Ipargazdaság, 1984 (36. évfolyam, 1-12. szám)

1984-01-01 / 1. szám

IPAR6AZDASÁ6__________XXXVI• évfo,Yam 1•szám A MŰSZAKI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI EGYESÜLETEK SZÖVETSÉGE SZERVEZÉSI ÉS VEZETÉSI TU DO MÄNYOS TÄRSASAGÄNAK LAPJA Felelős szerkesztő: DR. HARSÄNYI ISTVÁN A szerkesztő bizottság: Dr. Antal Iván, Balassa János, Badacsonyi György, Bécs László, dr. Boross Zoltán, Frank Franciska, Frank Tibor, dr. Gadó Ottó, Horányl István, Kovács József, dr. Lévai János (szerkesztő) Mánik Lászlóné (technikai szerkesztő), dr. Parányi György, Péterffy Tibor, dr. Román Zoltán, dr. Svéd András, dr. Szigeti Gusztáv, dr. Szőnyi Péter. Szerkesztőség: Budapest П., Fő utca 68. I. em. Ц5. Telefon: 354-529, 154-250/204. Postacím: Budapest, 1358 pf.: 240. Kiadja: a Lapkiadó Vállalat 1073 Budapest, Lenin körút 9—11. I /; TARTALOM Lévai Tamás—Béres László: Az ipar és az élelmiszergazdaság az ezredfordulóig — — — — — — — — — — — — 1 / /Dr. Angyal Adám: Nagyvállalatok belső érdekeltségi rendszeret — 10 /Dr. Svéd András: Az engineering tevékenységről— — — — 18 U Búcsú Poros Tamástól (dr. Harsány! István) — — — — — — 22 Szemle ’ / Stefan Kwiatkowski: Tudományos makroszervezetek — — — — 23 Hozzászólás — Vita Marosi János: A textilipar fejlődését akadályozó körülmények — 33 Könyvek John Child: A szervezetről — vezetőknek (dr. Balaton Károly) — 40 Vállalatok életéből Felelős kiadó: Siklósi Norbert, a Lapkiadó Vállalat vezérigazgatója 84 1837 — Révai Nyomda Eger Igazgatói Horváth Józsefné dr. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a hlrlapkézbesítő postahivataloknál és a Posta Központi Hírlap Irodánál. (Postacím: Budapest V., József nádor tér l. — 1900) közvetlenül vagy pos­tautalványon, valamint átutalással a KHI 215-96 162 pénzforgalmi jelző­számra. Előfizetési díj: fél évre 210,— Ft. Példányonkénti ára: 35,— Ft. Külföldön terjeszti a Kultúra Külke­reskedelmi Vállalat, H-1389 Budapest, Postafiók 140. Dr. Puskás Béla—Klein Miklós: Hogyan indultunk el a számítás­technika alkalmazásának útján? — — — — — — — — 41 A rugalmas tervezés gyakorlata a Villamosszigetelő és Műanyag­gyárban — — — — — — — — — — — — — 48 1 6fo,~ F, ЩТ: 13ГеГ~ * 2008 Index: 25 396 HU—ISSN 0021—0749

Next

/
Thumbnails
Contents