Ikarus, 1978 (26. évfolyam, 1-26. szám)

1978-01-13 / 1. szám

J^'ózíóti'ótn munkájukat, kítam safyltsítyük&t ■¥ * Az ötéves terv második évének végén, amikor minden eszten­dőben a már hagyományos értékelések időszakát éljük, úgy érzem, vállalatunk ismét fejlődött és továbblépett előre, mind a gazdasági, mind pedig a gazdaságpolitikai munka tekintetében. SIKEREINKET annak köszönhetjük, hogy a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulójára és a vasas centenáriumá­ra tett közös vállalásaink a vártnál nagyobb eredményeket hoztak. A gazdasági munkában elért sikereink mellett előbbre léptünk az üzemi demokrácia meghonosításában is. A párt- és társadalmi szervek kezdeményezésére az év utolsó hónapjaiban a legkülönbö­zőbb szinteken találkozhattak dolgozóink a vállalat vezetőivel, s kaptak közvetlen információt az éves várható teljesítések helyze­téről. Ennek eredményeként az idén első ízben bizalmi szintig eljutva véleményt kaphattunk végzett munkánkról és arról, hogy az üzemi területen milyen visszhangja van a vállalatvezetés elkép­zeléseinek. Az előbb említettek miatt — azért, hogy az ismétlést elkerül­jem csak főbb vonalaiban térnék ki az év értékelésére. Mikor e sorok íródnak, nem rendelkezünk még mérlegadatokkal, ezért tájékoztatóm előzetes jellegű. A jelenleg rendelkezésünkre álló adatok alapján több mint 12 000 autóbuszt termeltünk és értéke­sítettünk. A VÁLLALAT teljes termelési értéke pedig 13 milliárd forint felett lesz, ami eddig a legmagasabb érték a vállalat történetében. Szocialista árbevételünk a bázishoz képest 1,1 százalékos növeke­dést mutat. Külön kiemelendő, hogy a Szovjetunió részére kontingensen felül 730 autóbuszt szállítottunk ez évben, ami tulajdonképpen a szocialista árbevételi terv jelentős túlteljesítését eredményezi. A sok gond között ugyancsak jelentős eredménynek tartjuk, hogy tőkés értékesítési tervünket várhatóan túlteljesítettük, körülbelül 20 millió dollár árbevétellel számolunk, ami a tavalyi értéknek közel megkétszerezését jelenti. A belföldi szállítási kötelezettségeinket teljesítettük. A munkaügyi mutatóink közül a termelékenységi mutatónk is kedvező; mintegy 4,6 százalékos növekedést értünk el. Létszámhelyzetünk is kedvezően alakult, különösen összetétel tekintetében, hiszén az ezer fizikaira jutó nem fizikai létszám- arány tovább javult, mintegy öt fővel. Dolgozóink és a vállalat egésze szempontjából nagyon jelentős, hogy a bérszínvonal fejlődése meghaladta a tervezett szintet és a növekedési mértéke 1976-hoz képest elérte a 6,8 százalékot. Vállalatunk nyereségelőirányzatát is teljesíteni fogja, amely egyben biztosíték az ebből fedezésre kerülő 1978 évi kifize­téseinkre. Az 1977-es év legjelentősebb beruházási célja a közúti jármű- gyártás fejlesztése, a II. kiemelt beruházási program befejezése volt. E program legfontosabb létesítménye az új autóbusz-fényező üzem elkészült, és 1977 végére teljes üzemmel működött. Gyártmány- és gyártásfejlesztés területén is előbbre léptünk. Teszteltettük a 282-es és két melegégövi típusunkat, bemutattuk a 286-os USA szabványok szerint készült csuklós városi autó­buszt. Gyártás alatt vannak a 254-es, a 290-es reptéri és az ABC busz mintapéldányai. Újabb, korszerű gépek beszerzésével, az anyagmozgatást segítő berendezések beállításával tovább javult a meglévő termelési kapacitások kihasználtsága is. A vállalat szervezési és intézkedési programjának megvalósítása következtében újabb területek kapcsolódtak be a számítógépes rendszer körébe. ANÉLKÜL, HOGY eredményeink értékét kisebbíteném, néhány még meg nem oldott, de 1978 év folyamán feltétlen megoldásra váró hiányosságra szükséges rávilágítani. 1977-ben a termelés ütemessége az elmúlt évekhez képest romlott. A részletes okokról több szinten tájékoztattuk dolgo­zóinkat, ezek a gondok nem újkeletüek. Mégis figyelmeztetnek arra, hogy a növekvő darabszám mellett az elmúlt évihez hasonló hullámzás a készáru kibocsátásban 1978-ban nem engedhető meg. Az elmúlt évinél kedvezőtlenebb képet mutat a fajlagos túlóra felhasználásunk, mely a tervezett 2 százalékkal szemben 2,5 százalékra alakult. Oka elsősorban a tőkés megrendelések rövid szállítás»*határidőre történő teljesítése miatti többszöri program- módosítás. összegezve az elmondottakat megállapíthatjuk, hogy vállala­tunk lényegében valamennyi tervcélját teljesítette. Eleget tett a vállalt költségvetési befizetési kötelezettségeinek is. Eredménye­sek voltak gyártmányaink minőségének továbbjavítására tett intézkedéseink is. Meggyőződésem, hogy a technológiai utasítások szigorú tartásával, a munkafegyelem erősítésével még további eredmények érhetők el. AZ 1978-AS ÉV FELADATAIRÓL munkásgyülésen tájékoz­tattuk Önöket. A termeléssel kapcsolatos feladatok mellett ott is ugyanazt keli hangsúlyoznunk ami már minden szinten közismert: eddig kivívott helyünket a világban és a magyar népgazdaságban csak úgy tudjuk megtartani, ha komolyan vesszük azokat a vállalásokat, amelyeket a szocialista brigád­mozgalom, a „DH" munkarendszer vagy a vállalati cselekvési programban magunk elé tűztünk. Arra kérem Önöket, legyenek segítőink 1978-ban egy, a korábbinál sokkal szervezettebb, magasabb színvonalú, példás együttműködésben. Megköszönve eddigi munkájukat, kívánok mindannyiuknak eredményekben, sikerekben gazdag, boldog, békés új esztendőt. Toldi József vezérigazgató DR. NOVAK BÉLA VEZÉRIGAZGATÓ CSEPEL AUTÓGYÁR Kedves Novák Elvtárs! Vállalatunk 1978. január 2-án munkásgyűlést tartott, ahol az 1978-as tervfeladatok ismertetése után csatlakozott a Láng Gépgyár fölhívásához, mely az 1977 évben kibontakozott szocialista munkaverseny tovább folytatását kezdeményezte. Az 1978-as gazdasági év sikeres teljesítése továbbra is meg­kívánja a munkásközösségek cselekvőkészségét, kommunista összefogását. Ezt az igényt a szocialista brigádjaink is hangoztat­ták a nagygyűlésen. Az ötödik ötéves tervben foglalt feladataink, valamint az ez évi kötelezettségeink teljesítése érdekében vállalatunk fölhívással fordul a Csepel Autógyár dolgozóihoz, szocialista brigádjaihoz, hogy a részünkre készülő alvázakat jó minőségben és a kért ütemezés szerint biztosítsák. Ez vállalataink közös érdeke, amely népgazdasági feladataink hatékony megvalósítását segíti elő. Kérjük a vezérigazgató elvtársat, hogy dolgozóink felhívását a Csepel Autógyár politikai, gazdasági és társadalmi vezetésével, valamint a gyár közösségével ismertetni szíveskedjék. Ezúton is kívánunk önnek, valamint a Csepel Autógyár vala­mennyi dolgozójának eredményekben és sikerekben gazdag esztendőt. Elvtársi üdvözlettel TOLDI JÓZSEF KOVÁCS GYÖRGY vezérigazgató KOVÁCS GYÖRGY vszt-titkár PB-titkár IMRE MIKLÓS KISZ-biz. titkár i i ■t ~ Sm -P..Ixe£M£:í Si /|J fiilpl wN&svm Toldi József vezérigazgató tájékoztatja a munkásgyűlés résztvevőit Iraknak szállítunk Ötmillió dolláros szerződést írtak alá tavaly decemberben Irak­ban. A szerződés szerint a 130 midi SKD kocsin felül 500 jármű­vet biztosan gyártunk Fehérváron. Ezen kívül, remélhető, hogy még 200-220 autóbuszt szállíthatunk majd Irakba CBU kivitelben, vagy teljes készen. Az SKD kocsikból 150-et az eddigiektől eltérően készítenek el: a három ajtó helyett csak kettőt szerelnek, az ülések számát 28-ról 42-re növe­lik. Az autóbuszok, valamint az alkatrészek és főegységek szállítá­sát az év elején megkezdik. A MEGTAKARÍTÁS: 43 MILLIÓ, AZ ÚJÍTÁSI DÍJ: 2,7 MILLIÓ AZ IKARUS KAROSSZÉRIA ÉS JÁRMŰGYÁR DOLGOZÓINAK LAPJA JOBBAN GAZDASÁGOSABBAN! Nyolcszázzal Az 1977. évet, amelyet az októ­beri forradalom születésének 60. és a vasasszakszervezet 100. évfor­dulója jegyében ünnepeltünk, újítási mozgalmunk kiemelkedő eredményekkel zárta. Az előző évhez képest növekedett vállalati szinten a benyújtott javaslatok száma: 1149-ről 1169-re. Ez újítóink alkotó kedvének bizonyí­téka. Jelentősen emelkedett az elfoga­dott és bevezetett újítások száma is, mégpedig: 423-ról 537-re, illetve 417-ről 490-re. Bizonyítot­ták ezzel, hogy a javaslatok a korábbiaknál tartalmasabbak, és a gazdasági vezetés is jobban szor­galmazza bevezetésüket. Újításaink 1977 évi gazdasági eredménye 1976 évhez képest 6 millió forinttal, 37-ről 43 millió forintra emelkedett. A megnövekedett gazdasági eredmények alapján növekedett az újítási díjak összege. Az újítóinknak 1977-ben kifizettek 2,7 millió forintot, az 1976 évi 2,2 millióval szemben. több busz CSATLAKOZTUNK A LÁNG GÉPGYÁR FÖLHÍVÁSÁHOZ Vállalatunk életében első ízben kezdődött munkásgyüléssel az év a törzsgyárban, Székesfehérváron, Pusztavámon és Szegeden egyaránt. A székesfehérvári munkásgyülésen Budai Ferenc, a gyári pártbizottság titkára köszöntötte a gyűlés résztvevőit és az elnökséget. Az ünnepi beszédet Toldi József, vállalatunk vezérigazgatója tartotta. Pusztavámon Bállá Károly gyárigazgató üdvözlő szavai után Karászy György vezérigazgató-helyettes szólt az 1977-es és az új esztendő munkáiról, föladatairól. Szegedi gyárunkban Nagy Gábor, a vállalat gazdasági igazgatója értékelte az elmúlt esztendőt és ismertette az előttünk álló év tennivalóit. A törzsgyárban reggel 7 órakor mintegy ötezren gyűltek össze a busz II hatalmas csarnokában. Az új év első munkanapján késve indult a szalag, hogy aztán a tudni hogyan és miért dolgozunk lendü­letével magasabb sebességi foko­Szücs István, az Alkotmány Szocialista Brigád vezetője, a 3-as gyáregység esztergályosa hozzá­szól Fotó: Wéber zatra kapcsoljon. Kovács György­nek, az Ikarus pártbizottság tit­kárának megnyitó szavai után, Toldi József vezérigazgató emel­kedett szólásra. Beszámolt az 1977-es esztendő munkájáról, majd ismertette az 1978-as tervet: A korábbi évekhez hasonlóan, tavaly októberben is elkészült vál­lalatunk 1978-as tervtájékoz­tatója. Ezt a Kohó- és Gépipari Minisztérium néhány kiegészí­téssel, de alapjában jóváhagyta. E szerint 12 600 autóbusz ter­melésével és 12 700 értékesí­tésével számolunk. Ez 4-500-zal több, mint amelyet az ötödik öt­éves terv 1978-ra előírt. (Szocialista piacra mintegy 9 ezret, tőkésre pedig 1200-at illet­ve 1300-at, belföldre pedig 240-et kívánunk szállítani.) Termelési programunkban azonban kétszáz zal több autóbusz szerepel, ugyan­is a tervezettnél nagyobb igények­kel is számolhatunk. Termelésünk már 90 százaléka rendeléssel fe­dezett. Jelentősebb rendeléshiány csak a tőkés relációban okoz gon­dot, de ez is jobb képet mutat a tavalyinál. 22 millió dollár tőkés árbevételre számítunk. Ez 13 szá­zalékkal haladja meg az ideit. Mű­szaki fejlesztéseink főbb céljai: a típusválaszték bővítése; a 200-as család rekonstrukciója; a minőség javítása; a részegységek fejlesztése es az ezekkel összefüggő gyártás­fejlesztések. Főbb beruházásaink: szociális létesítmények, a budapesti autó­busz-tároló, a pusztavámi új csar­nok, valamint a szegedi csarnok és szociális létesítmény építésének folytatása. Lehetővé válik még a székesfehérvári főegységgyártó csarnok tervezése is. A munkaügyi céljaink kialakí­tásakor számításba vettük, hogy (folytatás a 3. oldalon) XXVI. évfolyam 1. szám 1978. január 13 NEMESLAKI TIVADAR KOHÓ- ÉS GÉPIPARI MINISZTER BUDAPEST Tisztelt Miniszter Elvtársi Vállalatunk munkásközössége, a gazdasági-, párt- és társadalmi vezetése az első félév termelési eredményeire, valamint a verseny mozgalomban rejlő lehetőségekre támaszkodva, 1977. július 27-én megtartott munkásgyüléseken vállalta, hogy a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60., valamint a vasasszakszervezet 100 éves évfordulójára további pótfelajánlással csatlakozik az országos szinten kibontakozott munkaverseny- vállalásokhoz. Vállaltuk, hogy az éves pótalkatrész-szállítási kötelezett­ségünket november 7-re legalább 90 százalékra, november 30-ra 100 százalékra teljesítjük. Vállalásunkat határidőre teljesítettük, melyről a MOGURT-tel közösen táviratban értesítettük az AVTOEXPORT elnök- helyettesét, Dimitriev elvtársat. Vállaltuk továbbá, hogy a Szovjetuniónak a hosszú lejáratú államközi megállapodásban rögzített kontingens és beruházási hozzájárulás összértékének, azaz 182 504 000 Rbl összegnek meg­felelő autóbuszt 1977. november 30-ig átadjuk. Vállalásunkat árbevétel vonatkozásában 184 240 110 Rbl-re teljesítettük. Az autóbuszok november 27-re történő leszállítását Pankratov elvtárs, a Szovjetunió autóközlekedési minisztérium műszaki igazgatóság vezetője, dísztáviratban köszönte meg vállalatunk dolgozóinak. A hosszú lejáratú államközi megállapodásban rögzített mennyiségen felül 13 580 000 Rbl összegben jelentkező igények legkésőbb december második dekádjában történő teljesítését vállaltuk. E vállalásunkat a kontingensen felüli szállítással 15 112 099 Rbl összeggel realizáltuk, december 20-i teljesítéssel. Vállalásaink teljesítését a velünk szoros kooperációs kapcsolat­ban álló 15 nagyvállalat munkásainak segítségnyújtása, a gazda­sági, párt, társadalmi és tömegszervezeti vezetésének hatékony és összehangolt tevékenysége tette lehetővé. Úgy érezzük, hogy felajánlásunkkal társadalmi alapot biztosí­tottunk tervfeladataink végrehajtásához, ezen keresztül a népgazdasági tervek határidő előtti teljesítéséhez. Elvtársi üdvözlettel TOLDI JÓZSEF KOVÁCS GYÖRGY vezérigazgató PB-titkár KOVÁCS GYÖRGY IMRE MIKLÓS Vszt-titkár KISZ-biz. titkár

Next

/
Thumbnails
Contents