagyhatalmi politika változásait mutatja be a könyv. Ádám Sándor: Taneszközök Magyarországon. Szerzői kiadás. Bp., 1989.190 old. Több száz forrasmunka alapján tárgyalja a hazai iskolák felszereltségét, az államalapítastol az első világháború végéig. Pozsonytól Brassóig, Ungvár­tól Fiúméig 70 fénykép szemlélteti az állam és a négy egyhazfelekezet iskoláinak és taneszközei­nek fejlettségét. (Megrendelh :tó a szerzőnél: 1142 Bp., Edison köz 8.) Baja története. Szerk: Kőhegyi Mihály. I. A kezdetektől 1944-ig. Szerk: Fcuudi Gábor, Ham­vai József. Akadémiai. Bp., 1989. 417 old. Batthyány Kristóf európai utazása 1657-1658. Szerk: Hemer János. Peregrinatie Hungarorum, 2. József Attila Tudományegyetem Bölcsészettu­dományi Kar. Szeged, 1989. 59 old. Bándi László: A veszprémi nyomdászat két év­százada. Kiadja a Pannon Nyomda, Veszprém, 1989. 194 old. Bánlaky Pál: A vidékiség tünetei. Tanulmányok a kisvárosról és a kisvárosi értelmiségről. Kiadja a Művelódéskutató Intézet. Bp., 1989. 97 old. Benkó József: Erdély földje és népe 1-2. kötet. (Transsilvania specialis) Európa. Bp., 1440 old. Az 1740 és 1814 között élt erdélyi református lelkész és polihisztor ebben az eredetileg latin nyelven írt munkájában mutatja be Erdély vidéke­it, akkori társadalmát, fontos adatokat közöl Er­dély számos községéről. Bertényi Iván: Nagy Lajos király. Népszerű tör­ténelem. Kossuth. Bp., 1989. 165 old. Békés megye és környéke XVIII. századi történe­téből. Szerk: Erdmann Gyula. Közlemények Bé­kés megye és környéke történetéből, 3. Kiadja a Békés Megyei Levéltár. Békéscsaba, 1989.637 old. Bél Mátyás: Az újkori Magyarország földrajzi­történeti ismertetése. Komárom Vármegye. Beve­zető és ford: Vilimszky László. Kiadja a József Attila Megyei Könyvtár. Tatabánya, 1989. 252 old. A fordítás Bél Mátyás Descriptio Comitatus Comaromiensis című latin nyelvű kéziratának Beesik lózsef által készített, az Esztergomi Főszé­kesegyházi Könyvtárban őrzött másolata alapján történt. Borbándi Gyula: A magyar emigráció életrajza 1945-1985.1-2. kötet. Európa. Bp., 1989. 884 old. A szerző 1945-ben Svájcba távozott, majd 1951­ben Münchenben telepedett le. Egyik alapítója és szerkesztője a Látóhatár, majd 1958-tól Új Látó­határ című folyóiratnak. A magyar emigráció életét öt történelmi fordulópont (1945,1947,1956, 1963, 1975) köré rendezve mutatja be. Brindza Károly: Békétlen rónaság. A moravicai földmunkások és szegényparasztok mozgalmai, 1805-1945. Kiadja a Helyi Közösség. Moravica, 1986. 244 old.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents