Ikarus, 1975 (23. évfolyam, 1-26. szám)

1975-01-03 / 1. szám

Megérkeztek a vendégek Abu-Bakr Ali el-Serif líbiai gazdaságügyi miniszter, aki a magyar—líbiai gazdasági együtt­működési vegyes bizottság tárgyalásaira érkezett hazánkba, december 12-én, a székesfehér­vári gyárba látogatott. A miniszter kíséretében volt dr. Heiczman János kohó- és gépipari miniszter-helyettes. A vendégeket a vállalat és a gyár vezetői fogadták, majd a központi épületben tárgyalásra került sor. Ezután a vendégek üzemlátogatáson vettek részt. A kegyelet koszorúi A XVI. kerület felszabadu­lásának 30. évfordulójára em­lékem az MSZBT üzemi tag­csoportja a kegyelet koszorúit helyezte el az Ikarus Műve­lődési Központ falába épített szovjet hősi emléktábla alatt. Az ünnepi megemlékezésen részt vettek a kerületi tanács, a Hazafias Népfront és a gyár dolgozóinak képviselői is. A vállalati létszám: 10367 A vállalati dolgozók lét­száma november végén a kö­vetkezők szerint alakult: munkások — Budapesten 3435, Fehérváron 2806, Pusz- tavámon 875, összesen 72ÜC, alkalmazottak — Budapesten 1837, Fehérváron 1072, Pusz­tavámon 192, összesen 3161. Az összesített létszám a fenti sorrendben a következő- 5332, 3968, 1067 és 10 367. Beszámolt a nőbizottság A nőbizottság vezetője, Nagy Károly né vszb nőfele­lős számolt be a bizottság munkájáról a vszb december 20-i ülésén. Ezt követően a vszt és vszb 1975. első félévi munkatervét vitatták meg, végül bejelentésekkel zárult az év utolsó szakszervezeti ülése. JUTALMAK AZ IKARUS KAROSSZÉRIA ÉS JÁRMŰGYÁR DOLGOZÓINAK LAPJA „ Vállaljuk, hogy energiát takarítunk meg!“ A 3-as gyáregység párt, szakszervezet és KISZ-bizottsága, valamint a gyáregység gazdasági vezetése együttműködve az üzemfenntartás vezetésével energia és anyagtakarékossági felajánlást tett a párt XI. kongresszusa tiszteletére. „A felajánlást és vállalást abból a felis­merésből kiindulva tesszük meg, hogy nap­jainkban az energia takarékosság alapvető fontosságú népgazdasági feladat és az ilyen jellegű felajánlások egyeznek a párt 1974. december 5-i határozataival, valamint a kongresszusi irányelvekben foglaltakkal. A vállalás teljesítésénél támaszkodunk a gyáregység és az üzemfenntartás szocialista brigádjaira és ezeken keresztül a dolgozók egész közösségére. A vállalás alapja elsősorban a gáz és elektromos energiával való takarékosság. Ennek keretében az elektromos energiánál 3 százalékos, a gáz felhasználásánál 3,5 szá­zalékos megtakarítást irányzunk elő. Ezen túlmenően a rezsianyagként felhasznált kü­lönféle olajszármazékoknál, melyeknek évi limitált mennyisége körülbelül 15 000 kg, 10 százalékos megtakarítást kívánunk elér­ni. Az átadóüzemben felhasznált kenőola­jaknál gondos kezeléssel, fokozottabb ellen­őrzéssel utókalkuláció alapján (bázis 1974.) 5 százalékot kívánunk megtakarítani. A kitűzött cél eléréséért hagyományos takarékossági intézkedéseket műszaki in­tézkedésekkel párosítva alkalmazunk. Az előbbit társadalmi szinten szervezzük és hajtjuk végre, az utóbbira műszaki intéz­kedési tervet készítünk. A megtakarításokat a vállalt értékben úgy kívánjuk teljesíteni, hogy eközben az ez évben belépett új munkahelyeket is el­látjuk energiával és a termelésünket egy­idejűleg emeljük. Felajánlásunkhoz csatlakozásra hívjuk fel a törzsgyárat, a székesfehérvári gyárat és a pusztavámi gyáregységet. Az Ikarus gyár összes szocialista brigádjait.” A Hszt-Q levegőéri­Mit tud a hibrid? Az év végén 58 ezer forint­tal jutalmazták a budapesti szakszervezeti aktivistákat. 39 400 forintot az üszb-k osz­tottak ki a szakszervezeti - ozgalomban iegtöbbet tevé- . nykedő dolgozók között. A többit a vszb használta fel jutalmazásra. XXIII. évfolyam 1. szám január 3. kor is, mikor saját kezükkel, sok órás társadalmi mun­kával alakították ki üzemük jelen­legi képét. E cél érdekében falat bontottak és úja­kat emeltek, sze­reltek és gépeket telepítettek át. /V em véletlen 1 ' hát, hogy Juhász István jó lélekkel ajánlotta föl egyik kedven­cét: tudta, jó he­lye lesz, egy egész üzem válik gazdá­jává. Így történt, hogy a meghökkentő formájával egzo­tikus hangulatot keltő kaktusz sár­ga virágai egy üzem közösségi jelképévé is vál­tak. Lakatos Tamás Milyen is lesz az előttünk álló évtizedek autóbusza? Erre a kérdésre több ter­vezőasztalon napról napra születnek új válaszok. De egy követelménynek a sok­irányú elképzelések mind­egyike eleget kíván tenni: óvjuk a levegő tisztaságát! A légkör szennyezettségé­nek csökkentése érdekében dolgoznak az úgynevezett hibrid autóbusz megvalósí­tásán is. Ennek lényege: a jelenlegi 192 lóerős Diesel­motorok helyett 100—120 LE teljesítményű motort építe­nének be, melyet egy opti­mális, állandó fordulaton, állandó teljesítménnyel üze­meltetnének, a busztól kí­vánt teljesítménytől függet­lenül. Ez több előnyt jelent. A legfontosabb, hogy pon­tos beszabályozás esetén minimálisan szennyezi a le­vegőt. A hibrid jelleget az adja, hogy ez az „alapmotor” egy vele összehangolt, tehát ugyancsak egyenletes telje­sítményű generátort hajt. A generátor által termelt áram, automatikus vezérlés­sel vagy a hátsó tengelyt hajtó elektromotorhoz vagy az akkumulátorhoz jut el. Ha a villanymotortól az út­viszonyok vagy a vezetési helyzet nagyobb teljesít­ményt kíván, akkor sem változik a Diesel-motor és a generátor fordulatszáma, mert a többlet elektromos­ságot az akku tartalékárama szolgáltatja. A hibrid busszal folyta­tott kísérletek a K.GM 1971- es célprogramja a'apján In­dultak meg. Az Ikarus két 260-as au­tóbuszt adott át a kísérletek céljaira. Az egyik melyben a generátortól nem csak az akkumulátorhoz jut egyen­áram, de a motort is egyen­áramra tervezik, már befe­jezés előtt áll. Már dolgoznak a másik változaton is, melyet váltó­áram hajtana, itt tehát az akkumulátorról jövő elekt­romosságot vissza kell ala­kítani váltakozó fázisúra. a valaki be­lépve az üzemfenntartás 3- s gyáregységi üzemébe körbepil­lant, egy hatal­mas, a trópusi ég­hajlat mostohán meleg légkörét idéző kaktuszon akad meg a szeme. Hogyan kerül a délszaki növények e pompás példá­nya az üzembe? Juhász István idős, lakatos szakmun­kás ajánlotta föl féltett kincsét a közösségnek. S bár az ajándék, szerény becslések szerint is több ezer forintot ér, erkölcsi értéke fölbecsülhetetlen. Az üzem dolgozói azonnal pártfogá­sukba vették a „jövevényt". Ké­A kaktusz sárga virágai nyelmes ládát ka­pott és vaskos karjai tartására rácsot készítettek. A kaktusz szem­mel láthatóan jól érzi magát új ott­honában. Ennek bizonyítására számtalan sárga virággal teszi ba­rátságosabbá a munkahelyi kör­nyezetet. S a kör­nyezettel együtt melegebbé vará­zsolja a munka­helyi légkört is. Bár munkahelyük közösségének ere­jéről az itt dolgo­zók tanúbizonysá­got tettek már ak­JCihznnönt na l amennyi I d ál(jözó a kan k Az 1974. év lezárásakor első szavam a köszönet. Kö­szönöm vállalatunk valamennyi dolgozójának, munká­sának — mérnökének, ügyviteli dolgozójának, közgaz­dászának, vezetőknek, beosztottaknak, egyszóval mind­nyájuknak azt az odaadó, áldozatkész munkát, amivel 1974-ben vállalatunk eredményes munkáját elősegítet­ték, illetve biztosították. VÁLLALATI összefogással sikerült elérnünk, hogy a párt XI. kongresszusának és fölszabadulásunk 30. évfor­dulójának tiszteletére indított munkaverseny-vállalá- sunkat túlteljesítve több mint 9000 autóbuszt gyártot­tunk, körülbelül 800 darabbal többet a terveinkben meghatározottnál. Az elkövetkezendő hetek a számvetés időszaka lesz, amikoris mindenre kiterjedően felmérjük, hogy az 1974 évi műszaki, gazdasági, termelési, stb. terveinket, fel­adatainkat hogyan teljesítettük. Megállapítjuk, hogy mennyire váltak valóra azok a célok, amelyeket a vál­lalatvezetés a párt és a szakszervezettel, valamint a KISZ-szervezettel egyetértésben határozott meg. Több adat ma már ismert, s ezek azt mutatják, hogy az 1974. évet eredményesen, az 1973 évinél kedvezőbben zár­tuk. Mint az előzőekben említettem több mint 9000 I autóbuszt gyártottunk, ami körülbelül 1210 darabbal haladja meg az 1973-ban gyártott mennyiséget. A vál­lalat nyereség tervét lényegesen túlteljesítette. Techno­lógiai fejlesztési terveinket rendre teljesítettük. Határ­időre elkészültek a székesfehérvári, a pusztavámi és a budapesti gyárak beruházásai. Kiemelkedő gyártmány­fejlesztési tervet valósított meg a székesfehérvári gyár az Ikarus 211-es típusú autóbusz prototípusának, majd a nullszériájának legyártásával. Kedvező gazdasági eredményeink hatására dolgozóink jövedelme a terve­zettnél jobban emelkedett, nagyobb összeget tudtunk fordítani szociális, kulturális célokra. Bizonyára mindnyájan emlékeznek arra, hogy az 1974 évi feladataink közül kiemelt jelentőséget tulajdonítot­tunk a minőség javításának, illetve stabilitásának, to­vábbá az ütemes termelés megvalósítását is célul tűz­tük ki. Az autóbuszok minőségének javításában szá­mottevő eredményeket értünk el. A termelés ütemessé­ge különösen a székesfehérvári gyárunkban jelentősen javult, s ez kedvezően befolyásolta vállalatunk pénz­ügyi helyzetét. Előző évhez viszonyítva jelentősen nö­veltük tőkés exportunkat, eleget téve kormányzati szer- i veink ilyen vonatkozású elvárásának. Előzetes terme- lési, gazdasági, stb. adatok birtokában elmondhatom, hogy összességében vállalatunk az 1974. évet eredmé­nyesen, a népgazdasági igényeknek megfelelően a ter­vet túlteljesítve zárta le. AZ 1975 ÉVI fő feladatainkról is szeretnék szólni, mert ez az év vállalatunk életében kiemelkedő jelentő­Í ségű. Fakad ez egyrészt abból, hogy a negyedik ötéves terv utolsó éve, ami egyben azt is jelenti, hogy az ötö­dik ötéves tervidőszak előkészítő, megalapozó éve, más­részt 1975-ben az Ikarus beruházási programjának egy nagy szakasza gyakorlatilag lezárul. Ezen fejlesztési program eredményeképpen 1975 éves tervünkben több mint 10 000 autóbusz gyártása szerepel. Ennek telje­sítése, illetve túlteljesítése az egyik vállalati fő cél, ami­hez természetesen hozzájárul az is, hogy a vállalat va­lamennyi gyáregységében, üzemében meg kell valósí­tani a napi ütemes termelést, ami a gazdaságos terme­lés, a vállalat pénzügyi stabilitásának egyik alapja. A másik fő célunk a technológiai fegyelem megszi­gorítása; az előírt technológiák legpontosabb betartása, ami további alapot ad minőségemelésre vonatkozó el­várásaink teljesítésére. Ezen a téren 1975-ben további erőfeszítéseket és jelentős előrelépést kell tennünk, mert ez vállalatunk piac-stabilitásának erősítését, új piacok megszerzésének alapját képezi. Kiemelten kell foglal­koznunk 1975-ben az anyagtakarékosság lehetőségeinek feltárásával és megoldásával, továbbá a munka és üzemszervezés javításának kérdéseivel, annak érdeké­ben, hogy gyártmányaink önköltsége ezen keresztül is tovább csökkenjen. Az elkövetkezendő hetekben a vállalati célok — ter­vek, feladatok összegzésre kerülnek, amit részletesen ismertetni fogunk. Kérem vállalatunk valamennyi dol­gozóját, hogy a tervek ismertetése során éljenek demok­ratikus jogaikkal, s tegyék meg észrevételeiket, javas- i lataikat a vállalati tervekkel kapcsolatban annak érde­kében, hogy a célokat minél gazdaságosabban, zavar- talanabbul, nyugodtabb légkörben tudjuk valóra vál­tani. Napi feladataink végzése során az a cél lebegjen mindannyiunk előtt, hogy vállalatunk az 1974. és 1975. évi munkája eredményéképpen elnyerhesse azt a ván­dorzászlót, amit az MSZMP XI. kongresszusának és föl­szabadulásunk 30. évfordulójának tiszteletére indított munkaversenyben legeredményesebben dolgozó vállala­tok számára írt ki a párt Központi Bizottsága, a SZOT és a Minisztertanács. VÉGEZETÜL engedjék meg kedves munkatársaim, hogy még egyszer köszönetét mondjak valamennyi dol­gozónknak az 1974. évi odaadó munkájáért, s egyben eredményekben, sikerekben gazdag, boldog és békés új évet kívánjak Önöknek és egész családjuknak. Toldi József vezérigazgató I ■ ■ ■ ......................

Next

/
Thumbnails
Contents