Igazságügyi Közlöny, 1918 (27. évfolyam)

1918-01-31 / 1. szám

1. sz. 3 A bizottság elnöke a bizonyítás felvétele végett más cipőárvizsgáló­bizoüsághoz vagy a kii', járásbíróságokhoz is fordulhat. 5. §. A 31/1917. M. E. számú rendelet 10. §-ának második bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek : Ha az ártúllépés megállapítást nyert, úgy az eladó, illetve a meg­jelölésre kötelezett viseli az eljárás költségeit (tanudíj, szakértői díj és szemleköltség) és az árvizsgáló-bizottság őt a kérelmező fél készkiadá­sainak megtérítésére is kötelezheti. Az eljárási költségek (tanudíj, szakértői díj és szemleköltség) rend­szerint a bizottság székhelye szerint illetékes kir. törvényszék (Buda­pesten a központi kir. járásbíróság) irodaátalányából előlegezendők és ha az ártúllépés nem nyert megállapítást, azokat a kii', kincstár viseli. Az irodaátalányból előlegezett eljárási költségekről külön számadást kell vezetni; c költségek meg nem térült részét a kereskedelemügyi miniszter az irodaátalánynak megtéríti. A kir. kincstár által viselt eljárási költségeket a kereskedelemügyi tárca terhére kell elszámolni. 6. A 31/1917. M. E. számú rendelet 13. §-ának harmadik bekezdé­sében szabályozott ánnegállapítási eljárás költségeinek előlegezése és viselése felől a bizottság a körülmények figyelembevételével belátása szerint határoz. 7. §. Az eljárás bélyeg- és illetékmentes. 8. §. Éz a rendelet kihirdetésének napján *) lép életbe és az akkor már folyamatban levő, de bizottsági határozattal meg el nem döntött ügyek­ben is alkalmazandó. Kelt Budapesten, 1918. cvi január hó 22. napján. *) A 4.000/1918. I. M. számú rendelet kihirdetésének napja: 1918. évi januar hó 2(j-ika (Buda­pesti Közlöny 1918. évi 21 száma).

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents