Ikarus, 1971 (15. évfolyam, 1-26. szám)

1971-01-07 / 1. szám

1 IKARUS mi. január 1 •Sovány, halfeszavú ember Kalló« Árpád, a busz I. meg­bízón üb-titkára Az iroda is. ahol fogad: tenyérnyi. De ez az első benyomás. A szűk üszb irodarój rö'idesen kidei-ül. az egész gyáregység gondia-baia belefér. A halkszavú ember is megváltozik a beszélgetés so­rán. — Az egyik legnagyobb gond * pénzt biztosítani az embe­reknek. Amikor tudván-tud.iuk. tudnánk segíteni és mégis te­hetetlenek vagyunk — nehéz feladat var a szakszervezetre, így aztán napirenden '’annak a veszekedések. Hol az szb-tö! kérjük a segítséget, hol a gaz­dasági vezetővel ülünk le: csi­náljátok mar valamit — a fö­—»-------------------------------------------­mérnökünkét, a gváregységvé­ze-tót mace-raljuk. Hl — Mit varnak az emberek a vszb-tól? Érdekelje őket az emberek gondja a legmesz- szebbmenőkig, mind anyagi­lag. mind erkölcsileg,.. Csak egy az emberi érdekeltségre. Itt van a tőrzsgardaság. Még mindig nem latom, hogy meg- nyugtalóan a helyére tettük volna. Lehetne ezekké) az em­berekkel. akik már 10—15. meg 20 éve vannak a vállalatnál, időnként fehérasztal mellett el­beszélgetni. A jelvény szép gesztus, de nem minden. Ta­lán az emberek is másként ér­Itepka Béla kárpitos szakmunkás 33 éve dolgozik vállala­tunknál. 4 alkalommal kapott sztahanovista kitüntetést, két­szer vállalati kiváló dolgozó jelvényt» Tagja a 6. fokozatot el­ért Má.ius 1. szocialista brigádnak Barátsági szerződés Helmut Jusf Béke József Attila szővegé­...A Magyar Népköztársaság ét a Német Demokratikus Köztársaság a hitleri fasizmus alóli felszabadulasnak 25. —. valamint Lenin születésének 100. évfordulója, továbbá a Magyar Szocialista Munkás­párt X. kongresszusa alkal­mából . . ." barátsági szerző­dést kötött egymással két ma­gyar. s egy NDK külkereske­delemmel foglalkozó brigád november ?5-én. Nevezetesen a Transportmaschinen Export- Import Külkereskedelmi Vál­lalat ..Helmut Jvat'' brigádja a MOGÜRT Gépjármű Külke­reskedelmi Vállalat Autóbusz osztályának ..József Attila"-, illetve az Ikarus Karosszéria es Járműgyár kereskedelmi otétályánajs „Béke" brigádjá­val. A szerződes-kötés gondolata év elején vetődött fel a felek között. Az év eleji megbeszélés eredmenye a most Berlinben c.laírt együttműködési szerző­dés. Idézzünk belőle! ..A ma­gyar brigádok vállalok: n ter- Melést szerveket befolyásolják a szállítási határidők betartá­sa érdekében. Biztosítják, hogy az Inierkontrol áltat átvett autóbuszokat 4R órán belül el­szállítsák. Az Ikarus kereske­delmi osztályának Béke bri­gádja vállalja, hogy a doku­mentációk és szerszámkészle­tek hiánytalanul és időben rendelkezésre fognak alhii né­met partnereinknek. A ..társa­dalmi munka területéről’' „elő­adásokat tartunk, melyek so­rán a brigádok tagjai megis­merkednek az NDK fejlődése­vei ••*. „Oktatás, önképzés kere­tében:, fejleszteni fogjuk né­met nyelvtudásunkat” — ol­vasható a szerződés bői. A Helmut Just brigád tag­jai vállalják, hogy a gyártó­üzembén dolgozó Tnterkontrol átvevők szocialista segítséget nyújtanak a végátvételre be­mutatott autóbuszok minőség­javítása érdekében. Időben gondoskodnak az Inierkontrol átvételről. A végátvételnél hirtelen felmerülő problémá­kat (például a hegesztésekét) megbízott kiküldésével a le­hető legrövidebb idő alatt ren­dezik. A brigádok megállapodtak, hogy az összegyűjtött tapasz­talatokról. kezdeményezések- ről. melyek a szerződéssel kapcsolatosak, egymást fél­évenként irasban tájékoztat­ják. s meghatározott helyen, időpontban évente egyszer személyesen is találkoznak. tekelnek 8z ilyen beszélgetése­ket. Ezer példát tudnék sorolni, csak innen üzemen belül: h-a az emberek látják, hogy szá­mítanak rájuk, fontosnak tart­ják a munkájukat, a lehetet­lenre is képesek. Ezt a mi kol­lektívánk számtalanszor bizo­nyítottá már. O.iabb példa: 1966—68-ban. amikor engem bíztak meg üzemen belül a verseny mozgalmi teendőkkel, egv teljesen szétzilált verseny­mozgalmat kaptam kézhez. De számoltam az emberekben lé­vő tenni akarással; s két eset­ben megnyertük a gyáregysé­gek közötti versenyt. Mi indí­tottuk x kongresszusi munka­versenyt az év elején . . . 2. — Am az emberek nem va­lami lehetetlen dolgot, varnak tőlünk. Bejönnek dolgozni, s elvárják, hogy meglegyen a normális tisztálkodási lehető­ségük. Itt évekig vagy H hideg víz. vagy a meleg viz hiány­zott. Kár. hogy nem jegyeztem fel a napokat, amikor még 3 órakor itt ülök az irodámban es csöngetnek, es varom az újabb delegációkat: „intézked­jék a szakszervezet!” ..Ko­moly problémák” ezek egy 15 éves hangárnál ?! S eredményt mégsem tudtunk eléírni. A beázást mar sikerült meg­szüntetni. a rossz ablakokat ki­javíttatni. De sikertelenül fá­radozunk a kittest szőlők ügyé­ben is. Hogy megkönnyítsék a munkát, behozták azokat a dög nehéz. 16 kilós csiszoló gépe­ket. Aki eaesz nap azzal kény­telen dolgozni, hamar megunja a munkát. No. és hat a porelszívás!... Kertük a beruházást, hogy ta­láljon ki valami megoldási. Er­re vásároltak égy közönséges, nagyméretű porszívógépel Ez 1 csiszolóban, ahol lépten- tíyomon fémforgáes van. kép­telenség használni... Lett be­lőle irodaporszívó ... Nem tud­tunk előbbre lépni a CO; vé- dögázas hégesztbk ügyében sem. Ha ódaállok égi- 200-as mellé, hogy hegeszek; két em­bert *1 kel! zavarnom. Hogy csináljuk a 2Ott-ások sorozat- gyártását. ha a berendezés már kevés?! Ki biztosítja az embe­rek pénzét?!... — Van tennivaló, csak győz­zük. Szerencse, a gyáregység gazdasági vezetőiével jő a partneri kapcsolat. Igaz, ez nem az én. s nem is csak az elődöm érdeme -— így ailakult ki az évek során. Kallós Árpád tizennyolcadik éve dolgozik a vállalatnál. Eb­ből 12 évet mint szakszerveze­ti aktíva. Bizalmiként kezdte, volt műhélybizottsági tag. ter­melési-. versenyfelelős, az üszb gazdasági felelőse. 1970 októ­bere óta. mint megbízott üszb titkár végzi teendőit, halk szó­val, de az igazságot kereső emberek szenvedélyével. —e. PARACSNOKI DICSÉRET Polgári védelmi parancsnoki értekezletet tartottak decem­ber 22-én a székesfehérvári gyárban. Dala János törzspa­rancsnok beszámolója' alapján összegezték a s.vári polgári védelem 197(1. évT tevékenysé­gét és megbeszélték az új év feladatait. Az értekezleten a parancsno­ki állományból hatan parancs­noki dicséretben és pénzjuta­lomban részesülték az elmúlt évben végzett kiemelkedő polgári védelmi munkáért. Coin cumival November 24-en a vállalót KISZ-alapszervezetei közös klubdélutánt rendeztek, a fi­atalok, a vártnál kevesebben jöttek el, de akik részt vet­tek elmondhatják, hogy igen kellemesen, vidáman szóra­koztak, A hangulatot nemcsak a. Volvo-együttes jó játéka, hanem az olyan tréfás játékok is emelték, mint például a seprőtánc, csokoládé evés (késsel és villával) ping-pong labda tánc. cola-ivás cumival, léggömbfújás. A győztesek, kedves, tréfás díjakat kaptak. A játékokat a Radnóti Mik­lós Művelődési Ház tánccso­portjának bemutató elöadasa követte. 20 órakor a táncot tóm bola-sorsolás szakította meg, melynek első díja egy modern kerámia-tányér, má­sodik egy disz kutya, a har­madik pedig hamutartó roll. Majd, több kisebb -ajándék- tárgyat is kisorsoltak. Az ilyen összevont klubdé- lutánov az alapszervezetek fiataljainak lehetőségük van arra, hogy megismerjek egy­mást. Nem ártana. ha a KISZ- bizottság több ilyet szervezne. — Hné — SPORíOlÓK A SAJTOLÓBAN Tizenöt futbalista jött be társadalmi munkában de­cember 12-én. hogy könnyít­sen a nehéz termelési .gon­dokkal küzködő sajtolóüze­men. A labdarúgó szakosz­tály tagjai ezen a szabad­szombaton két nagy présgé­pen egy élhajlító gépen és az excenter műhelyben dolgoz­lak. A szabadszombati mű­szak reggel 7-kor kezdődött és 14 óráá tartott.. Munká­jukról Belinszki János, a saj­tolóüzem vezetője elismerés­sel nyilatkozott: ..Ha van szabadidejük, a labdarúgók­nak. máskor is nagyon szíve­sen látjuk őket”. — mondta búcsúzóul. Ké*xelt-e ? p; íz •« •• •• Köszönöm Tisztelt Szerkesztőség! Elnézésükét kérem, hogy levelemmel Önökhöz fordylok. A vállalatuk egytk üzemrészének nevezetesen a repasz vezetőinek és dol­gozóinak szeretnék köszönetét mondani cselekedetei­kért. Én nem vagyok és nem is voltam a vállalatuk dolgozója. A feleségem dolgozik a re-paszmu hely ben és rajta keresztül kaptam segítséget. Én gyógyszer kutatóként dolgoztam 20 évig. maid súlyos fertőzést kaptam, és többi -es betegség után rok­kantsági nyugdíjba kerültem. Az egészségi állapotom 1970. októberben válságossá vált. maid november 20-án súlyos gyomor műtétet -.végeztek rajtam. Féleségem ex idő alatt idegileg és fizikailag na­gyon kimerült, A repasz üzem vezetői es dolgozói non. mint na-p. segítették öt. hogy minden nap be tudjon jönni a kórházba az üzem dolgozói is elkísérték. Több, esetben meglátogattak. Biztattak bennünket egy-egy kedves szóval és ajándékokkal, Szerencsére, az élet-veszélyen december elején túl­jutottam. de azért az üzem. vezetői és dolgozói ma is minden nap érdeklődnek állapotom iránt. Figyelmes- séffiik jól esett feleségemnek és nekem is. A repaszmühély vezetői és dolgozói emberségből kitűnőre vizsgáztak —. ha ilyen esetben bizonyítványt, illetve osztályzatot lehetne Mini. Kérem övöket, le­gyenek segítségemre, hogy megköszönhessem a repasz vezetőinek és dolgozóinak szociális emberségüket, ere b erszeretetüket. Köszönettel : Szekér Ferenc Bp.. XVI. Cinkota. Avás u. 5. .Szemle az udvaron című november !8-i számunk­ban megjelent cikkünkre az alábbi válasz érkezett a létesítményi osztályról: A cikkben megfogalmazottakkal — miszerint „tart­son mindenki rendet a saját portáján” — a legmes­szebbmenőkig egyetértünk, meri es ténylegesén az ud­vari rend megvalósítását. megtartását célozza. Hivat-- kozni szeretnénk ezúttal az 19S9 I?-es számú nezér- ígazgatói utasításra, melyben a vállalat vezérigazgatója kijelölt, hogy a különböző létesítmények területei kik kötelesek rendhentnrtavi. Elkénzelhető rendkívüli esetekben — ezt számtalan eddigi példa Is bizonyítja. — hogy a jövőbén is szívesen állunk egyes létesítmé­nyek rendelkezéséreRabból a célbók hogy a váll alatt éeéjt'det állandósítsuk. Ki kell .jelentenünk azonban hogy más létesítmények udvari rend jenek ' fenntartá­sáért nem vállalhatjuk a, felelősséget. Vörös János osztályvezető Próbafuttatásra kész állapot­ban lesznek december 3l-ig az Ikarus 260 Pl és Ikarus 280 Pl-es autóbuszok — mondtak az egyedi-gyáregységben —. ha a központi szerkesztés idő­ben elkészíti az ajtók komplett terveit. Ik Ü Bensőséges ünnepség színhelye volt az üzemfenntartási vil­lanyszerelők műhelye december 3-án. Bukovinsz.ki Istvánná, az üzemfenntartás volt dolgozója ment nyugdíjba. Ebből a. alkalomból « munkatársak szeretetiik és megbecsülésük jeléül ajándékokat nyújtottak át. meleg szóval erőt, egészséget és jó pihenést kívántak a további évekhez,, Bukovinszkiné megha- tódottsággal búcsúzott munkatársaitól. A mtihclrbfcottság beszámolt f> arrag 1st- négy * venné beta ni- van). Jutalmakat • 1 osztott a szakszervezet Szakszervezeti aktívákat ju­talmazott a vállalati szakszer­vezeti bizottság december 23- án. Az 1970-ben végzett mun­ka alapján a jól dolgozó szb. műhélybizottsági ob tagok es a bizalmiak között ez alka­lomból 33.500 forint értékben osztottak ki 200—300 forint értékű vásárlási utalványokat. Az szb, illetve mb. ob aktívák közön 10500. a bizalmiak kö­zött 16400 forint értékben. A sportaktívák között kétezer és a kultúraktivák között 1600 forintot osztottak szét. Az üb-titkariik jutalmazásá­ra december 2P-én kerüli sor. Az alábbi hét elvtárs részesüli jutalomban: Kallós Árpád. Csonlm József, Bállá Sándor. Véghelyi Antal. Kárpáti Pál. Köröshegyi Gábor es Nemeth Erttő. családom titkár is szeretem a Igeién szerelő, bár fiatalokat. Szere- Rossz volt csak három tek foglalkozni ve- öltöző? lük. Itt az üzem­ben akárki meg­mondhatja. ha új ember jön és tott még éve van a vállalat­nál, munkatársai bizalmivá válasz­tották, Hogyan? Miért? — Az ok­ról magát a meg­választottat kér­dezzük, — Én kerem nagyon is termé­szetesen fogadtam, amikor a többiek azt mondták, hogy legyek én! Világ élelemben olyan ember voltam, hogy szerettem az igazságot kiigazí­tani. Megmondom ügyetlenkedik az embereknek is még a másik a véleményemet. Ha látom, hogy va­in ki elhúzódik a munkától, én bi­zony. hogy odame­gyek hozzá! A cso­portomban sok a fiatal, (nekem is Lesz in munka én cso­portba is átmegyek segíteni neki. ha látom, hogy jóra- való féle. — Mondjuk ki őszintén npm szok­tam kímélni a szá­mat. Engem meg n szeme - ismer. a női én ki­hajtottam. hogy megcsinálják. Éin­tettek egy illem- helyet: nem volt jó. Addig jártam, mig meg nem so­kaitok. — De vannak dolgok, amiket en sem tudok elintéz­ni. Például az óra­béremelést. Vagy itt van a másik nagy sérelmünk a polgáréi Imsz-já- rat. A gyárba mór mindenki kiérde­melte magának, hogy a busz köz­vetlen a gyárkapu ele kanyarodjon. Nekünk még a so­rompóig kill ki­menni a buszhoz. Ha meg tél van. nem egyszer a rá­dióig ... Lesz itt munka bőven. A fehérvári végszerelőüzem mühelybizottságat december 10-én választották meg a gyár kultúrtermében. Csőri József mühelyb-izott- sági titkár beszámolójában a termelőmunka számos témájá­val foglalkozott. Elmondotta, hogy 1970-ben sikerült jelen­tősen csökkenteni a 66-os tí­pusú autóbuszok gyártási ide­jét. Az ismert nehézségek, akadályok ellenére igyekeztek a dolgozók, a termelési ered­ményeket javítani, ehhez hoz­zájárult a kongresszusi mun­kaverseny, a váltalalások tel­jesítése. Felajánlást tettek az árviakárosultak megsegítésére. A műhelybizottság segítséget nyújtott a dolgozókat foglal­koztató problémák megoldásá­hoz. A gondok közt említette a munkaerő vándo:\íst. a nem kielégítő anyagellátást. Számos felszólaló közi Há- derí István művezető, arról be­szélt. hogy az üzemben anyag­hiány miatt nem tíjdják a dol­gozók tartani a technológiai ütemet, sok az aálásidó. így nincs meg a dolgozók bére sem. A bérezés problémái jog­gal foglalkoztatják az embe­reket. és elvárják a munkafel­tételek biztosítását. Felszólalt a választó gyűlésen Rák Jó­zsef szb-titkár, Czukk József, a vasasszakszervezet képvise­lője. Kaiser Tibor főművezető is. Valamennyien a dolgozókat érintő kérdésekben, a felvetett problémában mondták el vé­leményüket. A választás eredményeként ismét Csőri József lett a végf szerelőü’zem műhely bizottsá­gának titkára. , — life — AZ IFJÚSÁGRÓL TÁRGYALTAK A székesfehérvári gyári párt-végrehajtóbizottság de­cember 17-én ülést tartott. A vb Varga Ferenc KlSZ-bizott- sági titkár előterjesztése alap­ján megtárgyalta az ifjúság helyzetét a gyárban, a KISZ tevékenységét. Az ülés az elő­terjesztést elfogadta es á to­vábbi ifjúságpolitikai munká­ra megfelelő határozatot ho­zott. A vb ezt kővetően egyéb kérdésekről tárgyalt. í an tennivaló Mit várnak a vszb-től?

Next

/
Thumbnails
Contents