Igazságügyi Közlöny, 1920 (29. évfolyam)

II Rövidítések magyarázata. A. T. = az állami anyakönyvekről szóló 1894 : XXXIII. t.-c. A. U. = az anyakönyvvezetés tárgyában 80.000/1906. B. M. sz. a. kiadott utasítás. B. H. T. = Büntetőjogi Határozatok Tára. B. K. = Budapesti Közlöny. B. M. = belügyminiszteri. Bn. = a büntetőtörvénykönyvek és a bűnvádi per­rendtartás kiegészítéséről és módosításáról szóló 1908 : XXXVI. t.-c. B P. = bűnvádi perrendtartás (1896 : XXXIII. t.->). Etk = büntetőtörvénykönyy á. bűntettekről és vét­ségekről (1878 : V. t.-c.)i Bv. = a becsület védelméről szóló 1914 : XLI. t.-c. ein. = elnöki, évf. = évfolyam, f = fillér. Fb. = a fiatalkorúak bíróságáról szóló 1913 : VII. t.-c. Fbr. = a fiatalkorúak bíróságáról szóló 1913 : VII. t.-c. életbelépése és végrehajtása tárgyában 56.000/1913. I. M. sz. a. kiadott rendelet. F. M. = földmívelésügyi miniszteri. Füsz. = a felsőbírósági ügyvitel szabályai (42.400. 1914. I. M. sz. rendelet). Gybp. = gyorsított bűnvádi eljárás. Gyrbsz. — gyorsított rendőri büntető eljárás. Hb. = a , hatásköri bíróságnak (1907 : LXI. t.-c.) határozata. H. M. = hadügyminiszteri. H. T. = ítélőtáblai határozattárba fölvett határozat. H. U. = a házasság kihirdetése, megkötése és anyakönyvezése tárgyában 20.000/1906. I. M. sz. a. kiadott utasítás. Hv. = a hatóságok büntetőjogi védelméről szóló 1914 : XL. t.-c. I. K. vagy Igazs. Közi. = Igazságügyi Közlöny. I. M. — igazsagügyminiszteri. I. M. E. = igazsagügyminiszteri elnöki. Jbp. = jövedéki bűnvádi eljárási rendelet (800/1916. I. M.). . J. D. = jogegységi döntvény. J. E. == a joge<yscg érdekében használt perorvoslat folytán hozott határozat. Jüsz. = a járásbírósági ügyvitel szabályai (42.100. 1914. I. M. sz. rendelet). K = korona. K. = közlemény, k. = kötet. KBD. = a közigazgatási bíróság döntvénye. Kbtk. = a-kihágásokról szóló büntetőtörvénykönyv (1879 ; XL. t-c.). K. D. = kúriai teljes ülési döntvény. IC É. M. = közélelmezési miniszteri. K. M. = kereskedelemügyi miniszteri. Ktbp. = katonai bűnvádi perrendtartás. Ktbt. = katonai büntetőtörvény. K. 0. M. = külügyminiszteri. 1. = lásd, illetőleg szám után : lap. Lb = lakásügyek miniszteri biztosa. M. = dr. Marschalkó Jánosnak »A hatályban levő igazságügyminiszteri rendeletek rendszeres gyűjteménye« című munkája. M. E. = miniszterelnöki. M. N. M. = munkaügyi és népjóléti miniszteri. N. E. M. = népegészségügyi miniszteri, mell. = melléklet, p. = pont. P. H. T. = Polgárijogi Határozatok Tára. pl. = például. P. M. = pénzügyminiszteri. pp. = a polgári perrendtartásról szóló 1911 : I. t.-c. Ppé. = az 1912 : LIV. t.-c. a polgári perrendtartás­ról szóló 1911 : I. t.-c. életbeléptetéséről. R. = rendelet. Rbsz. = a rendőri büntető eljárás egységes szabá­lyozása tárgyában 65.000/1909. B. M. sz. a. kiadott rendelet. R. T. = Magyarországi Rendeletek Tára. St. = sajtótörvény (1914 : XIV. t.-c.). stb. •= s a többi, sz. = szám és számú. T. = törvény, t.-c. = törvénycikk. T. D. ítélőtáblai teljes ülési döntvény, tk. = telekkönyvi. Tkr. — az 1855. évi december hó 15-én kiadott telekkönyvi rendelet és az 1870. évi február hó 5-én 264. I. M. E. sz. a. kiadott telek­könyvi rendtartás. Tüsz. = a törvényszéki ügyvitel szabályai (42.200. 1914. I. M. sz. rendelet), u. =• utca. Ü. Sz = általános ügyviteli szabályok (4291/1891. I. M. E. sz. rendelet.). Ü. U. = ügyészségi utasítás (4600/1899. I. M. E. sz. rendelet). Vhn. = a végrehajtási eljárásról szóló 1881 : LX. t.-c. módosítását és kiegészítését tárgyazó 1908 : XLI. t.-c. Vht. = a végrehajtási eljárásról szóló 1881 : LX. t.-c. V. M. = vallás- és közoktatásügyminiszteri, v. ö. = vesd össze.

Next

/
Thumbnails
Contents