Iparrégészeti és archeometriai tájékoztató 3. (1984)

1984-12-00 / 1. szám

l.évf. Iszám 1984. dec. ELŐLJARÖEAN/ EMLÉKEZTETŐ a VEAB Történelmi Szakbizottságának va­lamint Kézművesipartörténeti Munkabizott­ságának 1984 február 23-án Budapesten a KMI könyvtártermében megtartott elnöki­titkári értekezletéről, illetve teljes munkabizottsági üléséről ___________________ J elen vannak: A Szakbizottság és a Kézművesipartörté­neti Munkabizottság részéről: Éri István elnök, dr. Nagybákay Péter titkár A Településtörténeti Munkabizottság részérőll — dr. Solymosi László elnök, Madarász La­jos titkár képviseletében Somfai Balázs Az Iparrégészet! Munkabizottság részéről; dr. Heckenast Gusztáv elnök, dr. Gömöri János titkár Az Archaeometrial Munkabizottság részé­ről: Költő László titkár A KézművésIpartörténeti Munkabizottság tagjai: dr. Bácskai Vera, dr. Dóka Klára, dr. Domonkos Ottó, dr. Kiss Mária, Lukács Márta, dr. Nagy Lajos, Somkuti Éva, dr. Vörös Károly és a munkabizottság két uj tagja: dr. Csiffáry Gergely és Németh Gábor Távollétüket kimentették: dr. Bakos Miklós az Archaeometrial Mun­kabizottság elnöke. Járó Márta az Archaeometrial Munkabizottság titkára és dr. Eperjessy Géza munkabizottsági tag. * 1. Az elnöki megnyitó után a Szakbi­zottság titkára ismertette a munkabizott­ságok 1984. évi munkaterveit, amelyeket a Szakbizottság 1984 február 14-én a VEAB elnökének megküldött.' Az egyes mun­kabizottságok jelenlévő vezetői az is­mertetést az alábbiakkal egészítették ki:- A Településtörténeti Munkabizott­ság által 1984 április 16-18-án Veszp­rémben megrendezendő "Dunántúl telepü­léstörténete" témájú konferenciára idá­ig kb. 60 előadó jelentkezett, akiktől egyoldalas előzetes rezümé-szöveget kért be a Munkabizottság. A legkevesebb 80 fő részvételével megtartandó konferencia szekcióbeosztását és végleges programját március hóban pontositják.- Az Iparrégészeti Munkabizottság ez év őszére tervezett tanácskozását az Archaeometrial Munkabizottsággal szoro­san együttműködve - a felmerült igények és lehetőségek figyelembevételével - valószinűleg nem Veszprémben, hanem Budapesten rendezi meg.- Az Archaeometrial Munkabizottság vizsgálati adatlapjainak kidolgozása is befejeződik március végéig. A Munkabi­zottság közösen rendezi tanácskozását az Iparrégészeti Munkabizottsággal. Mindkét Munkabizottság kitöltött adat­lapjainak tárolása és őrzése egyelőre Sopronban látszik a legcélszerűbbnek. 2. A Szakbizottság úgy határozott, hogy 1984. évre uj pályázatokat nem ir ki, mert a Településtörténeti, az Ipar­régészeti, az Archaeometrial és a Zene- történeti Munkabizottságnak is vannak még 1984 szeptember 1-i határidőre ki­irt pályázatai. 3. A Kézművesipartörténeti Munkabi­zottság az alábbi kérdéseket tárgyalta meg: a. az elnök üdvözölte a Munkabizott­ság két uj tagját, Csiffáry Gergelyt és Németh Gábort, akik úgy nyilatkoztak, hogy készséggel és aktivan vesznek részt a bizottság munkájában; 1 IPAlUlltaÉSZETI iLs ARCIIEOMETRIAI TÁJÉKOZTATÓ

Next

/
Thumbnails
Contents