Igaz Szó, 1985. január-június (30. évfolyam, 1-6. szám)

1985-01-01 / 1. szám

Kedves Olvasónk! Novemberi számunkban egy interjú kere­tei között írtunk arról, hogy a néphadseregünk­ben dolgozó pártszervezetek is megkezdték felkészülésüket pártunk XIII. kongresszusa ra. Elmondtuk, hogy hadseregünk kommu­nistái példamutatóan helytállnak az élet min­den területén. Ügy gondolom, természetes is volt erről szólni, hiszen napjainkban egész társadalmunk megkülönböztetett figyelem­mel fordul az élet különböző területein dol­gozó kommunista közösségek munkája felé. Mindnyájan tudjuk azt is, hogy az elmúlt hetekben fontos politikai eseménysorozat ért véget és kezdődött el egy újabb a pártalap- szervezetek életében. A hadsereg kommunistáinak beszámoló taggyűlésein elhangzottak jól tükrözték az alapszervezetek, az egységek és alegységek életét. Minden fontosabb kérdést érintve és elemzeve, kritikusan, önkritikusan és konk­rétan vetették fel a párttagságot érintő kér­déseket. Nagy felelősséggel elemezték a ka­tonai feladatok végrehajtásának teljesítését is. Ennek megfelelően mind a beszámolók­ban, mind a vitákban nagyobb teret kapott a kiképzés, a szocialista versenymozgalom, a hatékonyság, az újítás, az ésszerűsítés, a ta­karékos gazdálkodás, az új technikai eszkö­zök kezelésének, alkalmazásának és meg­óvásának magas színvonalon történő elsajá­títása. Elmondhatjuk azt is, hogy jelentősen fej­lődött és egyben hatékonyabb lett a hadse­reg pártalapszervezeteinek ideológiai neve­lőmunkája. A kommunisták sokat tettek azért, hogy a katonafiatalok körében növe­kedjen a marxizmus—leninizmus eszméinek befolyása és hatóereje. Elméleti és politikai felkészültségének, mozgalmi tapasztalatainak megfelelően a maga területén mindenki vég­rehajtja pártunk politikáját, becsülettel tel­jesíti szolgálati feladatait és társadalmi köte­lezettségeit. Fontos, hogy a kommunisták, de a pártcmkívüliek többsége is megértette, el­fogadta a számára megjelölt feladatokat. En­nek nyomán a harckészültség magasabb szín­vonalúvá, a kiképzési eredmények szilárdab­bá, a katonák és a hadsereg polgári dolgozói­nak politikai, erkölcsi helyzete kiegyensú­lyozottabbá vált. Tovább javultak az élet- és szolgálati körülmények, a pártéletben a le­nini normák érvényesültek. Az eredmények értékét növeli, hogy mindezt olyan körülmé­nyek között értük el, amikor számos olyan nehézséggel kellet megküzdeni, mint például az ország gazdasági életében jelentkező, s annak a hadseregre is kiható feszültségei, a létszámhiányból adódó gondok, a népgazda­ság megsegítésből fakadó terhek, csapatépít­kezési feladatok, hazai és nemzetközi gya­korlatok. Ezekben a napokban már javában folynak a kongresszusi irányelveket tárgyaló és a ve­zetőségválasztó taggyűlések is. Ezek a ren­dezvények is a párt XIII. kongresszusára tör­ténő felkészülés kiemelkedő eseményei. Hoz­zájárulnak ahhoz, hogy a néphadsereg kom­munistái is világosabban lássák a jövő fel­adatait és készen álljanak azok megoldására, amelyekben már meghatározó szerepet ját­szanak az újonnan megválasztott pártvezető­ségek. MOTTÓ: Minden családban volt, van vagy lesz katona... Éjszakai golyózápor (12-13. oldal) Lányok a jégen (20-21. oldal) Néphadsereg Sorsok, életpályák 4 Pályázati felhívások U Lakatosék 19 Páncéltörő rakétások 24 Hadi lobogók és csapatzászlók 36 Külpolitika A partizánparancsok 8 Katonaszemmel: Pakisztán 26 Periszkóp 29 Kultúra Országok, sikerek, emlékek 7 Kortükör 16 Hobbi 23 A „Zenit”-akció 30 Januárban ajánlja 33 Képregény 34 Pop-panoráma 38 MHSZ-élef, sport Nemcsak lőnek 11 Emeltették a súlyt 42 Olvasóink írják 17 Ifjúgárdisták 18 A szőnyeg szélén 40 Tisztelt Szerkesztőség! 41 Humor, karikatúrák 44 Rejtvények 46 IGAZ SZŐ, a Magyar Néphadsereg magazinja. Főszerkesztő: Barkovits István, Főszerkesztő-helyettes: Tóth Gyula. Művészeti szerkesztő: Szalai Emília. Szerkesztőség : 1087 Budapest, Kerepesi út 29/b. Telefon : 337-997 és 331-170. Kiadja a Zrínyi Katonai Könyv- és Lapkiadó. 1087 Budapest, Kerepesi út 29,b. Telefon : 331-170. A kiadásért felel: Németh M. László igazgató Terjeszti a Magyar Posta. Megjelenik havonta, egy szám ára 10,60 Ft. Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, az alakulat sajtó­felelősénél, a posta hírlapüzleteiben, a Posta Központi Hírlap Irodánál (1900 Budapest) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a PKHI 215-96 162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj fél évre 60,—, egész évre 120,— forint. A beküldött kéziratokat, fényképeket nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. Athenaeum Nyomda, 84.2977 Rotációs mélynyomás Felelős vezető: Szlávik András vezérigazgató Indexszám : 25403 — ISSN 0133—1574—85.2402 1. 2

Next

/
Thumbnails
Contents