Ifjú Sólyom, 1953 (3. évfolyam, 1-24. szám)

1953-01-10 / 1. szám

Harcoljunk tovább a párthatározatok jó végrehajtásáért Az 1952-es év újabb eredményeket és sikereket hozott a modellezés területén. Elmondhatjuk, hogy az elmúlt évben a modellezés az ifjúság kedvelt tömegmozgalmává fejlődött. Ma már üzemekben és iskolákban, a városokban és a falvakban egyaránt ismerik a repülő modellezést. A körökben fiataljaink tízezrei dolgoznak és ismerkednek meg a repülés alapismereté­vel. 1952-ben a modellező köröknek és a modellezőknek száma mintegy 60%-kal növekedett az 1951. évhez viszonyítva. Sikereinket bizonyítja az is, hogy Farkas Mihály elvtárs, pártunk Politikai Bizottságának, tagja, beszámolójában meg­emlékezett a modellezés munkájáról is, mint fiataljainknak egyik legkedveltebb szakköri munkájáról. A párt és Rákosi elv- társ állandóan figyelemmel kíséri a modellezés fejlődését, sze­rető gondoskodásuk nyomán egyre nagyszerűbb feJadatok állnak modellező ifjúságunk előtt, évről évre zavartalanabbul folytat­hatják munkájukat. Pártunk határozataival állandóan segíti a modellező munkát, így az elmúlt év határozatai rávilágítottak hiányosságainkra és a határozatok megvalósításával harcoltunk azért, hogy modellező életünk továbbra is egészségesen fejlőd­jön. Ma már elmondhatjuk, hogy egész dolgozó népünk meg­ismerte a modellezést, szereti és megbecsüli a modellezőket. Fel- szabadulásunk után néhány évig a modellezés csak szűk szekta­ként volt ismeretes és alig volt néhány ezer modellező. A mo­dellezés területén erősen elterjedt jelenség volt, a klikk-rendszer. Ilyen körülmények között nem is igen ismerhették. Maguknak a modellezőknek is egy része, de különösen azok, akik vezették a modellezést hosszú ideig nem a dolgozó nép fiai voltak, hanem a múlt horthysta tisztjeinek gyerekei, vagy más burzsoá elemek. Ezeknek természetesen nem volt céljuk az, hogy repülni vágyó ifjúságunk közkincsévé tegyék, vagy megszerettessék, megismer­tessék dolgozóinkkal a modellezést. Modellező ifjúságunk — néhány esettől eltekintve — ma már mindenütt tapasztalja dolgozó népünk szeretetét és segítségét. A Tanácsok, üzemek és iskolák vezetői mindenütt segítik őket. A modellezők ezt jó tanu­lással és munkával hálálják meg. A modellezés azonban nemcsak tömegeiben növekedett és fejlődött. Az igen nagymérvű mennyiségi változás mellett a modellezés számos területén kedvező minőségi változások is történtek. Tartalmasabbak és rendszeresebbek lettek' a modellező köri foglalkozások A Szovjetunió tapasztalatai nyo­mán modellező köreinkben bevezettük a módszeres foglalkozá­sokat. Ez teszi lehetővé, hogy ifjúságunk valóban megismerje és elsajátítsa a repülés alapismeretét. A módszeres foglalkozások fegyelemre és jobb munkára nevelik a modellezőiket. Az elmúlt évben a szovjet modellezés gazdag tapasztalatai­val ismerkedhettünk meg, melynek nyomán új típusú iskolákat, a modellezés új intézményeit hoztuk létre. így tavaly került sor első ízben arra, hogy az ország egész területéről a fejlett mo­dellezőket tervező iskolára és léglökéses -modellező iskolára hívjuk be. Ez az iskola munkájával az egész ország területén megjavította és fejlesztette a modellezést. Az iskola hallgatói meg­ismerkedtek a magasabb technikával. Az iskola növendékeivel azóta is állandóan kapcsolatot tartunk. Leveleikben elmondják, hogy az iskola elvégzése óta nagymértékben fejlődött szakmai felkészültségük s tudásuk átadásával hozzájárultak saját terü­letükön a modellezés fejlesztéséhez a magasabb technika terjesz­téséhez. A központi Kísérleti Állomás létrehozásával rátértünk arra az útra, mely a modellezés tudományos műveléséhez vezet. A Kísérleti Állomás munkájával az elmúlt évben többízben sike­resen segítette modellezésünk fejlesztését. Bár megállapítható, hogy Kísérleti Állomásunk munkája csak most van kialakuló­ban és a jövőben várható, hogy be tudja tölteni azt a hiva­tását, melyet modellezőink méltán elvárnak. Szövetségünk vezetősége kiadta a jelszót, hogy döntsük meg ii régi rekordokat. Ez a mozgalom egészséges fejlődést mutatott. Míg 1951-ben 4 nemzetközi és 32 nemzeti rekordot állítottak fel modellezőink, addig 1952-ben 16 nemzetközi és 57 nemzeti re­kord született. Mindez a modellezés technikájának nagymérvű fejlődését és élvonalbeli modellezőink számának növekedését bizonyítja. Ezzel a magyar modellezők továbbra is szilárdan tartják világviszonylatban a Szovjetunió után a második helyet. Az elért eredmények inellett azonban hiányosságaink is van­nak. melyek gátolják a modellezés további fejlődését. így első­sorban említhetjük meg azt, hogy a modellező körök nagy lét­számát tekintve, meglehetősen kevés a képzett vagy iskolát vég­zett körvezető. Köreink százaiban még nincs képzett körvezető. Ezen a területen a munka igen lassan halad. Ezt a hiányosságot rövid idő alatt ki kell küszöbölni. Hiába volt az is, hogy az elmúlt évben modellversenyeink n§m voltak minden esetben kellően megrendezve. A megyei modellező funkcionáriusok sok esetben hanyagul kezelték a hozzájuk beadott teljesítmény jegyzőköny­veket és így a modellezők számának nagymértékű növekedése ellenére isv a jelvényszerzés meglassult. Az 1953-as évben modellezés újabb nagy feladatok előtt áll. Valóra kell váltanunk pártunk útmutatását — ne legyen iskola modellezőkor nélkül. Továbbá a múltévi hibáinkból tanulva létre kell hozni a modellező köröket minden nagyobb üzemben, hogy minél több ifjúmunkás kapcsolódjon be a modellezésbe. A modellező körök száma nagymértékben fog növekedni és ez újabb feladatokat jelent a modellezés vezetőinek Budapesten és a megyék élén egyaránt. Az 1953-as évben megrendezzük az országos modellező bajnokságokat, mely azt kívánja meg tőlünk, hogy versenyeinket nagymértékben kelt fejlesztenünk, növelni kell azok rendezettségét és szakmai színvonalát. Ez évben a tea - vező és léglökéses iskola mellett a fejlődésnek megfelelően már olyan iskolánk is lesz, mely a rádióirányítású modellezés oktatá­sával foglalkozik majd. Ez évben nagymértékben kell javítani a modellező köri munka szakmai színvonalát. Gondoskodnunk kell arról, hogy ebben az évben a modellező körök ellátása minden esetben biz­tosítva legyen és nem szabad előfordulnia annak, mint az a múlt évben többször előfordult, hogy egyes megyei modellező vezetők hanyagságból néha hónapokig nem küldtek anyagot a köröknek. Biztosítanunk kell továbbá, hogy a modellezők meg­felelő szakirodalmat kapjanak és a körvezetőket rendszeres to­vábbképzésben kell részesítenünk. Modellező lapunkkal, az Ifjú Sólyom-mai az elmúlt évben is azért harcoltunk, hogy segitsük, fejlesszük a modellezés mun­káját, állandóan közre adjluk a legújabb technikai eredményeket. Ez évben újabb nagyszerű lehetőségek állnak előttünk e téren. Az Ifjú Sólyom havonta kétszer jelenik meg. Kívánjuk modelle­zőinknek, hogy az új esztendőben újabb sikereket érjenek el és szerezzenek továbbra is megbecsülést hazánk modellezésének. Jó termelőmunkával és tanulással, azonkívül jó modellezési munkával harcoljanak szocialista repülésünk erősítéséért, hazánk védelméért. Munkájukkal bizonyítsák be, hogy méltók a párt és Rákosi elvtárs szeretetére és bizalmára. 1J

Next

/
Thumbnails
Contents