Ifjú Sólyom, 1956 (6. évfolyam, 1-10. szám)

1956-01-10 / 1. szám

Készüljünk a nemzetközi modellversenyre Az egész évi munkának jó, vagy rossz volta a versenye­ken domborodik ki. Ezért minden modellező komoly várako­zással tekint a versenyek elé, ahol bemutathatja tervezési és építési tudását, repítési gyakorlatát. A verseny mindig nagy erőpróba, ahol a versenyzők összemérik erejüket, hogy el­döntsék az elsőség kérdését. A versenyek azonban sohasem öncélúak, és nem érnek véget a díjkiosztással. A siker, vagy sikertelenség mindig to­vábbi munkára ösztönöz és arra késztet, hogy ha jó eredmé­nyeket akarunk elérni a jövőben, akkor gondosan értékelni kell a versenyeken szerzett tapasztalatokat. A tapasztalatszer­zés gazdag tárházát a versenyek jelentik! Ebben rejlik nagy jelentőségük. Természetesen a nemzetközi versenyeknek még fokozot­tabb a jelentőségük. Itt már különböző országok fiai mérik össze tudásukat, cserélik ki tapasztalataikat és alapozzák, vagy erősítik országaik barátságát. Egy nemzetközi versenyen résztvevő modellező hazája színeit képviseli, és ezért fokozott gonddal köteles a versenyre felkészülni. A magyar modellezők 1948 óta vesznek részt nemzetközi versenyeken. Az 1948-as Magyar—Jugoszláv modellverseny után 1949-ben Magyarországon, Hajdúszoboszlón került lebo­nyolításra a Szovjetunió és a népi demokráciák első nagysza­bású versenye. Nagyon sokat tapasztaltunk, tanultunk ezen a versenyen. Itt láttunk először lökhajtásos modellt. A verseny után pedig ugrásszerűen fejlődésnek indult a magyar model­lezés. Ezután következtek a poznani, brnói, moszkvai és végül a Vrchlabi-i találkozók. A magyar modellezők mindenütt ered­ményesen szerepeltek. A legutóbbi versenyen a csapatver­senyt is megnyerték. Az 1956-os esztendőben ismét hazánkban kerül megren­dezésre a népi demokráciák hagyományos versenye. Eddigi eredményeink sokra köteleznek bennünket. Ezért a versenyre nagy gonddal és körültekintéssel kell felkészülnünk. Leg­utóbbi eredményes szereplésünk alapján sincs semmi okunk az elbizakodottságra. A csehszlovákiai nemzetközi verseny nagyon sok gyenge oldalunkat fedte fel és láttuk, hogy a ba­ráti államok modellezői több kategóriában lényegesen erőseb­ben állnak, mint a magyar modellezők, Ezért a hibákon okulva és a tapasztalatokat felhasználva, a legnagyobb erőbedobással kell már most a küzdelmekre felkészülnünk. A verseny előreláthatólag az alábbi öt kate­góriában kerül lebonyolításra: A/2, gumimotoros átlagmodel- lek, mechanikus motoros átlagmodellek, 2,5 cm3-es U-controll modellek és végül a műrepülő modellek kategóriájában. A magyar színeket képviselő versenyzők kijelölése válo­gatóversenyek alapján történik. A válogatóversenyek meg­rendezéséről és a válogatott keret irányításáról, valamint a versenyre való előkészítésről szövetségünk központi repülő­klubja fog gondoskodni. A válogatóversenyek időpontját a központi repülőklub lapunk más helyén nyilvánosságra ihozza. Modellezőinknek a téli hónapokat eredményesen kell ki­használni. A körvezetők céltudatosan segítsék és irányítsák azokat a tehetséges fiatal versenyzőknek a munkáját, akik egy ilyen nagy nemzetközi találkozóra számba jöhetnek. Szö­vetségünk előreláthatólag több csapatot is indít a versenyen, egyrészt, hogy modellezőink megszokják a nagy nemzetközi versenyek légkörét, másrészt pedig egy esetleges világbaj­nokságon való részvételre már összeszokott, felkészült csapa­tot tudjunk kiállítani. A verseny rendezési problémái komoly követelmények elé állítja a rendező országot. A gyakorlott időmérő gárda és a műszaki személyzet eredményesen befolyásolja a verseny sikerét. Az új esztendő sok szép feladata mellett elsőrendű köte­lességünk, hogy a modellezés területén dolgozó minden ve­zető és modellező lelkes munkával járuljon hozzá a hazánk­ban megrendezésre kerülő nemzetközi verseny sikeréhez. Országos válogató versenyek Modellező sportunk az elmúlt esztendőben sokat fejlő­dött. A versenyek színvonala, rendezése, főleg a három fő ka­tegóriában magasabb és egységesebb. Az eredmények meg­tartása, legfőképpen további növelése arra késztet bennün­ket, hogy az 1956. évben megrendezésre kerülő nemzeti és nemzetközi modellversenyekre az előkészületeket már most megkezdjük. Nem lehet közömbös egy modellező számára sem, hogy mint az eddigi nemzetközi küzdelmekben jól sze­replő nemzet, hogyan fogunk helytállni az elkövetkező ver­senyeken, nem utolsósorban, hogy hogyan növelhetjük nem­zetközi rekordjaink számát. A fenti célok elérése végett szükséges az országos válo­gató versenyek megrendezése, hogy minden kategóriában öt főből álló válogatott kerettel rendelkezzünk, akik képesek lesznek színeinket méltóan képviselni. Elsősorban a három szabadonrepülő; az A/2, a gumimotoros (Wakefield), és a mechanikai motoros modellek kategóriáiban lesznek válogató versenyek. Minden megyében és Budapesten, 1956. február 12-ig két válogató versenyt kell rendezni. Ezeken a versenye­ken mindazok indulhatnak, akik az egyes kategóriákban a másodosztályú minősítési szint feltételeit már teljesítették. A két verseny eredményeinek alapján minden kategóriában a legnagyobb össz-mósodperceket elért versenyzők az első he­lyezettek, akiknek 1956. február 18-ig be kell nevezni a köz­ponti repülőklub háromfordulós válogató versenyére, Buda­pesten hasonlóképen azzal a különbséggel, hogy mindhárom kategória első öt helyezettje nevezhet a további verse­nyekre. A központi repülőklub versenyén, amely három forduló­ból áll, és előreláthatólag az első verseny 1956. február 26-án kerül lebonyolításra, a következők indulhatnak: a megyei válogató versenyek kategóriánkénti első helyezettjei, a buda­pesti válogató versenyek kategóriánkénti első öt helyezettje és az a tizenkét fő, akik ki lettek jelölve és erről értesítést kaptak. Ezek szerint az első válogató versenyen nyolcvan­kilenc modellező indul. A második válogatón már csak az előző verseny kategóriánkénti első tíz helyezettje indul. A harmadikon pedig a második verseny első öt helyezettje — összesen tizenöten. Ez a tizenöt modellező (kategóriánként öt) képezi a válogatott keretet, akik további munkájukat már központi irányítással végzik. A válogatott keret tagjai sze­repelnek majd a FAI világversenyén is. (A világverseny sza­bályzata az Ifjú Sólyom 1955. 5. számában megtalálható.) A vidéki válogató versenyeket a megyei elnökségek, a budapesti válogató versenyt pedig a budapesti elnökség, elő­reláthatólag 1956. január 29-én és február 5-én rendezi meg. A válogató versenyeken a FAI világversenyére előírt karak­terisztikával rendelkező modellekkel lehet majd résztvenni. A versenyek lebonyolítása ugyancsak a FAI szabályzat szi- Gorú betartása mellett történik. A körrepülő modellek válogató versenyeit a központi re­pülőklub előreláthatólag 1956 áprilisában Budapesten tartja. Ezekkel a versenyekkel későbbi időpontban részletesen fog­lalkozunk. Előzetes tájékoztatásul annyit, hogy a körrepülő versenyeken való részvétel feltételei a következők lesznek: 2,5 cm3-es osztályban 160 km/ó igazolt sebesség, 0,25 mm-es vezető zsinórral. 5 cm3-es osztályban 190 km/ó, 0,30 mm v. zs. 10 cm3-es osztályban 210 km/ó, 0,40 mm-es v. zs. Lökhaj­tásos osztályban 210 km/ó, 0 40 mm-es v. zs. A műrepülő modellek válogató versenyén mindazok in­dulhatnak, akik a kötelező feladatokat kivétel nélkül végre tudják hajtani. A körrepülő modelleknél csak azokban az osztályokban tartanak válogató versenyt, amelyek mint vi­lágbajnoki számok az 1956-os évben szerepelnek. Továbbá azokban, amelyek a hazánkban megrendezendő nemzetközi modellverseny számai között szerepelnek. 2

Next

/
Thumbnails
Contents