Ikarus, 1968 (12. évfolyam, 1-26. szám)

1968-01-10 / 1. szám

Külföldi utazások With Ferenc, vállalatunk Igazgatója decemberben a Swn’jetmúóban járt, Kelemen Pál főkonstruktőr és Trébits Györgyné KGST-munkaíárs , társaságéban. Persi Gé­za, a moszkvai vevő­szolgálat vezetője két hétre »3 NSZK-ban járt, majd visz- szautazott a Szovjetunióba. Climbs Gusztáv kereskedelmi főosztályvezető december 17 és 23 között Bulgáriában járt. Hasonlóképpen Bulgáriába utazott egy nagyobb ikaruszos csoport: gépkocsiátadás-a ment dr. Sebők Zoltán értékesítési osztályvezető, Vasvári Sándor és Tóth Imre csoportvezetők, . valamint Hómann László, Mik­lósi Kálmán, Maikin Antal, Gon, da László, Marsaiba Zol­tán, Rcdnai István, Juhász La­jos és Kovács István (utóbbi 2 évre). Dr. Puglits János ter­melési főmérnök az NDK-ba utazott tárgyalásokra. Hazaér­kezett Kuwaitból Béréi Béla, Kor.cz László, Horváth Pál, Müllner Béla, Molnár Ferenc, Fodor Béla és Lintner László. Kubinyi Ödön főtechnológus, dr. Szlavkovszky Imre tanács­adó, és Jéhn József osztályve­zető kereskedelmi tárgyalások­ra utaztak . január 2-án az NDK-ba. AZ IKARUS KAROS^a'^ fS'vJÁRMŰGYÁR DOLGOZÓINAK LAPJA XII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM. 1908. JANUÁR 10. JELENTES A JUBILEUMI ÉVRŐL: Hogyan teljesítettük Ígéreteinket? AZ AUTÓBUSZOK, MINTAKOCSIK ELKÉSZÜLTEK — SOK A TÚLÓRA KEVÉS SEGÍTSÉG A GYENGÉKNEK Gazdálkodás a szállítóeszkö­zükkel — ezt rendeli el az 1987/53. számú igazgatói utasí­tás. A törzsgyár és a 3-as gyár­egység közötti megnövekedett anyagforgalmat ezentúl napon­ta meghatározott időpontban bonyolítják le. A szétosztás és irányítás munkáját egy gyűjtő- raktárnak kell ellátnia, amely­ben a két oldalról is beérkező anyagok legfeljebb 24 óra hosz- szat maradhatnak. Az ingajá­ratok menetrendjét a raktár­vezető és a szállítási osztály vezetője közösen állapítja meg. Elmúlt az esztendő, illő, hogy számba vegyük: mennyit ígértünk és ehhez mérten mennyit - teljesítettünk, a ju­bileumi felajánlásainkból. Vállalásunkban szerepelt 15 darab Ik 100-as típusú autó­busz terven felüli átadása a FAü-nek, továbbá 4 darab Volvo elkészítése svéd meg­rendelésre. Az ígért autóbu­szok elkészültek. Vállaltuk, hogy az 196S-os esztendőben felhasznált túl­órák: számához viszonyítva 1967-ben mintegy 40 ezer túl­órát takarítunk meg. Nemcsak hogy nem tudtunk 40 ezer túl­órát megtakarítani, ellenke­zőleg, túlléptük az 1966-os esz­tendő alapszámait is. összesített számok hiányá­ban niég nem tudtuk megálla­pítani: vajon a pótalkatrész gyártására tett ígéretünket tel­jesítettük-e, s azt sem, hogy a felajánlásban szereplő 1,8 szá­zalékos munkatermelékeny­ség-emelést efértük-e. Vállalták az üzemek gazda­sági és társadalmi szervei, hogy nagyobb gondot fordíta­MIT TUD A MIKROBOX? RAJZTÁR A MELLÉMZSERBM Aki a rajztárban jár, vigyáz­zon a könyökére, be ne verje a kétoldalt mindenütt sűrűn so­rakozó, mennyezetéig érő pol­cokba, szekrényekbe. Bizony, szűk a hely, s egy-egy helyiség terjeszkedésének előbb-utóbb megálljt parancsol az épület mérete. Hiába, a rajztárat már nem lehet tovább bővíteni. Márpedig szigorú szabály kö­telezi a vállalatot arra, hogy minden egyes rajzot gondosan megőrizzen, még azokat is, amelyekről régen nem gyár­tunk már. Egy rajz: egy doboz, Vagyis egy henger alakú, hosz- szú keménypapírrúd, amely ugyan jól megőrzi a rajzot, de sok helyet is foglal el. Szóval a rajztér vészes helyhiányban szenved. Az új xrükrofénymásolónak, a Mikroboxnak persze mégis helyet szorítottak. Hogyan is ne: ez a kis összehúzódkodás még kifizetődik egyszer, hi­szen. as új gép segítségével időt, helyet, pénzt takarítunk meg, olyan mértékben, hogy a rajz­tér problémái talán végérvé­nyesen megoldódnak. Utópia, Biztonsági ajtókilincs kát irányban biztosít nagy szilárdságot: az ajtót belülről nem lehet fölszakítani, ka­rambol esetén, deformálódás következtében, nem nyílik ki. Előnye még, hogy tömör és összetett, öntött testtel ren­delkező ..tárcsás kilincs”-rend- szerből áll, a fő, hornyolt tár­csaelem periférikus csapágy­ként működik. A nagy átlós szilárdságot az a bütykös tár­csa biztosítja, amely ellenáll az ütőszeg-rögzítőpecek húzó hatásának, így az nem tud szétkapcsolódni. A hosszanti irányú nagy szilárdság a két egymásba kapcsolódó acéltag (az U alakú kilincs és rögzítő­je), valamint a két acél oldal­lap következménye, amelyek a bütykös tárcsát tartják. (Automotive Design Enginee­ring.) fantasztikus elképzelés? Lás­suk, mit tud a Mikrobox! Kigyulladnak a lámpák (a fényerő pontosan mérhető és szabályozható), a magasból alá­ereszkedik a készülék, a pad fölé, amely olyan széles, hogy szinte korlátlan méretű rajzok is elhelyezhetők rajta. Katta­nás hallatszik, aztán a film emberi kéz érintése nélkül, fémkazettában kerül az előhí­vóba, szárítóba. Nem telik be­le három perc sem, máris kész a mikrofilm, amelyről. bármi­kor bármekkora nagyítás ké­szülhet. A képek technikailag kifogástalanok: éles, határozott körvonalat adnak. A másolás is nagy gyorsasággal történik, s a Mikrobox gyors munkája alaposan megnöveli a hagyományos rajzfénymásolók kapacitá­sát is, amely pedig már jócskán le­maradozott a megnövekedett igényektől. Ráadásul eddig évente 900 ezer négyzetméter papírt használtak el a máso­lók, ez a mennyiség a jövőben a negyedére csökken. És hol tá­rolják a képeket? Egy kártya­lapban, amelyből „kismillió” is elfér egyetlen nagy, rekeszes szekrényben. Persze, időbe telik, míg utol­érjük magunkat, vágj-is az ed­dig felhalmozott rajzkészletet mikrofilmre visszük át, úgy, hogy - . közben nem feledkezhe­tünk meg az újonnan érke­ző munkákról sem. Hasonlóan a rátótiakhoz, akik a mese szerint akkora gödröt akartak ásni, amelybe nemcsak az eddigi felesleges föld fér bele, hanem az is, amelyet ép­pen most ásnak ki... (Nem könnyű munka, eltart vagy másfél évig, míg medrébe ke­rül. Az új gépet december elején szerelték be a külföldi szakem­berek, s az idén munkába ál­lítjuk. Kezelői Andrea Éva és Tomhauser István. Ketten együtt háromféle: villanysze­relési, fényképészeti, optikai ismeretekkel rendelkeznek. Az új, precíziós gép kezelése ezt meg is kívánja. nak a száz százalékon aluli teljesítményt elért dolgozók rendszeres segítésére. Ennek a vállalási pontnak a teljesítése hagy jelentőségű lehetett vol­na például a forgácsolóüzem­ben, ahol erre az ígért segítségre nagy szükség volt. Intézkedésre mégis csak az esztendő végén került sor. Kidolgoztuk az egységes autóbusz-típussor műszaki ter­vét és műszaki előkészítésé­nek részletes programját, már- . mint azt a részét ennek a fel- J ajánlásnak, ami az 1967-esj esztendőre vonatkozott. ♦ A szerkesztési főosztály dől- T gozói kidolgozták az egységes* típussor konstrukcióját és dokumentációját, olyan részle­tességgel, hogy annak alapján a mintakocsik legyárthatok legyenek. Elkészült az egységes íí- pussor mintakocsijaiból két darab 250-es, amely­ből az egyik már a Szov­jetunióban van. A KISZ-bizottság ifjúsági tervezőirodája elkészítette a 450.88-as fülkék mintadoku­mentációját: azóta már a fül­kéket sorozatban gyártják. Mint már arról korábbi számainkban hírt adtunk, no­vember 7-re átadásra került a' 3-as számú gyáregység és a termelés a forgácsolóüzemben meg is indult. A vállalat gőzenergia-prob- lémáinak megoldására egy darab 10 tonr.a/óra teljesít­ményű olajtüzelésű kazánt 1967. december 31-ig kellett volna átadni. Ez a felajánlás úgy mó­dosult, hogy párhuzamosan két ha­sonló teljesítményű kazán építését kezdték meg: az egyiknek az átadása január 31-én lesz, a másiké 19S3. jú­nius 30-a helyett február 26- án. Vállalatunk KlSZ-szerveze- te társadalmi munkában 35 ezer munkaóra teljesítését vál­lalta. Vállalásának eleget tett Alig egy hete, hogy üzembe állították a Keller univerzális kopirmarógépeí. Czmorek Lajos sármentőt készít vele. A gép — mint a kezelője mondta — úgyszólván mindenre alkalmas. Mintadarabról a legkülönbözőbb formákat lehet vele készí­teni. ELŐZETES HiRADAS Teljesítettük export- és termelési tervieket Az év első hetében még nem állnak végleges számada­tok a vállalat rendelkezésére, az 1967-es év munkájáról. Az előzetes számítások alapján azonban nagyjából látni lehet, hogy miként alakulnak a kü­lönböző mutatók. A tervosztály adatai szerint az 1967. évi termelési tervet teljesítettük. Autóbuszból 26- tal gyártottunk többet a.terve-', zettnél. A befejezett termelési terv teljesítésének várható százalé­ka: 100. Ebből a száz száza­lékból 81,3-et hozott Budapest, és 18,7-et Székesfehérvár. Exportkötelezettségeinknek is eleget tettünk. Az elmúlt évben legtöbb autóbuszt a • Szovjetuniónak (1012-t), és a Német Demok­ratikus Köztársaságnak (970-et) szállítottunk. Legkere­settebb típusunk a 620-as volt, ezt követte sorrendben a 66­05. Az előzetes adatok szerint az önköltségi tervünket nem tel­jesítettük, a lemaradás 1,1 szá­zalék. Az engedélyezett létszá­mát 2 százalékkal túlléptük. Visszaköltöztünk a törzsgyárba Értesítjük kedves olva­sóinkat. hogy a 3-as számú gyáregységből visszaköl­töztünk a törzsgyárba. Nem a régi helyünkre, hanem az igazgatósági épületbe, az első emeleti 28-as számú szobába. A következő tele- for.számon vagyunk talál- itatok: 145-ös és a 345-ös mellékeken. Újságszerkesztőség Prések - ollók — fúrók Közel négyszázmillió gépekre HELYZETKÉP: Késnek a motorok - Indul a kuwaiti Z •árul a ten.’ —, indul a terv. Pihenés csak papíron van, a termelőmunkában egy pillanatra sincs megállás. Vagy legalábbis nem szabadna lennie. Január 5-én, amikor már a tizenharmadik elkészített 556-os kocsit is tovább kellett volna adni a szerel ővon álról, még egyen se jutottak túl. GMAN-mo- tor hiányzik, pontosan húsz darab. Azaz á huszas szériához még egyetlen motor sem érkezett. „Hétfőre ígérik — halljuk —, de megszoktuk, hogy az ígéreteknek né, nagyon higy- jünk.” ha tmincadikat az \ 620-as széria viszont jól megy: éppen a adják továbbb a vonalról. Ä kuwaiti ke első január 4-én hagyta el a lemezüzeviet. A legnagyobb nehézség, amely 'egyre inkább eluralkodik a vállalaton: a létszámhiány. „Legalább kétszáz emberre volna még szükségünk” — mondja a, termeiéül főosztályve­zető. A „rekorderek” a fényezők 47, a 36-os üzem 46, a saj­tolóüzem 35 fő mínusszal. A ligha túloznak, akik azt tartják: erőink javarészét a lét­számgazdálkodásra kell koncentrálnunk.. A közúti .járműprogram so­rán (1956-tól 1971-ig) az Ika- i rus 870 millió forint állami { kölcsönt kap. Ennek jelentős részét gépi beruházásokra for­dítják; 161 milliót költünk ha­zai gépekre, 124 millióért ve­szünk gépet demokratikus, or­szágoktól, és 103 millió forint­ba kerül a tőkés import. (A gé­peknek mintegy harmad részét Székesfehérvár kapja.) Sokat még az idén üzembe állítunk. Így az idehaza vásá­roltak közül a. darabolcüzem új rezgőollókat, projilollókct és körhagyós sajtolópréseket kap, a szerszámüzembe pedig marógépek érkeznek. Székesfe­hérvár beruházásai között a legjelentősebb egy lemezhajlí- tó és egy helyzet járó gép, ezek együtt több, mint másfél millió forintba kerülnek. Az import gépek között a legérdekesebb egy nyugatné­met festékszállító- és locsoló- berendezés (ára 1 millió devi- '•zaforirit), ennek segítségével . nagy mennyiségű festéket le­het megtákarítani, mellőzve a sok festéket elpazarló szóró- pisztolyokat,. Ugyancsak az NSZK-ból érkezik három gép, a gépkönyvelés további fejlesz­tésére. A székgyártás automa­tizálását szolgálja a stancoló- góp: az ülésborításra használt anyagból ötvenével—százával vágja ki a darabokat. A raktá­rozás megkönnyítésére a cseh­szlovákoktól vásároltunk egy berendezést, amely nagy ügyességgel rakja fel az anya­gokat a legmagasabb polcokra is. A sajtolóüzem pedig (össze­sen negyvenmillió ' forintért) három új mechanikus prést kap, mindhárom az NüK-ból érkezik. Szakcsoportok vezetői Megalakult a járműipar fe­letti KISZ-védnökség gyári „vezérkara”, operatív bizottsá­ga. amely általában havonta, szükség esetön gyakrabban is ülést tart. A legutóbbi gyűlé­sen Erdélyi György, a műszaki tájékoztatási osztály vezetője tartott előadást a propaganda­tevékenység módszereiről. • Kijelölték az egyes szakcso­portok vezetőit. A pályázat-és tanulmányi szakcsoport veze­tője dr. Matolcsy Mátyás, az anyagellátásét Vasas Sándor, a: társadalmi munkaerő szak­csoportját Ligay József és Or- tlován Béla vezeti. A fizikai munkaerő szervezéséért Nagy Győző, a propagandatevékeny­ségért Végh Sándor szakcso­portja’ fglelős. Az óév utolsó napjaiban: a FAI) emberei vizsgálják a fővárosnak készülő autóbuszokat. í MEGOSZTOTT DÍJ Felszabadult é’etünk címmel fotó- és filmkiállftást' rendez­tek decemberben Székesfehér­várott; az SZMT székházábsn. A forradalmi jubileumra kiírt ■ pályázaton, a színes diapozitív, kategóriában megosztott díjat, kapott a gyáregység két ama-, tőrfotósa, Csiszár István és Né­meth Mihály.

Next

/
Thumbnails
Contents