Igazságügyi Közlöny, 1904 (13. évfolyam)

Rövidítések magyarázata. B. K. = Budapesti Közlöny. BM. vagy B. M. = belügyministeri. BME. vagy B. M. E. = belügyministeri elnöki. BP. vagy B. P. és Bp. vagy bp. = bűnvádi perrendtartás (1896: XXXIII.t -ez.) BTK. vagy B. T. K. és Btk. vagy btk. = büntetőtörvénykönyv a bűntettek­ről és vétségekről (1878: V. t.-cz.) B. Ü. Sz. = büntető ügyviteli szabályok (3700/99. I. M. E. sz.) CD. = curiai teljes ülési döntvény. ÉLT. vagy É. L. T. = a magyar büntetőtörvénykönyvek életbeléptetéséről szóló törvény (1880 : XXXVII. t.-cz.) ÉLT. vagy É. L. T. = a bűnvádi perrendtartás életbeléptetéséről szóló 1897 : XXXIV. t.-cz. F. B. Ü. Sz. = fiumei büntető ügyviteli szabályok (3700/99. 1. M. E. sz.) FM. vagy F. M. = földmlvelésügyi ministeri. F. Ü. Sz. = fiumei bírósági ügyviteli szabályok (1871. szept. 14-én kelt I. M. rendelet.) HM. vagy H. M. = honvédelmi ministeri. HT. vagy H. T. = Ítélőtáblai határozattárba falvett határozat. I. K. = Igazságügyi Közlöny. IM. vagy I. M. = igazságügyministeri. IME. vagy I. M. E. = igazságügyministeri elnöki. J. E. = a jogegység érdekében használt perorvoslat folytán hozott határozat. J. Ü. Sz. = járásbirósági ügyviteli szabályok (73.465/97. I. M. E. sz.) K. = közlemény. KBTK. vagy K. B. T. K. és Kbtk. vagy kbtk. = kihágásokról szóló büntető­törvénykönyv (1879 : XL. t.-cz.) KM. vagy K. M. = kereskedelemügyi ministeri. KME. vagy K. M. E. = kereskedelemügyministeri elnöki, k. p. p. = kisebb polgári peres. 1. = lásd, illetőleg szám után: lap. ME. vagy M. E. = ministerelnöki. MT. = hatásköri összeütközési ügyekben hozott ministertanácsi határozat. PM. vagy P. M. = pénzügyministeri. R. = rendelet. R. T. = Magyarországi Rendeletek Tára. S. Ü. Sz. = sommás ügyviteli szabályok (745/1894. I. M. E. sz.) sz. = szám. TD. =i Ítélőtáblai teljes ülési döntvény. 0. Sz. = általános ügyviteli szabályok (4291/91. I. M. E. rz ) Ü. U. = ügyészségi utasítás (4600/99. I. M. E. sz.) VKE. vagy V. K. E. = vallás- és közoktatásügyministeri elnöki" VKOM. vagy V. K. O. M. = vallás- és közoktatásügyministeri. v. ö. = vesd össze.

Next

/
Thumbnails
Contents