Igazságügyi Közlöny, 1912 (21. évfolyam)

1912-07-27 / 7. szám

9. sz. IGAZSÁGÜGYI KÖZLÖNY XXI. 309 Birtokrendezö földmérői jogosítvánnyal felruházás. Az 1908: XXXIX. t.-c. 4. §-ában nyert felhatalmazás alapján kiadott 40/909. I. M. számú rendelettel Budapesten szervezett földmérővizsgáló bizottságtól az 1912. év első felében földmérői jogosítványt nyertek: Székely Ferenc felmérési felügyelő, Giurgin Lőrinc, Rujer Ferenc, Ruppeldt Igor és Weissmann Jakab okleveles mérnökök, Kató Mihály kir. főmérnök, Szeberényi Jenő kir. s. mérnök, F1 e i s c h er Kálmán, Havas József és R e i b e r Henrik háromszögelő főmérnökök, K r i v c n y i Károly háromszögelő mér­nök, Márkus Gábor, Pál Gyula es Straube Arnold kataszteri főmérnökök, E i s e n h u t Kálmán, Fényes Lóránd, Herczeg Sándor, Kemény Károly, Klek ne r Károly, L u p­k o v i c s Endre, Oláh Emil, Rapcsák Emil, Szék essy Lajos, Teme-sváry Imre és Újhelyi József kataszteri mérnökök; végül Borossi Lipót Mihály földmérő. Nyugdíjazások és végkielégítések. Nyugdíjba léptek: Balog Ferenc ítélőtáblai bírói címmel és jelleggel felruházott székesfehérvári kir. tör­vényszéki bíró ; dr. V o i t h Gerő székelyudvarhelyi kir. törvényszéki bíró ; Körtvélyfáy József nagyajtai, Marton Géza felsőőri és dr.'Kőrösy Pál hajdú­nánási kir. járásbírák ; Szabó János fehérgyarmati kir járásbirósági albíró; Kollár Kálmán betétszerkesztő telekkönyvvezető ; Szilágyi Sylviusz nagykárolyfalvai, L i t e r á t y Pál tornai és Nachtnébel Ferenc magyarpécskai kir. járásbírósági telekkönyvvezetők ; H a r s á n y i Sándor budapesti kir. törvényszéki irodatiszt; U r m á n c z i Joáchim nagyenyedi kir. orsz. fegyintézeti fegyőr ; Gyarmathy Zsigmond erzsébetvárosi, L o s k a János rimaszombati, B a r c z i Sándor rimaszombati, Gumilár József nagykanizsai, Bálint András csíkszeredai kir. törvényszéki és Misczik András lemesi kir. járásbírósági fogház "rök; Balázs János zombori, Gombkötő József felsőőri kir. járásbírósági és Tüchlér Károly fehértemplomi kir törvényszéki hivatalszolgák. Végkielégítést nyertek: R u z s i t s Sándor temesvári és Tamási János egri kir. törvényszéki fogházőrök. A közszolgálat más ágába lépett át. Kovács Vince keszthelyi kir. járásbírósági hivatalszolga, ki a zombori m. kir. adó­hivatalhoz szolgává neveztetett ki. Állásukról lemondottak. Tóth István ilosvai kir. járásbírósági ügyészségi megbízott; Baky Péter szabadkai kir. járásbírósági, dr. Boros Géza budapesti kir. büntető tör­vényszéki, dr. Pogrányi Géza komáromi kir. törvényszék 1, Juhász Géza losonczi kir. járásbírósági és Barsy Károly kassai kir. törvényszéki joggyakornokok; Kovács István váczi kir. orsz. fegyintézeti fegyőr; Papos Antal szegedi kir. kerületi börtönőr; Pásztor Pál párkányi kir. járásbírósági hivatalszolga. Meghaltak* Vaj d a f y Emil miniszteri osztálytanácsosi címmel és jelleggel felruházott kúriai elnöki titkár; Suba Aladár budapesti kir. törvényszéki jegyző ; Kiss István beregszászi kir. törvényszéki telekkönyvvezető ; 45*

Next

/
Thumbnails
Contents