Igazságügyi Közlöny, 1913 (22. évfolyam)

Rövidítések magyarázata. A. U. = az anyakönyvvezetés tárgyában 1906. évi 80.000. B. M. sz. a. kibocsá­tott belügyminiszteri utasítás. B. K. = Budapesti Közlöny. BM. vagy B. M. = belügyminiszteri. BME. vagy B. M. E. = belügyminiszteri elnöki. Bn. — a büntetőtörvénykönyvek és a bűnvádi perrendtartás kiegészítéséről és módosításáról szóló 1008 : XXXVI. t.-c. Bp. = bűnvádi perrendtartás (1896 : XXXIII. t.-c.). Btk. = büntetőtörvénykönyv a bűntettekről és vétségekről (1878 : V. t. c.). B. Ü. Sz. = büntető ügyviteli szabályok (3700/99. I. M." E. sz.). Fb. •— a fiatalkorúak bíróságáról szóló 1913 : VII. t.-c. •Fbr. = a fiatalkorúak bíróságáról szóló 1913 : VII. t.-c. életbelépése és végre­hajtása tárgyában 1913. évi 56.000. I. M. sz. a. kiadott rendelet. 1". B. Ü. Sz. = fiumei büntető ügyviteli szabályok (3900/99. I. M. E. sz.). FM. vagy F. M. = földmívelésügyi miniszteri. F. Ü. Sz. = fiumei bírósági ügyviteli szabályok (1871. szept. 14-én kelt I. M. rendelet). HB. vagy Hb. = a hatásköri bíróságnak (1907 : LXI. t.-c.) határozata. HM. vagy H. M. = honvédelmi miniszteri. HT. vagy H. T. = ítélőtáblai határozattárba fölvett határozat. I. K. = Igazságügyi Közlöny. IM. vagy I. M. = igazságügyminiszteri. IME. vagy I. M. E. = igazságűgyminiszteri elnöki. JD. = jogegységi döntvény. J. E. = a jogeaység érdekében használt perorvoslat folytán hozott határozat. J. Ü. Sz. = a járásbírósági ügyviteli szabályok (73.465/97. I. M. E. sz.). K. = közlemény. * KBD. = a közigazgatási bíróság döntvénye. Kbtk. = kihágásokról szóló büntetőjjirvénykönyv (1879 : XL. t.-c.). KD. = kúriai teljes ülési döntvény. KM. vagy K. M. = kereskedelemügyi miniszteri. KME. vagy K. M. E. = kereskedelemügyi miniszteri elnöki. k. p. p. kisebb polgári peres. Kül.-M. = külügyminiszteri. 1. = lásd, illetőleg szám után : lap. ME. vagy M. E. = miniszterelnöki. MT. = hatásköri összeütközési ügyekben hozott minisztertanácsi határozat. PM. vagy P.- M. = pénzügyminiszteri. Pp. = a polgári perrendtartásról szóló 1911 : I. t.-c. Ppé. = az 1912 : LIV. t.-c. a polgári perrendtartásról szóló 1911 : I. t.-c. életbe­léptetéséről. R. == rendelet. R. T. = Magyarországi Rendeletek Tára. S. Ü. Sz. = sommás ügyviteli szabályok 745/1894. I. M. E. sz.). Szn. = az igazságügyi szervezeti ós eljárási szabályok módosításáról szóló 1912 VII. t.-c. (szervezeti novella), sz. = szám és szánni. t.-c. = törvénycikk. TD. ítétőtáblai teljes ülési döntvény. Ü. Sz = általános ügyviteli szabályok (4291/91. I. M. E. sz.). Ü. U. — ügyészségi utasítás (4600/99. I. M. E. sz.). Vhn. = a végrehajtási eljárásról szóló 1881 : LX. t.-c. módosítását és kiegészí­tését tárgyazó 1908 : XLI. t.-c. VKE. vagy V. K. E. = vallás- és közoktatásügyminiszteri elnöki. VKM. vagy VKOM. és V. K. O. M. = vallás- és közoktatásügyminiszteri. v. ö. = vesd össze. 50275

Next

/
Thumbnails
Contents