Igazságügyi Közlöny, 1945 (54. évfolyam)

Rövidítések magyarázata. u Á. O. K. — árellenőrzési'orscágos Kormánybiztosi. A. T. — az állami anyakönyvekről szóló 1894:XXXllI.tc A. U. —- az anyakönyvvezetés tárgyában 80.000 1906. B. M. sz. a. kiadott utasítás. B H. T. — Büntetőjogi Határozatok Tára. B. K. ~ Budapesti Közlöny. B. M. — belügyminiszteri. Bn. « a büntetötörvénykönyvek és a bűnvádi perrewi­tartás kiegészítéséről és módosításáról szóló 1908: XXXVI. tc. ti. Bn »a büntető igazságszolgáltatás egyes kérdései­nek szabályozásáról szóló 1928 :X. tc. Bp. — bűnvádi perrendtartás (1896 : XXXIII. tc,). Btk. büntetőtörvénykönyv a bűntettekről és vétségek­ről (1878: V. tc.). Bv. — a becsület védelméről szóló 1914 :XLI. tc. sin. = elnöki, évf. — évfolyam. Fb. — a fiatalkorúak bíróságáról szóló 19l3*yil. tc. Fbr. — a fiatalkorúak bíróságáról szóló 1913:'VlI. tc. életbelépése és végrehajtása tárgyában 56.000/ 1913. 1. M. sz. a. kiadott rendelet. F. D. — országos földbirtokrindező bírósági teljes ülési határozat. F. M. — földmivelésügyi miniszteri. Ftlsz. «= a felsőbirósági ügyvitel szabályai (42.400 1914 I. M. sz. rendelet). Gybp. — gyorsított bűnvádi eljárás. Gyrbsa. gyorsított rendőri büntető eljárás. Hb. — a hatásköri bíróságnak (1907: XLI. te.) hatá­rozata. H.B.T.H. Hatásköri Bíróság teljes ülési határozata. H. M. m honvédelmi miniszteri. H. T. —» ítélőtáblai határozatiárba fölvett határozat. H. U. —= a házasság kihirdetése, megkötése éa anya­könyvezése tárgyában 20.000.1906 I. M. sz. a. kiadott utasitás. Hv. — a hatóságok büntelőjogi védelméről szóló 1914 :LX. tc. I. K. vagy Igazs. Kőzi. « Igazságügyi Közlöny. 1. M. =m igaíságügyminiszteri. 1. M. B. —= igazságügyminiszteri tlnöki. Ip. M. ípaiügyi miniszteri. jbp. jővedcki^bünvádi eljárási rendelet (800/1916. I. M.). J. D. jogegységi döntvény. j. E. — a jogegv'8i ig...érdekében használt perorvoslat folytán hozott határozat. JÖS2. — a járásbirósági ügyvitel szabályai (42.100 1914. I. M. sz. rendelet). K. korona. K. — közlemény, K. =» kötet. ^ KBD. a közigazgatási birósíg döntvénye. Kbtk. = a kihágásokról sióló büntetőtörvénykor.yv (1879: XL. tc.). K. É. M. közélelmezési miniszteri. K. K. M. kereskedelem- és közlekedésügyi minisrtwí. K. M. közellátásügyi miniszteri. Közi. M. közlekedésügyi miniszteri. K. Sz. M. — kereskedelem- és szövetkezetügyl miniszteri. Ktbp. katonai bűnvádi perrendtaitá". Ktbt. — katonai büntetőtörvény. K. Ü. M. külügyminiszieri. 1. — lásd, illetőleg szám után : lap. Lb. = lakásügyek miniszteri biztosa. M. — dr^ Marscbalkó Jánosnak „A hatályban levő igaz-ágűgyminiszteri rendeletek rendszeres gyűjteménye" cimü munkája. M. D. — munkásbiztositási felsőbirósági döntvény. M. E. = miniszterelnöki. M. K. — Magyar Közlöny. N. M. M. népjóléti és munkaügyi miniszteri N. M. = népjóléti miniszteri, mell. te melléklet, p. — pont. P. H. T. - Polgári Határozatok Tára. pl. te például. P. M. =<= pénzügyminiszteri. Pp. =» polgári perrendtartásról szóló 1911 :1. tc. Ppé. — az 1912: LIV. tc. a polgári perrendta'tásról szóló 1911:1. tc. életbeléptetéséről. R. rendelet. Rbsz. te a rendőri büntető eljárás egysége* szabályo­zása tárgyában 65.000/Í909. B. M. u. «. kiadott rendelet. R. T. »» Magyarországi Rendeletek Tára. St. te sajtótörvény (1914 : XIV. 'C.) stb. — s a többi, sz. — szám és számú. T. — törvény, tc. =>» törvénycikk. T. D. ~ kiiriai teljes ülési döntvény. Te. a törvénykezés egyszerűsítéséiről szóló 1930: XXXIV. tc. T. J. D, — Társadalombiztosítási jogegységi tanácsi határozat, tk. telekkönyvi. Tkr. te a* 1855. évi december hó 15-én kiadott telek­könyvi rendelet és az 1870. évi febiuár hó 5-én 264.1. M. E.sz. a kiadott telekkönyvi rendtartás. Tüsz. — törvényszéki ügyvitel szabályai (42,200/1914, 1. M. sz. rendelet), u. = utca. U. M. te újjáépítési miniszteri. Ü. Sz. — általános ügyviteli szabályok (4.291/1891. I. M. E. sz. rendelet). Ü. U. = ügyészségi utasitás (4.600/1899. 1. M. B. sz. rendelet). Vhn. te a végrehajtási eljárásról szóló 1881: LX.tc. mó­dosítását és kiegészítését tárgyazó 1908: XLI. tc. Vht. a végrehajtási eljárásról szóló 1381 : LX. tc. V. K. M. ==» vallás- és közoktatásügyminiszlefi. V. ö. — vesd öesze.

Next

/
Thumbnails
Contents