Igaz Szó, 1988. január-június (33. évfolyam, 1-6. szám)

1988-01-01 / 1. szám

Kedves Olvasónk! Amikor az ember leszakítja ánaptár utolsó és kinyitja első lapját, a visszatekintés, az elörenézés keríti hatalmába. így vagyunk ez­zel mi, újságírók is, szerkesztőségünk egész kollektívája. Úgy érezzük, értünk el eredmé­nyeket, fáradozásaink nem voltak hiábavaló- ak. Ezt erősíti olvasóink hozzánk érkező leve­leinek áradata, amely egyben bizalmat is je­lent. Bíznak segitókészségünkben, ügyes-ba­jos dolgaik elintézésének megkönnyítésé­ben. Ha eredményeink sorából csak ezt a bi­zalmat emeljük ki, ez már önmagában is to­vábbi ösztönzést jelent számunkra. Eredmé­nyeink egy folyamat részét képezik, s most ismét tovább kell tépnünk. Az új esztendő jelentős feladatokat állít nemcsak az egész társadalom, de néphadse­regünk és magazinunk szerkesztősége elé is. Mi is igyekszünk a magunk módján hozzájá­rulni ezek megoldásához, az ifjúság honvé­delmi nevelésének segítéséhez, a katonaélet megismertetéséhez, a hivatásos katonai pá­lya iránti érdeklődés felkeltéséhez, és hadse­regünk előtt álló feladatok végrehajtásához. Szerkesztőségünk állandó törekvése, hogy évről évre színvonalas, olvasmányos, fiatalos hangvételű, a dolgozó-, valamint a katona- és a tanulóifjúságot érdeklő magazint szer­kesszen és adjon az olvasók kezébe. Ezt ki- . vánjuk tenni az új esztendőben is. Törekvé­sünkből Ízelítőül - nem a teljesség igényével -, hogy milyen témákkal gazdagítjuk tovább lapunkat. Tudjuk, sokan szeretik a rejtvény- pályázatokat, ezért a hagyományos rejtvé­nyeinken kívül két rejtvénypályázatot is indí­tunk. Egész esztendőben találkoznak olvasó­ink a hires magyarokat bemutató feladvá­nyainkkal, s ezzel párhuzamosan hat hóna­pon keresztül jelentkezik közlekedésbizton­sági rejtvényünk. Mindkettő a hasznos idő­töltés és az új ismeretek megszerzése mel­lett komoly díjak elnyerésére is tehetőséget nyújt. A lap közepén, a színes poszter helyén időközönként bemutatunk régi fegyvereket, a korabeli kézmúvesmunka remekeit. Rend­szeresebbé tesszük a fiatalokat érdeklő hadi- technika bemutatását, és olyan történelmi események, érdekességek közlését, amelyet csak az Igaz Szóban olvashatnak. Új sorozat­ként jelentkezik a .Nyelvőr", amely a katona­nyelv eredetét, fejlődését, jellegzetes kifeje­zéseit és mai megnyilvánulásait mutatja be. Az esztendő közepétől induló új képregé­nyünk az 1918-19-es magyarországi esemé­nyek legizgalmasabb epizódjait eleveníti fel. Természetesen tovább folytatjuk és megújít­juk az olvasóink által már megkedvelt soro­zatainkat is. Ugyanakkor változatlanul számí­tunk olvasóink véleményére, javaslataira. Ezúton is kívánunk olvasóinknak munká­jukhoz sok sikert, egészséget, s hagyomá­nyos kívánságként békét és boldog új évet! MOHÓ: minden családban volt, van vagy lesz katona... Gyilkos milligrammok (18-19. oldal) Közös sportkör (43. oldal) Néphadsereg Leszerelők, bevonulok 11 A nehézség szépsége 12 Pályázati felhívás 14 Bruttósítás - számítógéppel 16 Milyen ember Ferenc? 20 A KIÉG hétköznapjai 21 Akcióban a felderítők 24 A négylábú fegyver 30 Külpolitika Október, átalakítás, ifjúság 4 Emberek a világűrben 6 Vietnami találkozások 1. 8 Kanada 10 Katpnaszemmel: Az Északi-sark 26 Úszó erődök 36 Kultúra Nyelvőr 32 Januárban ajánlja 33 Galabárdi: Hősi halál 34 Pop-panoráma 38 MHSZ-élet, sport A jókezű gyerek 15 Tanuljunk karatéul! 42 Különleges TOTÓ-kombinációk 17 A szőnyeg szélén 23 Tisztelt Szerkesztőség! 4o Humor 44 Rejtvények 46 IGAZ SZÓ, a Magyar Néphadsereg magazinja. Főszerkesztő: Barkovits István. Főszerkesztő-helyettes: Tóth Gyula. Művészeti szerkesztő: Szalai Emília. Szerkesztőség: 1087 Budapest. Kerepesi út 29/B. Telefon: 337-997 és 331-170. Kiadja a Zrínyi Katonai Könyv- és Lapkiadó. 1087 Budapest, Kerepesi út 29/B. Telefon: 331-170. A kiadásért felel: Németh M. László igazgató. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál, a hírlapkézbe­sítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR) Buda­pest V., József nádor bér 1. — 1900 —, közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 215-96 162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj 1 évre: 120,— Ft, 'A évre: 30,— Ft, egyes szám ára: 10.60 Ft. Megjelenik minden hónap első hetében. A beküldött kéziratokat, fényképeket nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. ® Athenaeum Nyomda, 87.2362 Rotációs mélynyomás Felelős vezető: Szlávik András vezérigazgató Indexszám: 25403 - ISSN 0133-1574-88.2362/1 2

Next

/
Thumbnails
Contents