Ikarus, 1981 (29. évfolyam, 1-26. szám)

1981-01-23 / 1-2. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGY ESÜLJETEK! ■KüAlS AZ IKARUS KAROSSZÉRIA-ES JÁRMŰGYÁR DOLGOZÓINAK LAPJA XXIX. évfolyam, 1-2. izém 1981. január 23. A TERVEZETTNÉL TÖBB A NYERESÉG, MAGASABB A KERESET Kmm kell dolgozni 1 Kibővített pártbizottsági ülést tartott a vállalati pártbizottság január 16-án Budapesten. Jelen voltak a törzsgyári pártszervezet alapszervezeteinek titkárai, a vállalat és a vidéki gyárak gazdasági és társadalmi vezetői. Részt vett az ülésen a XVI. kerületi pártbizottság első titkára. Somogyi József, és az Iparügyi Minisztérium részéről Gáspár Imre A tanácskozáson Kovács György, a vállalati pártbizottság titkára ismertette a pártbizottság jelentését a vállalat 1980 évi várható gazdasági eredményeiről, továbbá az 1981. évi feladatokat, és előterjesztette az 1980 évi vállalati terv végrehajtásának segítésére javasolt pb-állásfoglalást. A vitában tizenheten szólaltak föl. A beterjesztett állásfoglalást egyhangúlag elfogadták. A hagyományokhoz híven/ az idei első munkanapon, 1981. január negyedikén, a általat minden telephelyén megtartották a munkálgyűléseket. A törzsgyári munkás- gyűlésen Toldi József vezérigazgató tartott beszédében először az ötödik ötéves terv­időszakban elért eredményekről, vállala­tunk fejlődéséről számolt be, majd a hato­dik ötéves tervünk általános jellemzőiről szólt. „Beruházásaink döntően a szinten tartási munka ellátására összpontosulnak. A be­ruházások finanszírozására újabb hiteleket vettünk föl, amelyek fölhasználását gondo­san megterveztük, sőt bizonyos mértékben -ealizálni is tudtuk." A vezérigazgató hangsúlyozta a vállalati munkaverseny, az újítómozgalom és szoci­alista brigádok jelentőségét az elért ered­ményekben. A jövő évi föladatok ismerte- énél kiemel te:„A jelenleg fölmérhető le- őségek alapján ma még egy csökkent - . 125 darabos — autóbusz értékesítéssel Omolhatunk, de mindent megteszünk an- r. érdekében, hogy ennél nagyobb ren- '.ésállományt biztosítsunk. A hatodik öt- ves tervbon ez az érték átmeneti vissza­esésként jelentkezik és reálisnak látszik az az előrejelzés, hogy további években mennyiségi szempontból is javulnak a piaci esélyeink." A továbbiakban gazdasági föladatokról esett szó; egyik legfontosabb cél a gazdasá­gosság. Ez viszont csak akkor érhető el, ha ” en°rqiatakarékosság és a termelékenység emelése változatlanul folyamatos marad. — r. — KIOSZTOTTÁK , A VÁLLALATI NIVÓDIJAT „Gazdaság és piacképesség" — ezek a /álmák lassan a könyökünkön jönnek ki, vajon mit tesz maga a vállalat annak érdekében, hogy a fogalmak célozta ötle­tek, újítások, egyszóval mindaz a szellemi -'--gia, ami a célok valóra váltását lehető- szi, megvalósuljanak? szellemi energiák mozgósításának ■ k eszköze a három évvel ezelőtt indí- llalati Nívódíj Pályázat, aminek a sm csekély összeggel csalogatja a i dolgozókat. í idei pályázatot Korb Imre móri ve­gyészmérnök nyerte, a díj odaítéléséről a vállalati fővegyész és a Veszprémi Vegy­ipari Egyetem fizika-kémia tanszék vezető­ié döntött. A húszezer forintos díjat és az ■»mlékplakettet január húszadikán a vezér- azgató adta át. A győztes mellett további elismerést vál- , jtt ki Császár Péter üzemmérnök és Kele­men János, Rapovi Jánosné, Szarka Pál né munkacsoport tanulmánya is. A krónikás itt be is fejezhetné, de a pá- •ázathoz még egy megjegyzés hozzá kí­vánkozik. A vállalat tehát úgy tűnik sokat tesz azért, hogy erkölcsileg, anyagilag ser­kentse az alkotók fantáziáját, a közös *lok érdekében — mégis a pályázati rész­étel a műszakiak részéről nem áll arány­in a vállalati erőfeszítésekkel. Akkor vi- ont valami hiányzik — csak nem az ér- idődét? Kovács György pártbizottsági titkár előbb röviden értékelte az ötödik ötéves terv időszakában végzett munkát. Össze­kapcsolta ezt a népgazdaság elmúlt öt évé­nek jellemzésével, elemzésével. Ezután szólt a vállalat 1980 évi munkájáról: „A vállalati tervben rögzített célokat sikerrel valósítottuk meg, sőt az 1980 évi eredmé­nyek tovább javították az ötödik ötéves terv első négy évében elért mutatókat. El­sősorban ki kell emelni a nem rubel elszá­molású exportunk és importunk egyenle­gének igen kedvező alakulását, amelyet az export igen erőteljes növelése mellett sikerült biztosítanunk." „Vállalatunk az év folyamán rugalmasan alkalmazkodott a gazdálkodás nehezebb föltételeihez." „Javítottuk gyártmányaink összetételét, növeltük termelékenységünket, anyag- és energiatakarékossággal ismét jó eredmé­nyeket értünk el.” „A korábbinál szerényebb mértékben, de a lehetőségünkhöz képest tovább sikerült javítanunk a munkakörülményeket és a szociális ellátást." „Vállalatunk 1980. évi nyeresége a terve­zettnél jóval nagyobb mértékben növeke­dett." „Maradéktalanul teljesítettük a költség- vetési befizetési kötelezettségeinket." „A tervezett mértéken fölül sikerült nö­velni a dolgozók átlagbérét is. A részese­dési alap terhére kifizethető kötelezettsé­geinket maradéktalanul teljesítettük." A pártbizottság titkára szólt arról, hogy a Magyar Nemzeti Bank hitelképesnek tartja az Ikarust, ezért kaphatott mintegy 1,2 milliárd forintnyi beruházási hitelt. A gazdasági eredmények közül még csak azt említjük meg, hogy:,,A dolgozók bérszín­vonala a tervezett 5 százalékos javulással szemben 8 százalék körül alakult, amely azt jelenti, hogy a bérszínvonal meghaladja a 49 300 forintot." Az előadó áttért az 1981 évi föladatok ismertetésére, és elmondta, hogy a vállalati tervjavaslatot először a székesfehérvári és a törzsgyári párt-végrehajtóbizottság együt­tes ülésén tárgyalta meg. Ezt a tervet feb­ruárban véglegesítik. Az eddig kialakított tervszámok alapján, megállapítható: Hogy a vállalat 3,3 százalékkal kevesebb autóbusz készítését tervezi, mint amennyit 1980-ban gyártott. A jelenleg tervezett da­rabszám 13 125. A pártbizottság titkára fölhívta a figyel­met arra, hogy mivel termelésünk 90 szá­zaléka külföldre készül, ezért különösen számolnunk kell a világgazdasági helyzet változásával, a nemzetközi helyzettel.,,Nő a differenciálódás a fejlődő világban, csök­ken a fizetésképes fejlődő országok szám­aránya, és a fejlett tőkés országok piacain is érződik a verseny. Viszont megállapít­ható, hogy a nemzetközi kereskedelem tar­tósan nagyra értékeli a korszerű technikát megtestesítő termékeket." Az elmondottakból következik, hogy az 1981. évi terv végrehajtása nem lesz kedve­zőbb körülmények között, mint amilyen az előző években volt. A kereskedelmi munka fontosságának és tovább javításának tárgyalása után szólt a pártbizottság titkára arról, hogy a külső körülmények, a szigorúbb és egyre nehe­zebb föltételek természetszerűen hatnak vállalatunk közösségének belső életére és dolgozóinak hangulatára is. „Ismeretes — mondta —, hogy már az el­múlt évben gondokat okozott a termelési darabszám érzékelhető csökkenése. A párt- szervezet sürgetésére a gazdasági vezetés intézkedett.” „Persze, kár volna tagadni, hogy egyes üzemekben még ma is nyugta­lanító hangokat hallani. Azonban ezekre az 1981 évi tervcélok kielégítő és meg­nyugtató választ adnak." „Voltak azonban az elmúlt időszakban olyan szervezeti intézkedések, amelyek a megfelelő előkészítés hiányában az adott (folytatása 2. oldalon) Qlisztdt unkától saun / A z 1980-as év, úgy érzem, valamennyiünk számúra emlékezetes év marad. Lezá­rása egy olyan időszaknak, melyet erőfeszítések, gondok és szép sikerek egész sora jellemzett. Az ember hajlamos arra, hogy mindig csak a közvetlen célokat és az éppen befejezett munkát érzékelje és értékelje. Ezen a korláton igyekeztem tidlépni, ezért újra elolvastam, hogy hogyan indultunk neki az ötödik ötéves tervnek, milyen célokat tűztünk akkor magunk elé, s ezekből melyek valósultak meg. A ma eredményei mellett szinte eltörpülnek azok a számok, melyek a negyedik ötéves tervet, illetve az 1975-ös esztendőt fémjelezték. Pedig akkor egy óriási fejlődés számos lépcsőfokán már túl voltunk. Olvasva ezeket a számokat, szinte elképesztő, hogy az 1970 évi darabszámhoz képest 1980-ra 225,7 százalékos felfutást értünk el. S mindezt viszonylag állandó, sőt az utóbbi években már csökkenő létszámmal, de korszerű gyártási technológiával valósítottuk meg. Öt évvel ezelőtt azt írtam ennek az újságnak a hasábjain: tudjuk, hogy az ötödik ötéves terv alatt 60 850 autóbuszt kell gyártanunk, s 1980-ra el kell érnünk az évi 13 000 darabos kibocsátást. És mit mondanak a mai számok? Múlt év végéig ötödik ötéves értékesítési tervünket 105,9 százalékra teljesítettük. Az általunk célul kitűzött darabszámot egy negyedévvel előbb elértük, túlteljesítve ezzel eredeti elképzelésünket. 56 százalékkal növeltük értékesítésünket úgy, hogy több mint 14 000 autóbusszal értékesítettünk többet a szocialista piacon a negyedik ötéves tervihez képest, és háromszorosára emelkedett dollár árbevételünk az előző tervidőszakhoz viszonyítva. Az elmúlt években 26 tőkés, illetve- fejlődő országba- r-’tunk el autóbuszokat és karosszériákat és ezzel a "Hág autóbuszgyártásában az élvonalba kerültünk. A z ötödik ötéves terv során az egész gazdasági tevékenységünkben új módszere­ket kellett alkalmaznunk. Jelentősen javítanunk kellett a műszaki előkészítést és az értékesítési tevékenységünket, gvártmányrzerkezetünket pedig úgy mó­dosítottuk, hogy növekedjék a magasabb jövedelmezőségű autóbuszok aránya. Bőví­tettük szerviz-ellátási tevékenységünket, és biztosítottuk a pótalkatrész-ellátást. Új termékekkel jelentkeztünk a tőkés piacokon. A 200-as család konstrukciós szempontból már kiforrott, a nemzetközi színvonal élvonalába tartozó gyártmánnyá vált. Technológiai szempontból rendelkezésünkre álltak a tömeggyártás alapvető gépi berendezései, eszközei és föltételei. Ma már t 200-as család bővítésével a legváltozatosabb igényeket is ki tudjuk elégjem. Időköz­ben gondoltunk a jövőre és megkezdtük az új gyártmánycsalád kifejlesztését .í. Ai első kísérleti autóbuszok már róják a próbafutás kilométereit. A magasabb műszak színvonal és a korszerű gyártási technológai eredménye, hogy számos autóbuszunk nyert különböző díjakat külföldi és hazai kiállításokon. Bebizonyítottuk, hogy nem­csak az egyedi, de széria autóbuszokkal is képesek vagyunk magasabb műszaki szín­vonalat elérni és versenyképessé válni nagyhírű tőkés cégek mellett is. A z Ikarus fejlődése megfelelően szolgálta az itt dolgozók élet- és munkakörülmé­nyeinek javítását is. Jól mutatja ezt az a tény, hogy 1975 évi bérszínvonalunk 1980-ig 138,7 százalékra növekedett, az átlagkeresetek pedig 123,9 százalék­kal nőttek 1975-höz képest. A jóléti-szociális költségek megkétszereződtek, ezen be­lül a szociális beruházások volumene ötszörösére nőtt az előző tervidőszakéhoz ké­pest. Eredménytervünk az előző tervidőszakét 32 százalékkal haladta meg. A szabá­lyozó rendszer változása miatt azonban az öt évvel ezelőtt tervezett mértéket elérni nem tudtuk. A vállalatban rejlő erőket azonban mutatja, hogy 1980 első félévében azon nagyon kevés vállalat közé tartoztunk, melynek nyeresége, növekedett az előző évihez képest. Ezt elősegítette az is, hogy vállalatunk évről évre jelentős erőfeszíté­seket tett az önköltség-csökkentés, az anyag- és energiatakarékosság érdekében. Az Ikarus Karosszéria- és Járműgyár jelentős hagyományokkal bír a szocialista munkaverseny-mozgalomban. Az ötödik ötéves terv kezdetén az országban elsőként tettünk öt évre szóló munkaverseny-vállalást. Az elmúlt tervidőszakban kétszer nyer­tük el a Kiváló Vállalat megtisztelő kitüntetést. Ebben a tervidőszakban gyártottuk le az államosítás óta kibocsátott 150 000-ik autóbuszt. E hatalmas szám egy összefor­rott, lelkes közösség sikere. Véleményem szerint azért kell és azért érdemes vissza­tekinteni erre az időszakra, mert ebből erőt meríthetünk az elkövetkező évek egyre bonyolultabb feladatainak megoldásához. A hatodik ötéves terv föladatai és lehetőségei ismertek. Tudjuk azt is, hogy sem az értékesítés, sem a foglalkoztatás, sem a gazdálkodás szempontjából nem nézünk könnyű évek elé. Változik az egész ágazat irányítási rendszere. Vár­ható, hogy finomodni, módosulni fognak azok az eszközök, melyekkel a vállalatok közvetett irányítását végzik. A mennyiségi mutatók maradéktalan végrehajtása a cél. Számtalan, ma még nem látható és nem tervezhető gond is jelentkezhet. Mégis meg­győződésem, hogy ha az elkezdett úton haladunk tovább, ha bátran, de meggondol­tan vállaljuk a kockázatot, ha merünk és tudunk újítani, nagy baj nem történhet. Ma a piacokon a kiélezett versenyben helyt akarunk állni, kiemelten kell foglalkoznunk gyártmányaink minőségének tovább javításával, és a termelési költségek csökkentésé­vel. Változatlanul bízunk közösségünk erejében, lelkesedésében és kötelességtudatá­ban, a szocialista brigádok munkájában. M egragadva ezt a lehetőséget, hogy összefoglalóan értékelhettem vállalatunk megtett útját és a jövő körvonalait, hadd zárjam gondolataimat azzal, hogy mindannyiuknak nemcsak az 1981-es, hanem a következő évekhez is nagyon jó erőt, egészséget, munkájukban sikert és családi életükben sok boldolgságot kíván­lak. Toldi József vezérigazgató----------------------­—

Next

/
Thumbnails
Contents