Ikarus, 1972 (20. évfolyam, 1-26. szám)

1972-01-06 / 1. szám

M A december 20-án a BKV-nak átadott 200-as és 280-as autóbusz. AZ‘'■HCARUSvKARCftSZÉ^IAV'ÍS:,-;lÁR^l>GY-ÁR' DOLGOZÓINAK LAPJA ■ XX. évfolyam, 1. szám »-............................. .. ■■ ■ ——; 1972. január 6. A vb tárgyalta Eredményes volt a pártmunka teiiiiÉet" Az utolsó két hónap, külö­nösen decembei átlagon fe­lüli teljesítményével teljesí­tettük, sőt túlteljesítettük az 1971. évi autóbuszgyártási tervünket. A gazdasági terv­ben előírt 6256 autóbusz he­lyett 6311-et készítettünk. (Budapesten 400.3-at. Székes- fehérváron 2368-at.) Túltelje- s' tettük a IV. ötéves terv ál­tal előírt (6370) darabszámot is. Budapesten fölszámolták a korábbi anyag- és alkatrész- hiány okozta elmaradást és decemberben 440 kocsit készí­tettek el. Ez azért is jelentős, mert a 180-asok és 250-esek NDK exportra kerültek. Székesfehérváron a máso­dik félév folyamán bekövet­kezett szervezési és irányítá­si változás nagyban segítette a gyár dolgozóit a kiemelke­dő 2368 darabszám eléréséhez. Pusztavámon az év első ré­szében főleg a gyakorlat hi­ánya okozott némi nehézsé­get. Megfelelő szakmai segít­séggel azonban sikerült elér­ni. hogy .a gyáregység telje­sítette a megrendelők által kért darabszámot. Dicséret illeti az üzemek, gyáregységek dolgozóit, nagy­szerű 1 lytállf jkérl és az osztályok, főosztályok közös­sége t is, hisz .1 ezt a szép eredményt csa . közös és ki­tartó munkával lehetett el­érni. 1972. januárjában 180-asok- kal kezdjük az évet, majd 556-osokat és 250-eseket gyár­tunk. A dokumentációs vál­tozások miatt előreláthatóan jelentkezni fog némi kooperá­ciós elcsúszás, de máris intéz­kedtek a hiányok mérséklé­séről á folyamatos termelés biztosítása érdekében . 65,5 ezer m2 út épüli' 65 494 négyzetméter út és térbeton készült a budapesti gyárban 1967. január .1. és 1971. december 31. között. A törzsgyárban 39 207 m2. a 3- as számú gyáregységben 20 887 m2, a 4-es telepen pe­dig 5400 m2. Ezekhez minden esetben csatornahálózatot is építettek. A számszerűen is nagy beruházás 80 százaléka az utóbbi két évben készült el. Új kerékpártároló Átadták az új kerékpár és motorkerékpár tárolót de­cember 23-án. A művelődési központ mögött fölállított tá- j-olóhely tágasabb és bizton­ságosabb az eddiginél. Századgyűlés jutalmazással Századgyűlést tartottak de­cember 9-én a budapesti gyár munkásőrei. A gyűlésen részt vett Pósa György, gyá­runk párttitkára és Németh Imre, a XVI. kerületi mun­kásőr-zászlóalj szervezési csoport vezet őj e. Pintér László századpa­rancsnok értékelte az alegy­ség munkáját, és meghatároz­ta az 1972-as év kiképzési fel­adatait. Megállapította töb­bek között, hogy a század jó eredménnyel hajtotta végre a kiképzésivel adatokat. A század tagjain kívül fel­szólalt Pósa György és Né­meth Imre is. akik többek között a gyár, illetve a zász­lóalj további támogatásáról biztosították a század állo­mányát. A gyűlés végén tárgyjutalmat és dicsérő ok­levelet osztottak ki. Tárgyjutalomban részesült Gatev Penkov, Tolingász Já­nos, Horváth György, Geyer Rudolf. Zászlóalj-parancsno­ki dicséretet kaptak: Tőzsér Sándor, Kisbéri János, Ágos­ton László, Bán Ernő és Sza­bados László. Egy év munkáját tette mér­legre a végrehajtó bizottság december 23-án. Az értéke­lésben részt vett a kerületi pártbizottság első titkára Dóra János' is. A kötetlen beszélgetésben Pósa György párttitkár négy témakörben elemezte a párt- szervezet egyévi munkáját. Vizsgálta a választott szer­vek tevékenységét, a szerve­zeti életet, az agitációs pro­paganda munkát, végül pedig a kommunisták cselekvési egységét. A végrehajtó bizottság munkája — mint Pósa György megállapította — jó. A mun­katervben szereplő témákat átfogóan vizsgálta, megfelelő­en foglalkozott a pártszerve­zet belső életével. Van te­kintélye a vb-nek, és a vál­lalat dolgozói várják, hogy a végrehajtó bizottság dönt­sön egy-egy főbb kérdésben. Hasonló módon lehet érté­kelni a pártbizottság tevé­kenységét is. A pártbizottság összetétele megfelel a fel­adatnak, vitakészsége jó, tag­jai pártmunkával ellátottak. A jövőben azonban az eddi­ginél-is-jobban be kell von­ni a pb tagjait különféle fel­adatok megoldásába, és gon­doskodni kell a jobb tájé­koztatásukról. A rendezvények általában jól sikerültek, a taggyűléseket megtartották. Leggyengébb munka — a javulás ellenére is még — a pártcsoportok­ban folyik. Az alapszerveze­tek munkatervei elkészültek, de a helyi feladatokat nem egyértelműen határozták meg. A vezetőségi üléseket áj tálá­ban megtartották; több he­lyen azonban arányosabban kellene elosztani a terheket a vezetőségi tagok között. A taggyűlések színvonala általában ió, bár nem egy­szer termelési értekezletekké (Folytatás a 2. oldalon) Lelkes Déncsné 1950 júliusa óta dolgozik a lemezes üzemben. Kiváló szerelő szakember. Az elmúlt évi nagy haj­rában is mindig számíthattak rá vezetői. Zsolnai László, a vázasüzem betanított munkása hegesz­tésben és lakatosságban is egyaránt járatos. Nemrég tért visz- «za a katonaságtól, szorgalmas fiatalember. Köszönöm a dolgozóknak... Az 1972 “68 6Vvei elmondhatjuk, hogy jelen­tős feladatokat oldottunk meg, bár hozzá kell tennem, hogy nem könnyebben, mint az előző években. Eredményként könyvelhetjük el, hogy: — Több autóbuszt gyártottunk, mint 1970-ben; Budapesten és Székesfehérváron termelési feladatainkat teljesítet­tük. — A 250-est az új család első tagját, ha nehézségekkel is, de sorozatban gyártottuk. — Exportunkat a termelésnövekedést meghaladó mérték­ben fokoztuk; különösen sikeres volt a tőkés országok­ba menő export fejlesztése. — A belföldi igényeket teljes egészében kielégítettük, ez­zel elősegítettük a tömegközlekedés színvonalának ja­vítását. — A Monacóban megrendezett autókarosszéria versenyen kiemelkedő helyezést értünk el. — Pusztavámon, az év második felében, az 566-os fülke és platógyártás a korábbinál ütemesebb volt. — Több évi előkészítő murtka után. bár nehézségekkel, de elkezdtük az ISZSZI rendszer alkalmazását. — A sajtolóüzem biztosítani tudta a folyamatos gyártást. — Az új technológia szélesebb körű alkalmazásával meg­tettük az első lépéseket a gyártásfe.ilesztésben. — Dolgozóink jövedelme növekedett. — A fejlesztési tervek megvalósításának eredményeként utak épültek; rendeződött vállalatunk külső képe. Az 1971-es év a IV. ötéves terv első éve volt. Ez a terv­időszak vállalatunk szempontjából nagyjelentőségű, mert a közúti járműprogram a negyedik ötéves tervben népgazda­ságig kiemelt feladat. Az elmúlt évben vállalatunk eleget tett termelési tervkötelezettségeinek, azonban az eredmé­nyek nem érik el a kellő szintet, melynek főbb okai a kö­vetkezők: — Ütemtelen volt a termékkibocsátásunk. A nehezebb el­ső félévet még túlóráztatás nélkül, tervszerint megkö­zelítettük, de a második félévben annak ellenére, hogy jobb volt az anvagellátás, ismét sok túlórát használtunk fel. — Készletgazdálkodásunk sem volt megfelelő. Rendszere­sen magas volt az anyag, félkész és befejezetlen állo­mány, aminek következményeként visszatérő pénzügyi* nehézségek jelentkeztek. — A termelési költségeknek és a vállalati általános költsé­geknek a tervezettet meghaladó növekedése miatt vár­hatóan nem érjük el a tervezett nyereséget. — A bevezetett új technológiai eljárások ellenére a gyárt­mányok minősége még mindig sok problémát tartalmaz. — A bizonylati fegyelem nem javult, nőtt a fajlagos anyagfelhasználás, az anyagtakarékossági terveink kel­lően nem valósultak meg. — Nem kielégítő a gyártás szervezettségi színvonala. Bár a január 1-i dátum nem jelenti azt, hogy a terme­lési feltételeink, szervezettségünk, technológiai színvona­lunk, munkafeltételeink gyökeresen megváltoznak, mégis követelményként kell támasztanunk magunk elé, hogy 1972- ben szervezettebben, egységesebben, gazdaságosabba^ fo­gunk dolgozni, mint az elmúlt évben. 1972. évi feladatunk 6800 autóbusz gyártása, ami azt jelenti, hogy közel 50-0 autóbusszal kell többet kibocsátani, mint 1971. évben. A 6800 autóbuszból Budapesten 42flO-at, Székesfehérváron 2600-at kell elkészí­teni. A gyártási feladat Budapesten 566, 180 és 250,-es típu­sokra épül', amelyeket nagy sorozatban fogunk gyártani, míg a 252, 260 és 280-as típusokat — mint a 200-as típusbsalad 1973-ban sorozatgyártásban induló tagjai — a null-szeriában készítjük. Székesfehérváron az 55-ös és 66-os típusok nagy sorozatgyártása képezi a termelés gerincét, míg a 311-es típusból csökkent darabszámban készítünk, a 266-os új tí­pusból pedig beindítjuk a gyártást. Az autóbuszgyártás darabszám szerinti felfutása 7—3 %. A termékösszetétel azonban a munkaigényesebb típusok felé tolódik el. s ezért a gyártásra fordítandó munkaóra­volumen mértéke meghaladja a darabszám-növekedését. A vállalat össztevékenvségének árbevételét, mintegy 20 százalékkal kívánjuk növelni, és ez azt eredményezi, hogy árbevételünk meghaladja a 7 miiliárd forintot. Ezzel válla­latunk részesedése a gépipar-arbevételéből eléri a 14 száza­lékot. Termelésnövekedésünk nagyrésze továbbra is export­célokat szolgál, az autóbusz-termelés 87—88 százaléka kerül exportra — zömében szocialista országokba. Továbbra is a Szovjetunió, és NDK a legnagyobb kereskedelmi partnere­ink. Szovjetunióba irányuló exportunkat jelentősen fokoz­zuk. 1972. évi terveink nagyrészben rendeléssel fedezve van­nak, sőt egyes igényeket gyártási kapacitáshiánya miatt vissza kellett utasítani. Az 1972. évi gyártási programunkban a típusátállást minimumra csökkentettük, és ezzel fokozzuk a gyártás gaz­daságosságát. 1972. évi legfontosabb feladatunk, hogy terveinkben meg­határozott feladatokat időarányosan is maradéktalanul tel­jesítsük. Ezt csak úgy tudjuk elérni, - ha: — A gyártás szervezettségi színvonalát megjavítjuk. — Kooperáló partnereinket folyamatosan ellátjuk szolgál­tatásainkkal. — Az év elejétől havonta, dekádonként, naponta, — üte­mesen termelünk. — Érvényt szerzünk a 44 órás munkahét megtartásának, megszüntetjük a mértéktelen túlóráztatást. — A gyártott termék normaóraszintje reális bázison ke­rül meghatározásra. — Olyan ösztönző-bérezést kell alkalmazni, amely a gyár­tás növelése mellett biztosítja a minőség javítását is. — Ha a vezetés minden szinten egységes lesz — vezetőink példát mutatnak magatartásból, szocialista erkölcsből, csak így lesz alapjuk megkövetelni azokat a feladato­kat, amelyek 1972. évi terveink végrehajtásához szük­ségesek. — A vállalat gazdasági vezetése minden szinten fokozot­tabban támaszkodik a dolgozók kollektívájára, a párt-, a szakszervezeti és a KISZ-aktivákra. Biztos vagyok abban, hogy ha az itt felsorolt, koránt­sem teljeskörű feladatokat megvalósítjuk, akkor az 1972. évi tervünket teljesíteni fogjuk. Yégezetül megköszönöm minden dolgozónak az 1971. évben végzett munkáját, a pártszer­vezet, a szakszervezet és a KISZ eredményes támogatását. Sok sikert, — erőt egészséget kívánok minden dolgozónk­nak, az egyéni életében és további munkájában. Toldi József vezérigazgató A FŐVÁROSNAK ÁTADTUK A BUSZ l-RŐL...

Next

/
Thumbnails
Contents