Ikarus, 1964 (8. évfolyam, 1-52. szám)

1964-01-09 / 1. szám

rJ/ VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! Vili. ÉVFOLYAM. 1. SZÁM 1964. JANUÁR 9. KAROSSZÉRIA- ÉS JÁRMŰGYÁR DOLGOZÓINAK LAPJA minőségben, mennyiségben Uj ével kezdtünk, új örö­mök. új gondok elébe me­gyünk. A számvetés után. me­lyet nagy részben elkészítet­tünk, tovább nézünkt felhasz­nálva a múlt év tapasztala­tait. Egy éve ilyenkor azt mondtuk: az élkövetkezendő tizenkét hónap lesz a legnehe­zebb, ekkor rakjuk le jövőnk alapjait. Az új típusokra gon­doltunk akkor, az izeit csa­ládra. melynek báróm tagját sikeresen elkészítettük és a 8-széria darabjai a forgalom­ba kerültek. Bár az idén. 1964-ben nem bocsátunk ki új típust, mégis azt mondjuk: sok megoldandó feladat vár ránk. Ha végig­megyünk a busz I. üzemeiben, elénk tűnik a már átalakított lemezes üzem vonalmozgató berendezése, s a vázasban is elvégezték e munka felét. Februárra várható a második sínpár lerakása, s az, hogy az alvázas sor vonalmozgató be­rendezésének kialakulása után elkészüljön az önhordós ko­csik „szalagja“ is. E területe­ken tehát már ütemesen jön­nek gyártmányaink a vona­lon, kétóránként mozdulnak előre egy-egy darabon. Sok jót rejt ez magában, de né. hány hibát is kimutatott az új berendezés. Például azt. hogy az alkalrész-előregyártás ma még nem követi ütemesen a kocsik mozgatását. Most. amikor elkészültek a -tervek a busz II. csahiokának átrendezésére, előre figyelmez­tetnünk kell a fenti hiányos­ságra. Hiába tesznek meg mű­szakijaink, dolgozóink min­dent annak érdekében, hogy kialakítsák az ütemes gyár­tást. elválasszák a fényezést és kiszerelést egymástól, vagy kialakítsák a vázalapozót — ahol szintén szabályos iitem- belyek lesznek — ha alkat­részhiány miatt összezsúfoló­dik a munka. Ezek a feladatok tehát épp­úgy érintik a kocsilcst gyártói és szerelőrészlegéí, mint a ..kiszolgáló'' üzemeket. Gyá­runk közösségének összefogá­sára van szükség, hogy a ter­veket végrehajtsuk. Ha e kö­vetelményeket teljesítjük, jó alapot teremtünk a későbbi évek tennivalóihoz, megfele­lünk az előírt darabsiámnöve lési kötelezettségünknek. Mert célunk kettős: a nagyobb mennyiség mellett jobb minő séget adni megrendelőinknek. Exporttervünk ez évben igen jelentős, külföldi vevőink so-: kát kívánnak tőlünk. Ismét a/t mondhatjuk, mennyiségi­leg és minőségileg egyaránt. Az idén azonban áz elmúlt évekhez képest előnnyel indu­lunk. mely mindannyiunkat bizakodással tölthet el. A ren­deléseké' időben megkaptuk, s nagy szériákat kell gyárta­nunk. A Szovjetunió részére például 100 darab 620-as, az NDK-nak 620, Csehszlovákiá­nak 300 darab 630-as típusú kocsit. A gyártás szempontjá­ból igazi jó előny ez, csak ki kell használni Ha fcladalainkról beszé­lünk, meg kell említenünk azt is, hogy a munka feltételei adottak. Dolgozóink kérése nyomán több olyan gépet kap idén vállalatunk, amelyből eddig hiány volt. Az átrendezések, gépi be­ruházások dolgozóinkat arra kötelezik, hogy munkájuk leg­javát adva, év végére eljus sunk távlati terveink megala­pozásához. Ez pedig azt je lenti, hogy 1964 december hó­napban készen kell állnunk a következő, 1965. év hozzávető­legesen 4000 kocsijának kibo­csátásához. A tét nagy, ezzel együtt felelősségünk is. Mégis bizakodunk, hiszen ha 1963-at sikeresen zártuk, az új felada­tokkal is megküzdünk. Szilveszter délelőttjén Az elmúlt napokban szám­talan üdvözletei, újévi jókí­vánságot kapott gyárunk titkársága,. az MSZMP, a szakszervezet és a KISZ- bizottság. Eredményekben gazdag, boldog úi esztendőt kívánt a gyár dolgo~óinak az MSZMP Közporiii Bizott­sága., a Nagybudapesti és a Pest megyei pártbizottság, a SZOT és a vasasszakszer­vezet, a budapesti és a Pest. megyei KISZ-bizottság, a Hazafias Népfront, a nöta- nács, a munkásőrség, a Vö­röskereszt és számos kerü­leti tömegszervezet, nagy vál­lalat. Höszünei ta soygU>.s«»r1 Levél érkezett a napokban fehérvári gyáregység vezetőnk címére, a Csepel Vas- és Fém­művek Híradástechnikai Gép­gyára (volt EMAG) igazgató­jának aláírásával. A levélben köszönetét mon­danak fehérvári anyag- és áruforgalmi osztályunk dolgo­zóinak a gyártmányok átproíi- lírozásában nyújtott szocialis­ta segítésért. „Az osztály dol­gozói — hangzik a levél — a próbapad család és a Balaton töltőkocsi átprofiíírozásával kapcsolatos anyagátadás terü­letén és egyéb miiszaki prob­lémák megoldásával kötele­zettségeiken túlmenően is maximális segítséget nyújtot­tak részünkre. Tevékenységük nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy az új gyártmá­nyok beindulása, s eien ke­resztül tervünk teljesítésének előfeltétele biztosítva legyen. Külön köszönetét mondunk Garami Ferenc kartársnak az előzékeny, gyors és udvarias ügyintézésért, tapasztalatainak átadásáá.rt, amelyeket hasz­nosan tudtunk felhasználni az indulásnál A két vállalat kö­zölt kialakult jóviszonyt a magunk részéről is hasonló módon szeretnénk tovább ápolni." íme, a jó munka legszebb elismerése! Szép számmal jöttek üd­vözlő lapok pártunk, álla­munk és gazdasági életünk vezetőitől. Így Eock Jenő elvtárs, miniszterelnök-he­lyettes. a Központi Bizott­ság tagja, ár. Horgos Gyula elvtárs, kohó- és gépipari miniszter, dr. Csanádi György elvtárs, közlekedés- és posta- iigvi miniszter. Földvári László elvtárs, közlekedés- és postaügyi miniszterhe­lyettes, Szokup Lajos elv­társ, építésügyi miniszter- helyettes. Kiessel Dezső elv­társ, a KPM nemzetközi fő­osztályának vezetője küldte el jókívánságait. Számos üdvözlet érkezett más országok magyarorszá­gi képviseletétől és vevőszol­gálatunk külföldön élő mun­katársaitól. Béréi Béig. Ku­bából, Kende László és Va­dás- József Csehszlovákiá­ból. Katoru, István Maliból, Kalotai László Szudánból, Jászt Lénán az NDK-ból, Miklós Tibor Egyiptomból, Perschy Géza a Szovjetunióból és Udvardi József Romá­niából kívánt boldog új évet a gyár dolgozóinak. Itt még javában dolgoznak. .Szilveszter délelőttjén cserélték ki a szerszámüzem háromtonnás darujának sínpályáját (Képriportunk a ‘6. oldalon.) Tájékoztató a személyi igazolvány cserékről Személyi igazolvány cserék kezdődnek 1964, január 15-én. A lebonyolítás megkönnyítése érdekében az Ikarus üzemi fo­tóköre megállapodott a Fővá­rosi Foto Vállalattal, hogy dol­gozóinkról az igazolványfény­képet az előírt formában kul- túrházunlvban is elkészíthes­sék azoknak, akik erre igényt tartanak. Két fénykép díja 5 forint, mely a felvételkor fi­zetendő. A rend kedvéért a beosztás is elkészült, mely szerint ja­nuár 10-én 14—17 óra között az autóbusz I. üzem dolgozói, 11-én 12—15 óra között az iro­daépület dolgozói, 13-án 14— 17 óra között az autóbusz. II. üzem, 14-én ugyanebben az időpontban a felsorolásban ed­dig nem említett üzemek, mű­helyek dolgozói jelentkezhet­nek fényképfelvételre. Mint a felsorolásból is ki­tűnik, fotókörünk tagjai csu­pán munkaidő után állnak a dolgozók rendelkezésére. Az elkészült képek átvételének idejét és helyét a felvétel ké­szítésekor közük. A személyi igazolvány cse­rékre a rendőrhatóság név szerinti meghívót küld az ér­dekelteknek. Ez egyébként ugyancsak munka utáni idő­pontra szól, így ezen a címen nem lesz indokolt a.munka­helyről való távolmaradás. Jó barátságban A biztonságosabb, jobb üzemeltetésért Néhány szó a szervokormányról l A modern, nagy teherbíró </ képességű autóbuszoknál a '{, megnövekedett mellső ten­0 gelynyomás melletti könnyű 1 kormányozhatóS'ág, valamint tj a fokozott sebesség követelte ; nagyobb biztonság érdekében i; egyre szélesebb körben alkal- | mázzák a szervokormányokat. a Már az 1962. évi Budapesti u Ipari Vásáron az ATIG pavi- j Ionban láthattuk a JAFI által 9 tervezett, kivitelezett és üze- A mellet he tő állapotban kiáilí- S tort szervokormány-berende- l zést mellső híddal összekötve, állnak egymás mellett a múlt év utolsó és az Idei év első kocsijai, fi ahol a látogatód magUK győ- Mcrt Sebestyén és Sebestyén Mihály, a kiszerelő üzem dolgozói vég- ) zodhettek meg arról, milyen zik rajta az utolsó simításokat h könn3’ebbséget jelent a szer­kezet alkalmazása a gépjármű­vezetők részére. Az év végén elkészült 556, 557 és 180-as típusoknál a JAFI tervezte szervokormá- nyolcut építettük be, de ezt megelőzően a szovjet rendel­tetésű Ikarus 55 Luxus autó­buszokat is olasz importból származó kormanysegélyekkel szállítottuk. A jelenleg alkalmazott szervokormány • lényegében egy finoman megmunkált hengerből és abban könnyen mozgó, jól tömítő dugattyúból áll. A dugattyú megfelelő összeköttetéssel kar áttételen Minden vállalat éleiében vannak olyan események, amelyekre, ha visszaemléke­zünk az idők során —, öröm­mel, megelégedéssel töltenek el bennünket, és szívesen be­szélünk róla. Vannak azonban olyan események is, amelyek­re, ha visszagondolunk, eny­hén szólva’ bosszankodunk. Eosszankodunk rajta, mert zavarta célkitűzéseink mara­déktalan valóraváltását. így például a folyamatos terme­lést, az év utolsó hónapjában. Az autóbuszipar minden dolgozója örült az új típus, az izeit kocsik beindításának. Mint tudjuk, a család nullszé­riája elkészült a vállalt meny- nyiségben, s ezt jövőre soro­zatgyártás követi. Éppen ezért nem árt, ha néhány elkerülhető hibát felidézünk, amit ugyan menet közben kijavítottunk, a ta­pasztalat azonban megmaradt. Emlékszünk még, . hiszen elég nagy „port vert fel” az az eset, ami november utolsó napjaiban történt. A 180-as és at 557-es "típusú autóbusz jó ! néhány kocsiját leállította a meó, mért egy kis hiba csú- szott’az alapozásba. Bar rég­Év végi leltár — bosszú^á^aiiikról óta használják már a mabevit rozsdátlanító szert —, melyre 24 órai száradás után kerül az alapozó festék — mégsem tudták, akik az udvarra állít­tatták a kocsitesteket, hogy ebből baj származhat. A le­vegő nedvességtartalma „fel­lazította” a mabevit egyik alapanyagát, a savat, amely viszont megtámadta az alapo­zó festéket. Az anyagátvételi meó, amely időközönként átvizsgál­ja gyártmányainkat, hogy meggyőződjék a festékek al­kalmazásáról, azonnal kiadta a rendelkezést: a felhólyagó- sodott részeket távolítsák el és alapozzák le újra a kocsi­kat. Ez a többletmunka ko­csinként átlagban 4 óránkba került. Az üvegtörések ♦ sem újkeletűek, mégis . olyan hibák, amelyeket 1963-ba.n sem tudtunk elkerülni. Az 557-es Kocsitestekhez 80 darab üveget rendeltünk meg,. any- nyit is szállítottak. Azonban amikor a visszapillantó nyí­lásaiba illesztettük, kiderült, hogy valamennyit rossz mé­retre készítették. Mit volt mit tenni? A nyílásokba plexit vágtunk. A vizsgálat még nem derítette ki. de feltételezhető, hogy a szerszámmal van baj. így minél előbb intézkednünk kell kijavításáról, ha nem akarjuk, hogy jövőre is ha­sonló „fogas kérdés” előtt álljunk. Beszélhetnénk még a túlzott, mértékű üvegtörések­ről is, melyek,, elismerjük, hogy a mi tárolási nehézsé­geinkből épp úgy adódnak, mint az üveggyártás, csoma­golás és anyagmozgatás miatt. Az 557-eseknél még egy ap­róságot említhetünk meg, amiért ugyancsak sokat bosz- szankodtak előbb a megren­delők, s ennek nyomán meó- saink. A fekvő motorhoz elég gyakran . kell hozzáférni. Ez azonban cs$k hosszadal­mas, bonyolult munka után 'lehetséges, mivel a kocsjlest padlózatán levő szerelónyilás fedeléről lehagyták a fogan­tyút. Csak különféle feszítő- vasak segítségével mozdítha­tó el helyéről a takarólemez. Ha már a motornál tartunk, nem feledkezhetünk meg a Csepel Autógyárról .. sem, ahonnan az 519-es fekvő mo­torok a negyedik negyedével-, .só napjai helyéit• az utolsó' hetekben érkeztek. A Győri Szerszámgépgyárból a'szervo­kormányokat és a közlőkaro- k'at kaptuk későn, a Hajtómű- és Felvonógyárból pedig olyan, gyorsítókat, „zeneszekrénye­ket”, melyek eresztették az olajat és ezért sok utólagos munka, bajlódás volt még raj­tuk. Ezek a hibák, pontatlansá­gok, igaz, hogy néha kedvün­ket szegték, de utána mindig megtaláltuk a megoldást, csak, pillanatnyi tanácstalanságot okoztak. Reméljük azonban, az új esztendőben még ennyi bosszúságunk sem lesz, s ha újra „leltárt" készítünk belő­lük, sokkal kevesebb hibáról számolhatunk, be. Mindehhez az szükséges, hogy mi magunk éppúgy, mint a kooperáló vál­lalatok, pontosabb munkát vé­gezzenek minőségileg és a határidőt megtartva. F. S. keresztül — az eddigi mecha­nikus kormányokhoz hason­lóan — hat a mellső kerekek­re. A jármű motorjáról meg­hajtott szivattyú magasnyo­mású'olajat szállít, mely a ve­zérlőréseken áthaladva azonos nyomást gyakorol a dugattyú mindkét oldalára, így azt kö­zéphelyzetben tartja. A du­gattyú középhelyzetében a jármű mellső kerekei egyenes haladást biztosítanak. Ezt a helyzetet a kormányorsó-csa- var és a dugattyúban levő bronz anya mechanikusan is biztosítja. Bármely irányú kormány- kerék-elfordítás esetén a ré­sek aránya megváltozik, a dtt~ gattyú alatti és feletti térben nyomáskülönbség .áll elő, mely a dugattyút elmozdítja és a közbenső mechanizmuson ke­resztül a kereket a kívánt irányba és mértékben elforr gatja. A kormányorsó és dugattyú közötti mechanikus összeköt­tetés a vezér les elvégzésén kí­vül biztosítja, hogy a szivaty- tyú működési zavara, vagv egyéb meghibásodás miatti olajszállítás-kiesés ellenére a jármű kormányozhat ósága a szükséges biztonsággal níeg­m.áradjop. A szervokormányok alkal­mazása a csökkent fizikai erő- szükséglet következtében a gépjárművezetők korai elfára­dásának. elejét veszi és a ve­zetés biztonságát ezáltal is jelentősen növeli. Nagy sebes­ségű járműveknél pedig vá­ratlanul fellépő útellenállások vagy a gumiabroncsok esetle­ges hirtelen meghibásodása a vezetőre csak minimális mér­tékben tudnak visszahatni és a jármű eredeti íránytartását alig befolyásolhatják. Ezért a szervokormányok alkalmazása mind balesetvé­delmi, mind munkaegészség- ügyi szempontból járműveink­nél komoly haladást jelente­nek. PARTINK, ÁLLAMUNK ÉS GAZDASÁGI ÉLETÜNK VEZETŐI KÜLDTÉK EL ÚJÉVI JÓKÍVÁNSÁGAIKAT

Next

/
Thumbnails
Contents