Igazságügyi Közlöny, 1929 (38. évfolyam)

Rövidítések magyarázata. A. T. = az állami anyakönyvekről szóló 1894:XXXIII. t.-c. A. U. = az anyakönyvvezetés tárgyában 80.000/1906. B. M. sz. a. kiadott utasítás B. H. T. = Büntetőjogi Határozatok' Tára. B. K. = Budapesti Közlöny. B. M. = belügyminiszteri. Bn. = a büntetőtörvénykönyvek és a bűnvádi perrend­tartás kiegészítéséről és módosításáról szóló 1908 :XXXVI. t.-c. Bp. = bűnvádi perrendtartás (1896 :XXXIII. t.-c.) Btk. = büntetőtörvénykönyv a bűntettekről és vétsé­gekről (1878 :V. t-c.) Bv. = a becsület védelméről szóló 1914 :XLI. t-c. ein. = elnöki, évf. = évfolyam. Fb. = a fiatalkorúak bíróságáról szóló 1913 :VII. t.-c. Fbr. = a fiatalkorúak bíróságáról szóló 1913 :VII. t.-c. életbelépése és végrehajtása tárgyában 56.000/ 1913. I. M. sz. a. kiadott rendelet F. I). = országos föídbirtokrendező bírósági teljes ülési határozat. F. M. = földmivelésügyi miniszteri. Füsz. = a felsőbirósági ügyvitel szabályai (42.400/ 1914. I. M. sz. rendelet.) Gybp. = gyorsított bűnvádi eljárás. Gyrbsz. = gyorsított rendőri büntető eljárás. Hb. = a hatásköri bíróságnak (1907 :LXI. t.-c.) hatá­rozata. H. M. = (honvédelmi miniszteri. H. T. = ítélőtáblai határozattárba fölvett határozat. H. U. = a házasság kihirdetése, megkötése és anya­könyvezése tárgyában 20-000/1906. I. M. sz. a. kiadott utasítás. Hv = a hatóságok büntetőjogi védelméről szóló 1914: XL. t.-c. I. K. vagy Igazs. Közi. = Igazságügyi Közlöny. I. M. = igazságügyminiszteri. I. M. E. = igazságügyminiszteri elnöki. Jbp = jövedéki bűnvádi eljárási rendelet (800/1916. í. M.) J. D. = jogegységi döntvény. J. E. = a jogegység érdekében használt perorvoslat folytán hozott határozat. Jüsz. = a járásbirósági ügyvitel szabályai (42.100/ 1914. I. M. sz. írendelett). K. = korona. K. = közlemény. K. = kötet. KBD. = a közigazgatási bíróság döntvénye. Kbtk. = a kihágásokról szóló büntetőtörvénykönyv (1879 :XL. t.-c.). K. É. M. = közélelmezési miniszteri. K. M. = kereskedelemügyi miniszteri. Ktbp. = katonai bűnvádi perrendtartás. Ktbt. = katonai büntetőtörvény. K. Ü. M. == külügyminiszteri. 1. = lásd, illetőleg szám után: lap. Lb. = lakásügyek miniszteri biztosa. M. = dr. Maxschalkó Jánosnak „A hatályban levő igaz­ságügyminiszteri rendeletek rendszeres gyűj­teménye" című munkája. M. D. = munkásbiztosítási felsőbírósági döntvény. M. E. = miniszterelnöki. N. M. M. = népjóléti és munkaügyi miniszteri, mell. = melléklet. p„ = pont. P. H. T. = Polgárijogi Határozatok Tára. pl. = például. P. M. = pénzügyminiszteri. Pp, = a polgári perrepdtftrtásról szóló 1911:1. t-c. Ppé. = az 1912 :LIV. t.-c. a polgári perrendtartásról szóló 1911:1. t.-c. életbeléptetéséről. R. = rendelet. Rbsz. = a rendőri büntető eljárás egységes szabályo­zása tárgyában 65.000/1909. B. M. sz. a. kiadott rendelet. R. T. = Magyarországi Rendeletek Tára. St. = sajtótörvény (1914:XIV. t.-c-). stb. = s a többi. sz. = szám és számú. T. = törvény. t.-c. = törvénycikk. T. I>. __ kúriai teljes ülési döntvény. tk. = telekkönyvi. Tkr. = az 1855. évi december hó 15-én kiadott telek­könyvi rendelet és az 1870. évi február h* 5.én 264. I. M. E. sz. a. kiadott telekkönyvi rendtartás. Tüsz. = a törvényszéki ügyvitel szabályai (42 200/ 1914. I. M. sz, rendelet), u. = utca. Ü. Sz. = általános ügyviteli szabályok (4.291/1891. I. M. E. sz. rendelet). Ü. U. = ügyészségi utasítás (4.600/1899. I. M. E. sz. rendelet). Vhn. = a végrehajtási eljárásról szóló 1881 :LX. t.-c. módosítását és kiegészítését tárgyazó 1908: XLI. t.-c. Vht. = a végrehajtási eljárásról szóló 1881 :LX. t.-c. V. M\ = vallás- és közoktatásügy miniszteri, v. ö. = vesd össze.

Next

/
Thumbnails
Contents