Ikarus, 1973 (21. évfolyam, 1-26. szám)

1973-01-04 / 1. szám

KARUS^KAROSSZUIA.. ES JÁRMŰGYÁR.' DOLGOZÓINAK lapja XXI. évfolyam, 1. szám 1973. január 4. Elözösen vitatták meg Rendkívüli KISZ-bizottsági ülést tartott december 27-én az Ikarus KISZ-szervezet. A gyűlésre, melynek fő té­r-íja a műszaki és fizikai te­rületen dolgozó fiatalok be­illeszkedése volt, meghivott- 1 ént részt vettek a kérdésben < elekéit gazdasági vezetők is. Segítségüknek néni csak a je­lenlegi állapot felmérésében, de a fiatalok helyzetének ala­kulásában is nagy szerepe van. Az évzáró értekezleten ba­ráti viták között beszélték r eg az év gondjait és a jövő terveit a meghívottak és a fiatalok. Kiemelkedő eredmény A végrehajtó bizottság megtórgyaltó A végrehajtó bizottság de­cember 21—i ülésén meghall­gatta Nagy Gábor gazdasági igazgató jelentését a vállalat 1972. évi gazdasági eredmé­nyeiről és az 1973-as évi elő­készítésről. A beszámoló arról tett bizonyságot, hogy az 1972- es év számos szempontból ki­emelkedő volt. Így például a vállalat összes bevétele hu­szonöt százalékkal nőtt az előző évhez képest. A teljes termelési értéke körülbelül 14 százalékkal több. Mindkét szám szokatlanul nagy nem­csak vállalatunk életében, ha­nem a népgazdaságunk egé­szében is. A kiemelkedő pél­dákat tovább lehet sorolni. A pótalkatrész-gyártásunk 144 százalékos a múlt évihez ké­ZfCöszőtt tőin.... Vállalatunk pártbizottsága 1972. december 14-én je­lentette az MSZMP Központi Bizottságának, hogy vál­lalatunk teljesítette tervét. A Központi Bizottság gazda­ságpolitikai osztálva a következő levelet küldte pártbi­zottságunk titkárához és a vállalat vezérigazgatójához: ,,A Központi Bizottság gazdaságpolitikai osztálya nevében köszöntőm az Ikarus buda­pesti gyár dolgozó kollektíváját, kommunis­táit, gazdasági és politikai vezetőit abbé! az alkalomból, hogy a gyár 1972. évi tervét ha­táridő előtt teljesítette. Bízunk abban, hogy az elvtársak a jövőben is hasonló módon si­kerrel teljesítik feladataikat, különös figye­lemmel a szovjet export határidőre történő, az államközi szerződés szerinti ütemes teljesí­tésére. Erőt, egészséget és sikerekben gazdag új esztendőt kívánok az Ikarus minden dolgo­zójának. Elvtársi üdvözlettel Klézl Róbert" A BKV-nak irabb 24 autóbusz Átadták a BKV-nak a Rá­kóczi. út forgalmának biztosí­tására a terven felül vállalt 24 darab 180-as autóbuszt de­cember 28-án. Ezzel vállala­tunk minden kötelezettségét teljesítette. Ez évben 153 au­tóbuszt adtunk át a BKV-nak, a budapesti tömegközlekedés javítására. Valamennyit ha- t. idő előtt, sőt a decemberi huszonnégyet terven felül gyártottuk. Ha semmi más nem történt v na. a határidő előtti és ter­ven felüli gyártást is szép ered ménynek, példamutató s : : gnek könyvelhetnénk el. De ennél sokkal több tör­tént. v A BKV és az Ikarus közli ..kutya-macska barátsá­gi'," felváltotta a szocialista ej:,i ittműködes. Elsőként a június végi átadásnál segítet­tek a közlekedésiek, majd a szeptember eleji csuklósoknál csatlakozott az együttműkö­déshez a Csepel Autógyár is. Mindhárom vállalat vezetői és dolgozói felismerték, hogy azonos az érdekük és céljuk: minél több. jobb autóbusszal s úteni a főváros közlekedé­sei. Ehhez talán hozzájárult az is, hogy napi 8 órán át autó- buszgyártók. de a nap többi ’részében utasok vagyunk, akik minél kulturáltabb körülmé­nyek között szeretnénk eljutni ú.unk céljához. S ne fel ed- kezzii 'k meg a szocialista bri­gádokról sem, melyek a 100 éves Budapestért munka verseny ben tották ezt a nemes indított végrehaj­feladatot. ÜNNEP! MEGEMLÉKEZÉS Nagyszabású ünnepséget rendezett a kerületi pártbi- zottság a kerületi tanáccsal és a tömcgszervezetekkel közö­sen december 18-án. A szovjet állam megalakulásának 50. év­fordulójára emlékeztek. Az ünnepi beszédet Dóra János, az MSZMP XVI. kerületi bi­zottságának első titkára mondta. GÉPPEL . MOZGATJÁK Átadták a 3-as gyáregységi átadóüzem kapumoz.gató be­rendezéseit. December 23-ra elkész.ült az északi oldal. 23- án pedig a déli kapuk is gombnyomásra mozogtak. Ezt követően egy hónapos kísér­leti üzemeltetést tártának. Ez azt jelenti, hogy január 31- ig a létesítményi műhely dol­gozói figyelemmel kísérik a berendezés működését, s az esetleges hibákat azonnal ki- .iavítiák. Ezzel megoldódott az átadóik régi fűtési gondja. Az idén már nem kelj annyit fa- gyoskodniok a szerelőknek. pest. Rubel bevételünk to­ronymagas az eddigi évekhez képest, de majdnem ugyan­ezt mondhatjuk a dollárbe­vételről is. A gépiparban a dollárbevétellel ötödik-hato­dik helyen vagyunk. Az 5.6 százalékos tervezett bérszín­vonal-emelkedéssel szemben 6 vagy 6,1 százalékos a tény. A gazdasági igazgató adatai még előzetes számokon ala­pulnak, csekély mértékben még módosulhatnak. Áll ez a nyereségszámítására is. Min­denesetre a vállalat a nyere­ségtervét is teljesítette és ez kedvező az év végi nyereség- részesedés szempontjából is. A végrehajtó bizottság meg­vitatta az előterjesztett anya­got. majd Pósa György párt­titkár összefoglalta az elhang­zottakat. Többek között azt értékelte, hogy az 1973-as ter­vet már elkészítették, s így kellő időben megtárgyalhat­ják azt. A jövő évi feladatok nem hivalkodóak, és az elő­terjesztett anyag alkamas ar­ra, hogy felhívja a figyelmet mindarra, amit még meg kell oldani. Világosan látszik, hogy a vállalat a jövedelempoliti­kájában érvényesíteni kívánja a KB határozatát. Foglalkozott Pósa György párttitkár a tervezés metodi­kájával, kategóriái bérezéssel, a munkaerő-gazdálkodással, a minőségre való ösztönzéssel. A végrehajtó bizottság az elmúlt év eredményeit kedve­zően értékelte. Elismerte azt a nagy erőfeszítést, amelyet a vállalat dolgozói tettek ezért. Az eredmények mellett azon­ban azonnal kritikusan föl­hívta a figyelmet olyan té­nyezőkre, amelyeket a követ­kező évben meg kell oldani, így például tovább kell csök­kenteni a túlórák számát, rendezni kell a produktív és improduktív létszám arányát, tovább kell törekedni a bére­zési rendszer javítására, na­gyobb szervezettségre, fegyel­mezettebb munkára, gazda­ságosabb termelésre. Közös erővel — az eddi­ginél is nagyobb egységgel — minden bizonnyal az 1973-as évet is eredményesen zárhat­ja vállalatunk. Sikeres évet záriunk — 619 autóbusszal több — korszerű székgyárfás — előkészífeff 0 széria 1972 az Ikarus életében si­keres esztendő volt. Azok az eredmények, amelyeket eb­ben az évben elértünk, a vál­lalat egészének eredményei: az Ikarus dolgozóinak zöme igyekezett jó teljesítményt nyújtani terveink megvaló­sítása érdekében. A közösség produktivitását a párt, a szakszervezet, a KISZ és a többi társadalmi szerv mozgósító, szervező te­vékenysége meghatározóan elősegítette. Jó politikai mun­kájuk nélkül gazdasági fel­adataink teljesítése elképzel­hetetlen lett volna. Köszönjük A 1972. évben elért ered­ményekért vállalatunk min­den dolgozójának, a párt- és társadalmi szervek aktivis­táinak elismerésemet fejezem ki és az Ikarus közösségének nevében megköszönöm a XVI. kerületi pártbizottság, a Kohó- és Gépipari Miniszté­rium, valamint az autóbusz- gyártásba bedolgozó partner­vállalatok vezetőinek és dol­gozóinak egész éves segítő­kész munkáját. Az 1972.. év munkájáról még nem adhatok részletes elemzést — hiszen erre csak a zárómérleg elkészülte után kerülhet sor — de az alábbi felsorolás bizonyítja a beve­zetőben mondottakat: — Több autóbuszt gyártot­tunk. mint a múlt évben: tervünk szerint a 6800 dara­bos mennyiség 440 darabbal haladta volna meg az 1971- ben gyártott járművek -szá­mát. ténylegesen a budapes­ti széria 176 darabbal, Szé­kesfehérváron 32 darabbal több. mint az 1972. évi terv, az egyedi gyáregységünk el­készítette a módosított prog­ramban előírt mennyiséget. Vállalatunk tehát az 1972. év során 6975 autóbuszt adott át a vevőknek, és ezzel 175 da­rabbal meghaladjuk a terve­ket. illetve 615 darabbal több l készül el, mint 1971-ben. Exportunkat a termelésnö­vekedését meghaladó mérték­ben fokoztuk, de különösen sikeres volt a szovjet export fejlesztése és külföldi vevő­ink minden megrendelésnek eleget tettünk. A belföldi piac igényeit teljes egészében kielégítet­tük, különösen sikeres volt a „100 éves Budapesf’-ért mozgalomban az Ikarus — Csepel Autógyár — BKV kö­zös felajánlásának teljesítése, Székesfehérvárott a város millenniumi ünnepségére in­dított munkaverseny, amely­nek eredményeként jelentő­Fényező Itt tanulta a szakmáját, a fényezési Máj Csaba, és itt is ma­radt. 1962-ben szabadult, azóla üzemének egyik legmegbíz­hatóbb, legszorgalmasabb szakmunkásává vált. Általában a nagy fizikai erőt kívánó vizes csiszolást végzi — mindig lel­kiismeretesen. sen hozzájárultunk a hazai tömegkő-'* színvonalá­nak javításához. Új család Pótalkatrész-tervünket glo­bálisan és specifikusan telje­sítettük. Puszta várni gyáregységünk­ben eredményesen zártuk le a fejlesztési munkák első je­lentős szakaszát, december 14-én igen magas technoló­giai színvonalon beindítottuk a székgyártást, amely már 1973-ban biztosítani tudja a városi autóbuszokhoz szüksé­ges üléseket. 1972 további sikerének könyvelhető el, hogy vevő­ink elismerően nyilatkoznak a 200-as családba tartozó autóbuszok műszaki pa~amé- tereiröl, esztétikai megjelené­si formáiéról. Az 1972. évi Budaoesti Nemzetközi Vásá­ron bemutatott VÖV autó­busz megkapta a Fővárosi Tanács nagydíját, A műszaki előkészítő szer­vek és a termelésirányító apparátus jó munkáját dicsé­ri. hogy sikeresen hajtottuk végre a ..0"-széria gyártás igen fontos feladatát. Buda­pesten a 260-as kiválóan volt előkészítve. székesfehérvári gyárunkban is elértük a kí­vánt célt a 255'—266 típusok­ból készített ..0 '-szériával, amelynek alapján december­ben már megindulhatott a 255-ös sorozatgyártása is. Az igen feszített 1972. évi terv teljesítése érdekében az intézkedések egész sorát kel­lett végrehajtani, ezek az. in­tézkedések egy része sikere­sen realizálódott, másik része nem hozta meg a kívánt eredményt. Sikeresnek minő- sítendök a következők: — Ebben az évben kísér­leti jelleggel bevezettük az új belső tervezési rendszert; az eddigi tapasztalatok azt bizonyítják, hogy az úgyne­vezett tervcímzettek igyekez­tek az egységüknél meglevő tartalékokat feltárni, s ezzel okosan gazdálkodni. A kö­vetkező időszakban javítani kell a gazdálkodás’ módsze­rein. fokozottabban kell rá­irányítani tevékenységünket a termelési költségek csök­kentésére. Együttműködés Az év során javult az anyagellátási, kooperációs és a műszaki előkészítő szervek munkája, amelynek eredmé­nyeként a termelés ütemessé­gének egyik alapvető felté­tele megteremtődött. Jelentős eredményt reali­záltunk az év során beveze­tett termelésirányítói ahvagi ösztönzési rendszerrel. 1973- ban ezt a módszert tovább kell finomítani és következe­tes alkalmazásával az egész, vállalatnál el kell érni az. ütemes termelést. Javult az együttműködés a vállalat budapesti, székesfe­hérvári és pusztavámi egy­ségeinek dolgozói és vezetői között. Nem sikerült előrehaladást elérni kellő mértékben a gyártás minőségének javítá­sában. a bizonylati fegyelem fokozásában. a termelési költségek csökkentésében., a vállalat szervezettségi szín­vonalának megkívánt mér­tékű emelésében. A kedvező és kedvezőtlen hatású intézkedések mérlege 1972. évben feltétlenül pozi­tív. amelynek eredményeként do’gozőink jövedelme körül­belül 6 százalékkal növeke­dett. és várhatóan az év végi nyereségrészesedésünk jelen­tősen meghaladja a tavalyi szintet. tását tervezzük, de intéz eé déseinket úgy kell végrehaj­tani. hogy ezt a mennyiséget jelentős mértékben túltelje­sítsük. A gyártási feladat Buda­pesten az 556, 180. 250 és a 260-as típusokra épül, ame­lyeket nagy sorozatban fo­gunk gyártani, míg 280-as- ból .,0'’-szériát kell készí ■- nünk. Székesfehérvárott a 255 s és a 66-os típusú autóbusz c képezik a termelés gerincé;. Az autóbuszgyártás da-ab- szám szerinti felfutása kő -l 6 százalékos, különösen fe­szített Székesfehérvári gyá­runk 1973. évi térve. A te - mékösszetétel a 200-as tío i- sok felé tolódik a\ (a terr"e- -lési feladat közel 60 száz«' - kai. amelynek gyártása s rán fokozott gonddal k°:I eljárnunk, hiszen ezen jár­művek jó minőségben törté­nő elkészülése esetén tudjuk csak piacunkat megtartani, és az Ikarus jövőjét megala­pozni. A termelés növekedésének nagy része továbbra is ex­portcélokat szolgál, az. autó. busztermelés 87—88 százalé­ka kerül exportra — zömé­ben a szocialista országokba. Továbbra is a Szovietunió "s az NDK a legiélentősebb ke­reskedelmi partnerünk. Az autóbusztermeljel,,n- tős növekedése mellett m~; keú valósítanunk a negyed"; ötéves tervi beruházás idő­arányos részét Budanestpo, Székesfehérvárott és Puszta- vámon egyaránt. A fejlesztési feladatok ir" o következetes végrehajtása a vállalat minden dolgozójának alapvető érdeke, hiszen csak akkor tekinthetjük megala­pozottnak az 1974. évi. illet­ve a negyedik ötéves terv hátralevő éveinek tervét, ha az Ikarus egész kollektívája, de különösen a műszakiak erejük legjavát nyújtva mun­kálkodnak a oroblámák meg­oldásán. a feladatok végre­hajtásán: Realizálnunk kel! az ön- költségcsökkentési, szervezé­si intézkedéseinket, hogy ez­által vállalatunk működését egyre inkább rentábilissá tegyük. Látható, hogy 1973-ban az Ikarus minden dolgozójának nem kevés munka jut. Feltételek Terveink Feladatainkat csak akkor tudjuk maradéktalanul telje­síteni, ha — a vezetés minden szinten egységes lesz.. — vezetőink példát mutat­nak magatartásból, szocia­lista erkölcsből, csak így lesz alaojuk megkövetelni azokat a feladatokat, amelyek 1973. évi terveink végrehajtásához szükségesek, — a vállalat gazdasági veze­tése minden szinten fokozot­tabban támaszkodik a dolgo­zók kollektívájára, a párt. a szakszervezet és a KISZ ak­tivistáira. Biztos vagyok abban, hogy ha az itt felsorolt, korántsem teljes körű feladatokat meg­valósítjuk, akkor az 1973. évi tervünket teljesíteni fogjuk. Végezetül megköszönöm vállalatunk minden dolgozó­jának az 1972. évben végzett munkáját, a pártszervezet, a szakszervezet és a KISZ- szervezet eredményes támo­gatását. Sok sikert, erőt. egészsé­get kívánok minden dolgo­zónknak. egyéni életében ég további munkájában aránt. 1973-ban az Tkaru« felada­tai tovább fokozódnak. Az év során 7200 autóbusz gyár­Toldt Jő* vezérigazgató «

Next

/
Thumbnails
Contents