Igazságügyi Közlöny, 1935 (44. évfolyam)

Rövidítések magyarázata. A. T. = az állami anyakönyvekről szóló 1894 : XXXIII. t-c. A. U. = az anyakönyvvezetés tárgyában 80.000,1906. B. M. sz. a. kiadott utasítás. B, H. T. Büntetőjogi Határozatok Tára. B. K. = Budapesti Közlöny. B. M. = belügyminiszteri. Bn. = a büntetőtörvénykönyvek és a bűnvádi perrend­tartás kiegészítéséről és módosításáról szóló 1908: XXXVI. t.-c. II. Bn. a büntető igazságszolgáltatás egyes kérdései­nek szabályozásáról szóló 1928 : X. t.-c. Bp. = bűnvádi perrendtartás (1896 : XXX11I. t.-c.) Btk. = büntetőtörvénykönyv a bűntettekről és vétségekről (1878 : V. t.-c.) Bv. = a becsület védelméről szóló 1914: XLI. t.-c. ein. = elnöki, évf. = évfolyam. Fb. = a fiatalkorúak bíróságáról szóló 1913 : VII. t.-c. Fbr. = a fiatalkorúak bíróságáról szóló 1913 : VII. t.-c. élet­belépése és végrehajtása tárgyában 56.000/1913. I. M. sz. a. kiadott rendelet. F. D. == országos földbirtokrendező bírósági teljes ülési határozat. F. M. = földművelésügyi miniszteri. Füsz. — a felsőbírósági ügyvitel szabályai (42.400/1914. I. M. sz. rendelet.) Gybp. gyorsított bűnvádi eljárás. Gyrbsz. == gyorsított rendőri büntető eljárás. Hb. = a hatásköri bíróságnak (1907 : LXI. t.-c.) határozata. H. B. T. H. = Hatásköri Bíróság teljes ülési határozata. H. M. = honvédelmi miniszteri. H. T. = ítélőtáblai határozattárba fölvett határozat. H. U. a házasság kihirdetése, megkötése és anyaköny­vezése tárgyában 20.000/1906. I. M. sz. a kiadott utasítás. Hv. = a hatóságok büntetőjogi védelméről szóló 1914 : XL. t.-c. I. K. vagy lgazs. Közi. = Igazságügyi Közlöny. 1. M. = igazságügyminiszteri. I. M. E. = igazságügyminiszteri elnöki. Jbp. = jövedéki bűnvádi eljárási rendelet (800/1916. I. M.) J. D. = jogegységi döntvény. J. E. = a jogegység érdekében használt perorvoslat folytán hozott határozat. Jüsz. = a járásbírósági ügyvitel szabályai (42.100/1914. I. M. sz. rendelet). K. = korona. K. = közlemény. K. = kötet. KBD. ==a közigazgatási bíróság döntvénye. Kbtk. = a kihágásokról szóló büntetőtörvénykönyv (1879 XL. t.-c.) K. É. M. közélelmezési miniszteri. K. M. = kereskedelemügyi miniszteri. Ktbp. = katonai bűnvádi perrendtartás. Ktbt. = katonai büntetőtörvény. K. Ü. M. = külügyminiszteri. 1. = lásd, illetőleg szám után: lap. Lb. = lakásügyek miniszteri biztosa. M. =dr. Marschalkó Jánosnak „A hatályban levő igazság­ügyminiszteri rendeletek rendszeres gyűjteménye" cí­mű munkája. M. D. = munkásbiztosítási felsőbírósági döntvény. M. E. = miniszterelnöki. N. M. M. = népjóléti és munkaügyi miniszteri, mell. — melléklet, p. = pont. P. H. T. = Polgárijogi Határozatok Tára. pl. = például. P. M. = pénzügyminiszteri. Pp. = a polgári perrendtartásról szóló 1911 : I. t.-c. Ppé. = az 1912 : L1V. t.-c. a polgári perrendtartásról szóló 1911 : I. t.-c. életbeléptetéséről. R. = rendelet. Rbsz. = a rendőri büntető eljárás egységes szabályozása tárgyában 65.000 1909. B. M. sz. a. kiadott rendelet. R. T. = Magyarországi Rendeletek Tára. St. = sajtótörvény (1914 : XIV. t.-c.) stb. = s a többi, sz. = szám és számú. T. = törvény, t.-c. = törvénycikk. T. D. = kúriai teljes ülési döntvény. Te. = a törvénykezés egyszerűsítéséről szóló 1930 : XXXIV. t.-c. T. J. D. = Társadalombiztosítási jogegységi tanács hatá­rozata, tk. = telekkönyvi. Tkr. = az 1855. évi december hó 15-én kiadott telekkönyvi rendelet és az 1870. évi február hó 5-én 264. I. M. E. sz. a. kiadott telekkönyvi rendtartás. Tüsz. = a törvényszéki ügyvitel szabályai (42.200,1914. I. M. sz. rendelet), u. = utca. Ü. Sz. = általános ügyviteli szabályok (4.291/1891. I. M. E. sz. rendelet). Ü. U. = ügyészségi utasítás (4.600/1899. I. M. E. sz. rendelet). Vhn. = a végrehajtási eljárásról szóló 1881 : LX. t.-c. mó­dosítását és kiegészítését tárgyazó 1908 : XLI. t.-c. Vht. = a végrehajtási eljárásról szóló 1881 : LX. t.-c. V. M. = vallás- és közoktatásügyminiszteri, v. ö. = vesd össze.

Next

/
Thumbnails
Contents