Ikarus, 1970 (14. évfolyam, 1-26. szám)

1970-09-16 / 19. szám

fl IKARUS 1970. SZEPTEMBER 18. Miért is? 28-án délben nem lehetett az étkezdét megközelíteni. Körberaktók féligkész buszok­kal. Ha megkérdeztem volna... a művezetőt, hogy miért, eset­leg azt felelte volna: Hátha észreveszi a főnökség, hogy baj van. Az éhes ember hatá­rozottabban tud intézkedni. ...A konyhavezető: Mi kér­tük meg a busz II-belieket, hogy ide tegyék. Sokan rekla­málnak, hogy keveset adunk 4,10-ért. Most, aki nem tudja visszapréselni magát a kocsik között, legalább hallgat. Jövő héten még szorosabbra rakat­juk a buszokat — egészen ad­dig, amíg nem írnak be a pa­naszkönyvbe, hogy túltáplál­juk őket. ...A pilóta: Mit akar olyan busztól, amit nem lehet kor­mányozni, hiányzik a vonó- rúd. Én a festőbe indultam vele reggel, ő meg idejött. Mi­vel dél lett éppen, hagytam. Aztán magam is megkérdez­tem volna, mit szólok hozzá? De nem írom ide. —e. Fegyelmi határozatok: Meg­rovásban részesült Takács Lajos, a sajtolóüzem dolgozó­ja, augusztus 10-i igazolatlan hiányzása miatt. Szigorú meg­rovást kaptak: Tóth József, a lemezes szerelőüzem dolgozó­ja, mert engedély nélkül hasz­nálta a vállalati targoncát, Berki Gabriella, az alkatrész- raktár dolgozója, mivel több alkalommal engedély nélkül hagyta el a munkahelyét, és Kovács Ferenc, a szerszám­üzem dolgozója, mert június 29-én igazolatlanul hiányzott, majd augusztus 18-án ittasan jelent meg a munkahelyén. Sas Sándornak, a busz I. gyár­egység vezetőjének személyi alapbérét a vállalat műszaki főmérnöke csökkentette kéthó- napi időtartamra, mivel nem teljesítette a vezetőfülke-szál­lítási kötelezettségét. Moziműsor' szeptember 18-án pénteken: A szultán fogságá­ban; 20—21-én: Jöttem, lát­tam, lőttem; 25-én: öten az égből; 27—28-án: Hedntje Kezdés: vasárnap 4 órakor, hétfőn és pénteken 4 és fél 7 órakor. Lebonyolították az elődön­tőket a törzsgyári KISZ kis­pályás labdarúgó-bajnokságán. Döntőbe jutott az üzemfenn­tartás, a motoros, a szerszám­gyáregység és a kooperáció csapata. A szeptember 14-én kezdődő körmérkőzések során dől majd el, melyik csapat lesz az 1970-es bajnok. Atlétikai bajnokságra kerül sor a KISZ rendezésében szep­tember 26-án a sportpályán, az alábbi versenyszámokban: 100, 200 és 400 méteres női és férfi síkfutás, 4x100 méteres váltó, 800 méteres női és 3000 méteres férfi síkfutás. Ezen­kívül súlylökésben, magas- és távolugrásban vetélkednek majd a fiatalok. Személyi változás: Bánóczy Kálmán, a kuwaiti szervizszol­gálat volt vezetője szeptember 1-től a műszaki főmérnök fel­ügyelete alá tartozó műszaki osztály vezetője lett. Külföldi utazások: Toldi Jó­zsef, gyárunk vezérigazgatója, tárgyalásra a lipcsei vásárra utazott. Ugyancsak megtekin­ti a lipcsei vásárt: Vörös Ist­ván, Kelemen Pál és Tötös Károly’’. Csáki Gábor és lánya, Csáki Irén, szabadságuk letel­tével visszatértek a szovjet szervizszolgálatra. Dobos Jó­zsef szabadsága leteltével visz- szautazott a lengyel szerviz- szolgálatra. Bauer Ernő, Ungor Kálmán, Szeleczky Károly és Mares Gyula tárgyalni az NSZK-ba utaztak. Marschalkó Zoltán, az osztrák szervizszol­gálat dolgozója kocsiátvétel után visszautazott szolgálati helyére. Riss Jenő a bécsi ipa­ri vásár megtekintésére az osztrák fővárosba utazott. A brnói vásárt megtekinti Fekete Ferenc és Kopiári Károly. A szerződéskötések tisztázására Brünbe utazott Menyhárt Pál- né. NSZK-beli tárgyalásra utazott Jéhn József. Újszülöttek: Gratulálunk Jakub Pálnénak Pál, Grebi- esei Istvánnénak Zsolt, Tóth Jánosnénak János, Németh Fe- rencnének Krisztina. Meggye- si Tiboménak Csilla, Bakos Ferencnének Zsolt, Strábl Lő- rincnének Zsolt és Bányai Ist­vánnénak Szilvia nevű gyer­mekéhez. Még e hónapban tart a fel­vétel az énekkarba, a színját­szó csoportba és az éneíkstú- dióba. r IKARUS 'Az ücaru« Karosszéria és Jármű­gyár dolgozóinak lapja Felelős szerkesztő: Gerendás Ferenc ! Szerkesztőség: I Budapest. XVI.. Margit u. *. ! IPelefon: 838—440,145. 204 mellék I Kiadja: a Hírlapkiadó Vállalat Budapest Vili. Btaha Lujza tér 3. I Telefon: 843—100 Felelős kiadó: Csollány Ferenc 1 Előfizethető az üzemi Lap­terjesztőknél. Az előfizetést díj: negyedévre: 8.60 Ft, Szikra Lapnyomda HIRDETÉS Beköltözhetően eladó másfél szoba konyhás családi ház, 200 négyszögöles telekkel, cím: Sas­halom, Borotvás utca 50. Érdek­lődni lehet szabadszombat, va­sárnap egész nap. 5x3-as új víkendház eladó. Duplafalú, főzőfülkés, teraszos, palatetővel, helyszínen való fel­állítással. (137-es mellék, Ma- gyári.) Külön bejáratú szobát keres gyermektelen fiatal házaspár, ha lehet a XVI. kerületben; 3-as gyáregység 123-as mellék. HONVÉDELMI VERSENY Az MHSZ Országos Köz­pontja, valamint az MHSZ Budapesti Vezetősége által ki­írt „Az árvízkárok helyreállí­tásáért” elnevezésű lövészeti versenyt vállalatunk MHSZ- vezetősége is rövidesen meg­rendezi. Ezért felhívással for­dul a vállalat szocialista bri­gádjaihoz, valamint minden lősport kedvelő dolgozójához, hogy támogassák ezt a nemes akciót. Nevezési díj felnőttek­nek 10, fiataloknak (14-től 20 évig) 5, és serdülőknek 2 fo­rint. A győzteseket serleggel és oklevéllel jutalmazza az MHSZ Budapesti Vezetősége, I Fehérvári telex Zsédely Józsefet, az alkat­rész- és kooperációs osztály vezetőjét a fehérvári gazdasá­gi vezetés a gazdasági osztály vezetésével bízta meg. Utóda Török János. Nagy Imre, a gazdasági osztály volt vezető­je — eddigi munkája elisme­rése mellett — visszakerült a technológiára. Elindult Lengyelországba szeptember első felében a 10- és 11-szeres szocialista brigá­dok után a 8 és 10-szeres szo­cialista brigádok második cso­portja is. A jutalomkirándulá­son ezúttal is közel ötvenen vettek részt. Ingyenes véradónapot tar­tottak augusztus 6-án a gyári Vöröskereszt, a pártszervezet, és a szocialista brigádok kö­zös szervezésében, illetve együttműködésével. A tavalyi 200 részvevővel szemben ezút­tal 320-an vettek részt ebben a nemes akcióban. Az őszi „beiskolázások” megkezdődtek a szakszervezet irányításával. Fehérváron évek óta az egyik legnépsze­rűbb oktatási forma a brigád­vezetők fóruma. Jelenleg még érdekesebbé kívánja tenni, a szervezés mellett folyik a vé­leménykutatás is: kit mi érde­kel, miről hallanának szívesen előadásokat a dolgozók. Az ok­tatás előreláthatólag október közepén kezdődik. Első helyezést ért el a szé­kesfehérvári női kézilabdacsa­pat a munkahelyi spartakiád városi döntőjén. A megyei döntőn harmadik helyen vé­geztek. Hirmann Antal főmérnök részvételével témamegbeszé­lést tartottak a székesfehérvá­ri gyár KIM-, KIK-, KIT- mozgalomban részvevő fiatal­jai szeptember 4-én. E műsza­ki tanácskozáson a gazdasági vezetőktől beérkezett témaja­vaslatokat és a fiatalok által korábban választott témákat vitatták meg. Véget ért a nagypályásfut- ball-bajnokság Székesfehérvá­ron. Első a karosszériaüzem, második a műszaki épület, madik a kísérleti üzem csapa­ta lett. Jelenleg a Dunaújvá­rosban megrendezésre kerülő vasas sportnapokra készülnek a fehérvári női és férfi kézi- labdások, sakkozók, a kispá­lyás futballcsapat, az atléták és az asztaliteniszezők. llllllllllllllltlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIII« Előfizetőink figyelmébe | Felhívjuk előfizetőink fi- = 1 gyeimét, hogy az Ikarus | = újság 1970. harmadik ne-1 | gyedévi előfizetése szép- = | tember hónapban lejár. | I Kérjük,' hogy keressék fel | | az üzemi lapterjesztőket, és = | a következő negyedévre § § október, november, decem- | § bér időben szíveskedje- 5 = nek a befizetéseket átadni. | | Előfizetési díj egy negyed- = | évre 3,60 forint. Az üzemi | I lapterjesztők minél előbb | | rendezzék megrendeléseiket I = a pénzügyi osztályon. riiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiimiim Épül a személyporta (Dabi Lajos felvétele) Levél Egyiptomból A kikötőben NAGYON sokszor kint vol­tam az utóbbi időben az ale­xandriai kikötőben, de a lát­ványt megunni nem lehet. Az élénk tengeri szél gyor­san űzi a nyugatról érkezett megtépázott felhőket a száraz­föld felé, a tenger korlátlan úr, nem tűr a légterébe betola­kodókat. A tengeri szél azon­ban már nem ilyen szigorú a sirályokkal szemben, hiszen azok a tenger gyermekei. Szárnyrebbenés nélkül vi­torláznak, ha kell szembe a széllel, a legkisebb fuvallatot is felhasználva emelkedésre, csodálatos tudományukat va­jon honnan vették? Hajónk, mely csuklós busza­inkat hozta, még nyílt vízen vesztegelt, így volt időm kö­rülnézni a kikötőben is. Sok kikötőt láttam már, mindnek megvan a maga jellegzetes légköre, varázsa. „Miniben” is ki lehet érezni a fogadó or­szág jellegzetes vonásait. Min­den kikötőt jellemez a serény munka, mellyel a ki- és bera­kodás történik, a fedélzeti osz­lopdaruk, csigasorok, boszor­kányos ügyességgel emelik terhüket a több mázsás gya­pottáblákat a fedélzet minden pontjára. Hosszú kocsi- és teherautó­sorok állnak az ATHENIAN SKYL — az Athén ege — nevű görög hajónál. Autós ember számára mindig kedves lát­vány ha egy modem gépcso­dát láthat — melyben itt nin­csen hiány. Itt ugyan az autók nem csillognak, a védőzsírré­teg szürke bevonatot képez, de ez mit sem ronthat egy új Peugeot vonalain. A szélvé­dőn érdekes felírat volt ol­vasható: „ő fiatal és csinos, ő megérdemli az átadási és ke­zelési gondoskodást.” Mivel az autót nőnemben becézik, nyilván, hogy olyan gyengéd­séget kémek a szállításnál, mintha az leányzó volna. A hajókról papucsos, rövidnad- rágos, öreg gépészek és zsilet­tet, borbélyt régen látott le­gények nyomulnak a MERA- T1ME CAFETTARIA-ra, a ki­kötő csapszéke felé, hiszen mégis csak más a szárazföldön rendelt korsó sör, mint a me- názsi mellé kiutalt palackos sör a hajón. Már esteledett, mire a sze­mélykikötő egyik szabaddá vált dokkjához a jugoszláv Báska nevű hajót kapitánya az anyaföld, a vasbeton dőlik mellé navigálta. A fedélzeten keresztbe állí­tott buszok tépett nylonköntö­se alól, a sötétedés ellenére is jól ki lehetett venni azok üde azúrkék színét. Gyakorlott kezek tették a kerekek alá az emelőcsöve­ket, az óriási úszódarú a kalo­dába fogott csuklásokat pe- helykönnyedséggel emelte a magasba. Éjfélre, az utolsó busz is sértetlenül pihent a biztonságot jelentő szárazföl­dön. Másnap a vámformaságok után a buszokat bevittük ga­rázsunkba, hol azok otthonra találtak, hol idősebb csuklós testvéreiket is igen megbecsül­ték. (E gondoskodást teljesít­ményükkel hálálták meg 18 hónap alatt 180 000 km-t tel­jesítve. Jó erőnlétüket lástva remény van a bűvös 300 000 km elérésére.) Autóbuszaink a legmelegebb egyiptomi nyárba (40—43 Cel­sius) érkeztek, amikor nem­csak a motorolaj, hanem a hydroolaj is úgy felhígul, mint a víz; ventillátor legyen a tengelyén, mely a hűtővizet 80 fokon tudja tartani. Olyan meleg van, hogy a léghűtéses Magirus motorban a motorola­jat 1000 km-ként cserélik, mi­vel az megégve elveszti kenő­képességét. Ha az így elhasz­nált többletolajat nézzük, ki­derül, hogy 100 000 km meg­tétele után a többletolaj árá­ból egy új motort lehetne ven­ni, ha a Magirus motor egyál­talán elmenne addig. A meleget látva sokan kér­dezték tőlem —, hogy mi az eddigi sikeres Alex üzemelés titka? Nincs semmi titok ben­ne csak tudatában kell annak lenni, hogy a városi autóbusz- üzem a gépjárműtechnika egyik legnehezebb műfaja, mely sokrétű garanciális mun­kát igényel. Dabi Lajos Ikarus—Nyíregyházi Spartacus 1:0 (1:0) Bajnoki mérkőzés, 1970. szeptember 6. összeállítás: Novák — Pin- dák, Kontha, Hajduslca — Tóth 1, Perecsi — Pétery, Tóth II (Nagy Gy.), Rostás, Vajda, Menráth. Góllövő: Vaj­da. Kiállítva: Menráth a má­sodik félidőben. A mérkőzés elég erős szél­ben kezdődött. A hazai csapat támadott, a vendégek véde­keztek. Látni lehetett, hogy a fiúkat zavarta a szél és ne­hezen kezelték a könnyűnek tűnő labdát. A 15. perc táján az előre­törő Rostást felvágták a kapu­tól 18 méterre. A szabadrú­gásból Vajda a hálóba lőtt. Ezzel a góllal el is dőlt a mérkőzés, mely nem volt ma­gas színvonalú, de a hazai csapat erőteljesebb játékával a két pontot itthon tartota. Egyéb bajnoki eredmények: Ikani3 II—Középületépítők II 3:1 Ikarus ifi I—Középületépitők ifi I 3:0 Ikarus ifi II—Középületépítők ifi II 2:1 BEAC- Ikarus 2:0 (0:0) NB II. bajnoki mérkőzés, összeállítás: Novák — Pin- dák, Kontha, Hajduska — Tóth I., Perecsi — Pétery (Sza­bó); Tóth II, Vajda, Rostás, Horváth. Alacsony színvonalú mérkő­zésen maradt alul csapatunk. Sajnos, idegenben nem megy a játék és így egyetlen pontot sem szereztünk még. Az 5. for­duló után hazai pályán szer­zett 4 pontunkkal jelenleg a 12. helyen állunk a tabellán. Egyéb bajnoki eredmények: BMTE ifi I—Ikarus ifi I 0:3 BMTE ifi II—Ikarus ifi II 2:2 Szerszám I—Ikarus I serd. 0:2 Szerszám II—Ikarus II serd. 0:1. Teke NB I. női: Ikarus—Előre7:1. NB II. férfi: Danuvia—Ika­rus 6:2. NB II. férfi tartalék: Ikarus —Danuvia 5:3. Kerületi férfi: Ikarus— MÁVAG 7:1. Budapest bajnokság női: Ikarus—Előre 2:3. Női NB I. Kecskemét—Ikarus 6:2 Férfi NB II. Ikarus—Kistext 6:2 A tornász szakosztály eredményei A tomászszakosztály egyik vezetőjével, Zoltai Endrével az eredményekről beszélge­tünk. Kiderül, itt az eredmé­nyeket — „3 arany, 2 ezüst...” — nem a megszokott módon mérik. Bár van már a szak­osztálynak ilyen mércéje is. A tavaszi versenyek során a serdülő fiúcsapatból egy első helyezett és az ifjúsági lány­csapatból egy második helye­zett is kikerült. Voltak to­vábbá értékes második, har­madik, negyedik helyezettjeik. És még csak most kezdődik az igazi versenyidőszak; a szeptember. A serdülőknél a csapat-, az ifjúságiaknál a budapesti, esetleg országos bajnokságok ideje. De beszél­jen inkább a szakosztályveze­tő. — A szakosztály két éve alakult. Nagy eredményekről nem beszélhetünk, bár az, hogy öt-nyolc éves gyerekek versenyeznek, az is eredmény. Persze, más az, ha azt mond­hatnám, ennyi és ennyi tor­nászunk tagja a válogatott keretnek... De szép az is, ami a beszél­getés közben kerül napfény­re. A tavalyi minősítő verse­nyek során hatan ezüst, harmincketten bronz foko­zatot értek el. (A szakosztály létszáma jeJ lenleg 70 lány és 40 fiú — há­rom korcsoportban.) Szó kerül az utánpótlásról is. A vezető edző, Keszthelyi Rudolf rend­szeresen jár ki a gyári óvo­dába, tornát tanítani. Ahol ilyen komolyan veszik az „utánpótlással” való törődést, ott a célok is magasak. S nem lehetelen, négy-öt év múlva valóban lesz a szakosztálynak válogatott keret tagja. — Arra törekszünk, hogy minőségileg a legmagasabbat nyújtsuk a gyerekeknek. Ha látnák a szülők, nem hinnék el, hogy már a 6 évesek is mit produkálnak egy-egy edzés alkalmával. De a szakosztály gondjairól is essék szó — még ha átme­neti jellegűek is. Nincs hely az edzésre. Hetente egyszer a Hősök téri Általános iskolá­ban, kétszer a Zalka Máté Gimnázium kis tornatermé­be járnak. A Corvin Mátyás gimnázium felújításával re­mélhetőleg teljesen megoldó­dik ez a gond. Utána a szerek fejlesztésére, felújítására kell gondolni. Itt remélhetőleg to­vábbi segítséget nyújt majd a gyári sportkör. Az Ikarus eddig is sokat tett a szakosz­tály jövőjének megalapozá­sáért. Viszont úgy tűnik, hogy lehetetlen megtalálni a megoldást, hogy ki és mi­kor tanítsa meg a tornász bajnoknőjelölteket a ba­lettra. Ez ma már női sportolóknál nélkülözhetetlen követelmény, de például a férfi keret tag­jait is rendszeresen oktatják a balett bizonyos elemeire. Ott kezdtük a beszélgetést, hogy fiatal szakosztályról van szó. De ez csak részben igaz. Akár a kerület egyik legrégibb szakosztálya is lehetne. A mátyásföldi torna, vala­mikor közönség, szakem­berek számára egyaránt élményt jelentett. Régi tomásznevek kerülnek szóba: „Őri Micó” (Miklós), Schütter Richárd, dr. Drégely Tibor — a vállalat dolgozói valamennyien. A szakosztály- vezető Zoltai Endre maga is 16 éven át hordta a Vörös Meteor színeit. A szakosztály elnöke, Sas Sándor is évekig tornászott. Állítólag egy kéz­törés után hagyta abba vég­leg. Mindez két okból Is figyel­met érdemel. Hagyományokra épülő sportág a torna kerü­letünkben. S megnyugtató, hogy a fiatalok irányítói, ve­zetői maguk is ennek a sport­ágnak a megszállottái voltak. Illetve azok még ma is, más­ként miért vállalnák társadal­mi munkában, kevés pénzért azt a rengeteg erőt, energiát, amit egy alig kétéves szakosz­tály megkövetel. —sz—e. Kosárlabda Férfi NB III. Orion—Ikarus 49:62. Legjobb dobók: Dankő, Nagy Gy. *

Next

/
Thumbnails
Contents