Iparrégészeti és archeometriai tájékoztató 5. (1986)

1986-04-00 / 1. szám

I PA RREGE SZ ET I ÉS AllCIIEOMETlUAI TÁJÉKOZTATÓ V.ÉVF. 1.SZÁM 1986 ÁPRILIS ELÖLJÁRÓBAN Jelentős késéssel kerül az olvasó kezébe lapunk V. évfolyamának első szá­ma. Ennek elsődleges oka, hogy előbb a 8 oldalas angol nyelvű összefoglalónak kellett kikerülnie a nyomdából (május 14-re) , mivel 80 példánya "utazott" Athénbe a 25. Nemzetközi Archeometriai Szimpóziumra, 40 pedig Sümegre az ős­kori kovabányászat és kőeszköz-azonosi- tás a Kárpát-medencében cimet viselő nemzetközi konferenciára. így a magyar anyag technikai szerkesztésére és nyo­mására csak ezután kerülhetett sor. A IV/1 szám angol összefoglalójának külföldi visszhangján felbuzdulva hatá­roztunk úgy, hogy az V/l számhoz na­gyobb terjedelmű kivonatot készitünk, és azt a két konferencián téritjük. Következő számunkban beszámolunk a két nemzetközi találkozóról és természete­sen a lap fogadtatásáról is. Jelen számunk elsősorban részletes konferenciabeszámolókat tartalmaz. Nagy teret szenteltünk a régészeti leletfel- deritésnek, amely az archeometria egyik legfontosabb ága, de amellyel eddig la­punkban nem sokat foglalkoztunk. IRODALMI FIGYELŐ rovatunkban két, 1985-ben megjelent kiadvány kapcsán be­pillantást nyerhetünk a szomszédos Ausztriában folyó, széleskörű archeomet­riai tevékenységbe. Reméljük, hogy hama­rosan mód nyilik arra, hogy a hazánkban folyó kutatásokról, azok eredményeiről hasonló áttekintést nyújtsunk külföldi kollégáinknak. Tervezzük ugyanis egy angol nyelvű, gyűjteményes kötet megje­lentetését. örömmel nyugtázzuk, hogy egyre töb­ben küldenek szerkesztüségünkbe híre­ket, információkat. Kérjük a kollégá­kat, hogy továbbra is tájékoztassanak bennünket minden közérdeklődésre szá­mot tartó iparrégészeti vagy archeomet­riai hirről, birtokukban lévő, ilyen témájú kiadványokról, konferenciákról, amelyeken elhangzottak régészeti vizs­gálatokkal foglalkozó előadások. Közreműködésüket a lap szerkesztésében előre is köszönjük! A szerkesztő Lapunk angol nyelvű mellékletét csak külföldre küldjük, olvasóinknak itt mutatjuk be az V/l.szám címlapját. INDUSTRIAL A ROII ALÓ Lö (í Y AND ARCHAEOMETRY NEWS VOLUME • NUMERO 1 - SUPPLEMENT , Encouraged by tha positive receipt of tha English nunnery of our "Industrial Arcbaaology and Archaeometry Maua“ wa hava daoidad on tha presentation of tha supplanant U English of tha April laaua of tha Newsletter aa wall. In tha aupple* aaat wa give tha ahortanad vara ion of tha nawa, artlclaa , book ravlawa published In tha original Hungarian varaién, following ita a true túra. Wa try to infora our readers firat of all about thoaa avanta that would lat iaaight into tha arehaao- Mtrlcal atudlaa performad in Hungary racantlv. Thua wo giva information on tha C ooaadlnaa of two awatinga hald in tobar lit» and in April ISM, raapaoti- valy. Tha llli conference waa devoted to the geophyeicel proa paction, organised at tha Hungarian Aeadeay of Scionoes. Tha other one waa organised by tha Aroheao- aatry and Industrial Archaeology Working Croups together, and it waa concerned with the aatei . i teating, proapeotioa end aga determination of pottery, aatal and el tea of industrial arohoaologieel significance. In our book review a special attention is paid to Austrian archeaone trioel research on account of two reoent publications on the related activity of our neighbours. A detailed review of tha periodical 'Geophysics*, Horch ISM is given, as it waa devoted to archaeological proapaction. for thoaa who didn't gat our firat euanary we give aone information on tha Industrial Archaeology and Archaaoontry Working Groups. The two groups work within the freaw of the History Coomittae of tha «es spr«B Academic Cnee itta /one of the coauttoes of tha Hungarian Aeadeay of Sciences/­Wa would Ilka to thank our foreign oollaafuaa who were so kind, getting our firat English sunaary, aa to encourage wa *-----1 on with it, to sand us their own t o go on with it, publications, to i research perfornad in their oowatry, their results and oonferenoes. We hope that this aachanga of information would beoone an orderly practice. r THE HUNGARIAN AKCHACOICTSY WOftKIMG I WISH SUCCESS XN WOU TO THE PAkTICIPAIfTS Of THE Mth IHTEBHATIOHAL SYMPOSIUM OH AftCHACOICTSY I

Next

/
Thumbnails
Contents