Igazságügyi Közlöny, 1937 (46. évfolyam)

II Rövidítések magyarázata. A. T. = az állami anyakönyvekről szóló 1894 : XXXIII. t.-c. A. U. = az anyakönyvvezetés tárgyában 80.000/1906. B. M. sz. a. kiadott utasítás. B. H. T. = Büntetőjogi Határozatok Tára B. K. = Budapesti Közlöny. B. M. = belügyminiszteri. Bn. = a büntetőtörvénykönyvek és a bűnvádi perrend­tartás kiegészítéséről és módosításáról szóló 1908. évi XXXVI. t.-c. II. Bn. = a büntető igazságszolgáltatás egyes kérdéseinek szabályozásáról szóló 1928 : X. t.-c. Bp. = bűnvádi perrendtartás (1896 : XXXIII. t.-c.) Btk. = büntetőtörvénykönyv a bűntettekről és vétségekről (1878: V. t.-c.) Bv. — a becsület védelméről szóló 1914: XLI. t.-c. ein. = elnöki, évf. = évfolyam. Fb. = a fiatalkorúak bíróságáról szóló 1913 : VII. t.-c. Fbr. = a fiatalkorúak bíróságáról szóló 1913 : VII. t.-c. életbelépése és végrehajtása tárgyában 56.000/1913. I. M. sz. a. kiadott rendelet. • F. D. = országos földbirtokrendező bírósági teljes ülési határozat. F. M. = földművelésügyi miniszteri. Füsz. = a felsőbírósági ügyvitel szabályai (42.400/1914. I. M. sz. rendelet.) Gybp. — gyorsított bűnvádi eljárás, Gyrbsz. = gyorsított rendőri büntető eljárás. Hb. = a hatásköri bíróságnak (1907 : LXI. t.-c.) határozata. H. B. T. H. = Hatásköri Bíróság teljes ülési határozata. H. M. = honvédelmi miniszteri. H. T. = ítélőtáblai határozattárba fölvett határozat H. U. = a házasság kihirdetése, megkötése és anyaköny­vezése tárgyában 20.000/1906. I. M. sz. a kiadott utasítás. Hv. — a hatóságok büntetőjogi védelméről szóló 1914: XL. t.-c. I. K. vagy Igazs. Közi. = Igazságügyi Közlöny. I. M. = igazságügyiminiszteri I. M. E. = igazságügyminiszteri elnöki. Ip. M. = iparügyi miniszteri. Jbp. = jövedéki bűnvádi eljárási rendelet (800/1916. 1. M.) J. D. = jogegységi döntvény. J. F.. = a jogegység érdekében használt perorvoslat folytán hozott határozat. Jüsz. = a járásbírósági ügyvitel szabályai (42.100/1914.1. M. sz. rendelet.) K. = korona. K. — közlemény. K. = kötet. KBD. = a közigazgatási bíróság döntvénye. Kbtk. = a kihágásokról szóló büntetőtörvénykönyv (1879. évi XL. t.-c.) K. É. M. = közélelmezési miniszteri. K. M. = kereskedelmügyi miniszteri. Ktbp. = katonai bűmádi perrendtartás. Ktbt. = katonai büntetőtörvény. K. Ü. M. = külügyminiszteri. 1. = lásd, illetőleg szám után: lap. Lb. = lakásügyek miniszteri biztosa. M. = dr. Marschalkó Jánosnak „A hatályban levő igazság­ügyminiszteri rendeletek rendszeres gyűjteménye" cimű munkája. M. D. = munkásbiztosítási felsöbírósági döntvény, M. E. = miniszterelnöki. N. M. M. = népjóléti és munkaügyi miniszteri, mell. = melléklet, p. = pont. P. H. T. = Polgárijogi Határozatok Tára. pl. = például. P. M. = pénzügyminiszteri. Pp. = polgári perrendtartásról szóló 1911 :1. t.-c. Ppé. = az 1912: LIV. t.-c. a polgári perrendtartásról szóló 1911: I. t.-c. életbeléptetéséről. R. = rendelet. Rbsz. = a rendőri büntető eljárás egységes szabályozása tárgyában 65.000/1909. B. M. sz. a. kiadott rendelet. R. T. = Magyarországi Rendeletek Tára. St. = sajtótörvény (1914: XIV. t.-c.) stb. = s a többi, sz. = szám és számú. T. = törvény, t.-c. = törvénycikk. T. D. = kúriai teljes ülési döntvény. Te. = a törvénykezés egyszerűsítéséről szóló 1930: XXXIV. t.-c. T. J. D. = Társadalombiztosítási jogegységi tanács hatá­rozata, tk. = telekkönyvi. Tkr. az 1855. évi december hó 15-én kiadott telekkönyvi rendelet és az 1870. évi február hó 5-én 264. I. M. E. sz. a. kiadott telekkönyvi rendtartás. Tüsz. — törvényszéki ügyvitel szabályai (42.200/1914. I. M. sz. rendelet.) u. = utca Ü. Sz. = általános ügyviteli szabályok (4291/1891. I. M. E. sz. rendelet.) Ü. U.= ügyészségi utasítás (4.600/1899.1. M. E. sz. rendelet.) Vhn. — a végrehajtási eljárásról szóló 1881: LX. t.-c. mó­dosítását és kiegészítését tárgyazó 1908 : XLI. t.-c. Vht. = a végrehajtási eljárásról szóló 1881 : LX. t.-c. V. M. = vallás- és közoktatásügyminiszteri, v. ö. = vesd össze.

Next

/
Thumbnails
Contents